Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 21.07.2018
Näiteks 21.07.2018
12. Detsember 2017

Riigikohtu halduskolleegium rahuldas tänase otsusega osaliselt AS Tallinna Vesi kaebuse Konkurentsiameti vastu, leides siiski, et Konkurentsiamet ei pea järgima vee-ettevõtja ja Tallinna linna vahel erastamisel sõlmitud kokkulepet veeteenuse hindade kohta. 

8. Detsember 2017

Kohtunikueksamikomisjon kuulutas välja järjekordse kohtunikueksami, mille kirjalik osa toimub 19.–23. märtsil 2018 ja suuline osa 16.–20. aprillil 2018. 

4. Detsember 2017

Justiitsminister kuulutas välja konkursi viiele kohtunikukohale – kolm neist on Harju Maakohtus, üks Tartu Maakohtus ja üks Tallinna Halduskohtus.

20. November 2017

Et ühtlustada esitatavate kaebuste kvaliteeti ja vähendada võimalike puuduste kõrvaldamiseks kuluvat aega, pani Riigikohus kokku juhised kassatsioonkaebuse koostamiseks. 

1. November 2017
Oktoobri algusest kuni 10. novembrini on 9.–12. klassi õpilastel võimalus end asetada õigusemõistja rolli ning lahendada kaasusi, mille sarnastega kohtunikud igapäevaselt kokku puutuvad.     
30. Oktoober 2017
Ettepanekuid kohtute haldamise nõukoja poolt sisse seatud kohtute aumärgi kandidaatide kohta võivad esitada kõik kohtunikud ja juristide kutseühendused kuni 8. jaanuarini.
19. Oktoober 2017
Neljapäeval ja reedel toimub Tallinnas Euroopa Liidu liikmesriikide kõrgemate kohtute esimeeste kohtumine, mille keskseks teemaks on võimude lahususe tagamine.  
11. Oktoober 2017
Riigikohtu halduskolleegium asus tänases lahendis seisukohale, et ettevõtja tegevusloa peatamiseks peab pädev asutus olema rikkumise ettenähtud korras kindlaks teinud. 
9. Oktoober 2017
Riigikohus avaldas kohtupraktika analüüsi, kus uuriti, millistel juhtudel halduskohtud menetluse kinniseks kuulutavad, kuidas seda põhjendavad ja kas praktika on kohtuti ühesugune.
6. Oktoober 2017
Kohus, prokuratuur ja advokatuur tunnustasid eilsel õigusemõistmise nädalale pühendatud filmiõhtul ühiselt ajakirjanikku, kes on käsitlenud õigusemõistmise protsessi tasakaalukalt, sisukalt ja edasiviivalt.

Lehed