Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 20.11.2017
Näiteks 20.11.2017
29. Märts 2017
Riigikohtu üldkogu asus asja arutades seisukohale, et ei toeta esitatud kujul õigusliku aluse andmist individuaaltaotluse esitamiseks põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluses, kuid möönab sellekohase arutelu jätkamise vajalikkust.  
29. Märts 2017
Riigikohtu halduskolleegium määras tänaste lahenditega taas hüvitised kahele kinnipeetavale, kuna vanglas ei tagatud kinnipeetavatele nõuetekohast isiklikku ruumi.
27. Märts 2017
Riigikohtu esimees ja kogu kohtunikkond on sügavalt häiritud Riigikogu liikme Martin Helme sõnavõtust 20. märtsil Riigikogus, milles ta ründab Tallinna Ringkonnakohtu kohtunikke seoses nende tegevusega õigusemõistmisel.
8. Märts 2017
Riigikohtu kriminaalkolleegium tühistas Harju Maakohtu otsuse, millega oli korteriühistut karistatud rahatrahviga selle eest, et ühistu jättis tänavaäärse korterelamu katuselt kõrvaldamata jalakäijaid ohustanud jääpurikad ja lume. Samas käsitles Riigikohus korteriomanike, korteriühistu ja korrakaitseorgani kohustusi olukorras, kus ehitise katusel paiknev jää või lumi tekitab vahetu ohu kõnniteel liikuvate inimeste elule ja tervisele.
21. Veebruar 2017
Riigikohus ei näinud põhiseaduse rikkumist selles, et reklaamimaksu määra kehtestab kohalik omavalitsus.
21. Veebruar 2017
Riigikohtu halduskolleegium märgib tänases lahendis, et loa andmise ajal kehtinud maapõueseadus ei võimaldanud uut kaevandamisluba anda mahus, millega ületati loaomaniku kaevandada lubatud aastamäära. See oli vastuolus nii maapõueseaduse kui põlevkivi arengukava eesmärkidega.
10. Veebruar 2017
Täna kell 9.30 avab Riigikohtu esimees Priit Pikamäe Eesti Rahva Muuseumis kohtunike täiskogu, mille keskseks teemaks on kohtumenetlus, selle hetkeseis ja areng. Kohtunike täiskogu koguneb kord aastas ja sinna kuuluvad kõik 240 hetkel ametis olevat kohtunikku.
10. Veebruar 2017
Tänavusel kohtunike täiskogul anti esmakordselt välja kohtute aumärgid, mille laureaatideks olid Tartu maakohtu kohtunikud Madis Kägu ja Andrus Miilaste ning riigikohtunik Eerik Kergandberg.
10. Veebruar 2017
Vabariigi President Kersti Kaljulaid otsustas välja anda Valgetähe IV klassi teenetemärgi Tartu maakohtu kohtunik Andrus Miilastele ja Tallinna ringkonnakohtu kohtunik Ivi Keskülale. Teenetemärkidega tunnustatakse inimesi, kelle pühendumus oma kutsetööle või kogukonnale on muutnud kogu Eesti paremaks.
13. Jaanuar 2017
Tänasel Riigikohtu 97. aastapäevale pühendatud tänuaktusel autasustas Riigikohtu esimees Priit Pikamäe õigusteemalise õpilastööde konkursi võitjaid – kokku tunnustati 9.–12. klasside arvestuses 19 õpilast.

Lehed