Mitu eurot on laps väärt?

Kärt Inno

Resolutsioon

Ants ei vabane Kati ja Madise ülalpidamiskohustusest. Katile makstava elatise suurus on 168 eurot kuus. Madisele makstav elatise suurus on 192 eurot.

Maria esindaja seisukoht

 1. Lapsed elavad Maria juures ja on tema ülalpidamisel.
 2. Perekonnaseaduse § 116 kohaselt on Marial ja Antsul mõlemal võrdsed õigused ja kohustused nende laste Madise ja Kati üle. Maria kasvatab lapsi üksinda ning tal on õigus nõuda Antsu toetust lastekasvatamises.
 3. Perekonnaseaduse § 96 alusel on Ants kohustatud andma ülalpidamist. Ants on täisealine esimese astme üleneja sugulane Madise ja Kati jaoks ehk Ants on Kati ja Madise isa.
 4. Perekonnaseaduse § 100 lg 2 kohaselt alaealise lapse vanem täidab lapse ülalpidamise kohustust elatise maksmise teel, kui ta ei ela lapsega koos või kui ta ei osale lapse kasvatamises. Ants elab Madisest ja Katist eraldi. Ants ei osale lastekasvatamises piisavalt, et tagada laste vajadused ja kasvatamisel tekkivad kulutused. Kuna vanematel on oma laste suhtes võrdsed õigused ja kohustused, ning võrdväärse sissetuleku ja varalise seisundi korral peaks Maria katma pooled lastele tehtud kulutused ja Ants katma teise poole elatise kujul.
 5. Perekonnaseaduse § 101 lg 1 kohaselt igakuine elatis ühele lapsele ei või olla väiksem kui pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära. Maria nõuab Kati kasuks 250 eurot, lähtudes perekonnaseaduse § 99 järgi Kati vajadustest.
 6. Perekonnaseaduse § 101 lg 1 alusel nõuab Maria Madise kasuks 450 eurot, lähtudes perekonnaseaduse § 99 järgi Madise vajadustest. Madisel on kõnehäire, mis vajab professionaalset ja kulukat teenust sellega tegelemiseks. Seetõttu on Madise puhul ka kasvatamise kulutused suuremad.
 7. Ants on kohustatud lapse ülalpidamiseks vajalike vahendite saamiseks tegema kõik endast oleneva ning vajadusel müüma ka endale kuuluvaid esemeid ülalpidamiskohustuse täitmiseks vajalike vahendite saamiseks, kuid säilitada tuleb Antsu minimaalne toimetulek ja minimaalselt vajalik elustandard.
 8. Ülaltoodud kaalutluste tõttu oleks õiglane nõuda Antsult Kati elatis summaks 250 eurot ja Madise elatis summaks 450 eurot.

Antsu esindaja seisukoht

 1. Perekonnaseaduse § 102 lg 1 kohaselt vabaneb isik ülalpidamiskohustusest selles ulatuses, milles ta ei ole tema muid kohustusi ja varalist seisundit arvestades võimeline andma teisele isikule ülalpidamist, kahjustamata enese tavalist ülalpidamist. Ants teenib miinimumpalka, ning sellest tulenevalt pole tal võimalik maksta lastele kokku 700 eurot. Ants kahjustaks ka enese tavalist ülalpidamist.
 2. Elatise suurust tuleb vähendada, laste vajaduste rahuldamiseks tehtavate kulutuste arvelt, mis Ants ise katab sel ajal, mil lapsed tema juures 48 tundi nädalas viibivad. Seljuhul tuleb elatise suuruse määramisel kindlaks teha, kui suured on Antsu igakuised kulutused laste vajaduste rahuldamiseks.
 3. Perekonnaseaduse § 116 alusel kui last kasvatav lapsevanem taotleb teiselt, last mittekasvatavalt lapsevanemalt, elatist 450 eurot kuus, siis peab ta ise ka panustama 450 euro ulatuses lapse ülalpidamisse. Maria peab tõendama Madisele kulutatud summasid 900 euro ulatuses, et kindel olla, millised ja kui suured on Madisele tehtud kulutused ja kas 900 eurot on vajalik summa.
 4. Kati elatise suurust võiks vähendada, kui miinimumelatisest väiksema elatise maksmisel saaksid Kati igapäevased vajadused rahuldatud ja tema arenguks piisavad vahendid tagatud.
 5. Miinimumelatisest väiksema elatise maksmiseks on põhjus see, et Maria saab riiklikult laste pealt ka peretoetust, millega on lapse ülalpidamiskulud osaliselt riiklikult kaetud.
 6. Palun kohtul vähendada Antsu makstavat elatist Katile ja Madisele arvestades sellega, et makstav elatise summa ei kahjustaks enese tavalist ülalpidamist.

Kohtu otsus

Perekonnaseaduse § 102 lg 2 kohaselt ei vabane Ants oma alaealiste laste ülalpidamise kohustusest. Ants peab kasutama oma käsutuses olevaid vahendeid enda ja laste ülalpidamiseks ühetaoliselt.

Ants teenib miinimumpalka, ning sellest tulenevalt pole tal võimalik maksta lastele kokku 700 eurot kuus. Ants kahjustaks ka sellega enese tavalist ülalpidamist.

Elatise suurust tuleb vähendada, laste vajaduste rahuldamiseks tehtavate kulutuste arvelt, mille Ants katab sel ajal, mil lapsed tema juures iga nädal 48 tundi viibivad.

Antsu minimaalne toimetulek tuleb säilitada. Toimetulekupiir on 2018. aastal üksi elavale inimesele 140 eurot kuus. Antsule peab jääma oma sissetulekust 140 eurot.

Madisele ja Katile makstavat elatise suurust tuleb miinimumelatise summast vähendada nõnda, et laste igapäevased vajadused oleksid rahuldatud ja nende arenguks piisavad vahendid tagatud.

Madisele ja Katile makstav elatis saab olema mõlemale lapsele kokku 360 eurot kuus, mis on Antsu sissetulekust ülejääv summa. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2018. aastal 168 eurot kuus. Katile makstava elatise suurus on 168 eurot kuus. Madisele makstav elatise suurus on 192 eurot.