Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
19. November 2019

Riigikohtu kriminaalkolleegium selgitas lahendis, et võimaliku kuriteo tunnistaja võib süüteo toime pannud isikut kuni politsei tulekuni kinni pidada. Olukorras, kus üks isik peab teise kinni näiteks sõiduki joobeseisundis juhtimise kahtluse tõttu, ei saa kinnipidajalt eeldada tõsikindlat teadmist joobe täpse ulatuse kohta ning ennekõike tuleb arvestada asjaolusid, mis andsid kinnipidajale aluse arvata, et toime pandi kuritegu.

18. November 2019

Riigikohtu kriminaalkolleegium juhtis määruses tähelepanu, et olukorras, kus on küll olemas alus isiku vahi all pidamiseks, ent selle kestus on jõudnud õigusriiklikult lubamatu valuläveni, peab kohus kaaluma vahistuse asendamist mõne kergemaliigilise tõkendiga. Samas asjas rõhutas Riigikohus, et on asja arutava kohtu ülesanne tagada kohtumenetluse korrakohane toimimine ja lahendini jõudmine mõistliku aja jooksul.

14. November 2019

Justiitsminister kuulutas 13. novembril 2019 välja konkursi kolmele kohtunikukohale – üks neist on Tartu Ringkonnakohtus ja kaks Tartu Maakohtus.

Viimased lahendid
20.11.20193-17-2718/30
19.11.20194-19-841/33
18.11.20191-16-9171/1206
18.11.20191-18-10374/38
15.11.20191-18-9683/75
14.11.20191-18-4372/82
14.11.20193-16-2497/120
13.11.20192-16-18957/51
13.11.20191-17-8179/92
13.11.20195-19-43/2
13.11.20192-19-1023/47
13.11.20192-15-17822/110
13.11.20192-17-1078/66
13.11.20192-18-16685/41
12.11.20193-16-1573/41