Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
21. November 2019

Riigikohtu esimehe Villu Kõve ettepanekul nimetas Riigikogu riigikohtunikuks Tartu ringkonnakohtuniku Juhan Sarve, kes asub ametisse tuleva aasta 3. veebruaril.

20. November 2019

Riigikohtu halduskolleegium jättis rahuldamata Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA)  kassatsioonkaebuse vaidluses MTÜ Halulaev toetuse üle. Kolleegiumi hinnangul ei pea iga avalikke huve edendav vabatahtlik ühing järgima riigihangete seadust. Lisaks selgitas kolleegium, et lihthanke korraldamisel ei kehti tavapärased ranged reeglid. Riigihankes osalemise tingimuste vajalikkuse hindamine on esmajoones hankija ülesanne. Oluline on, et menetlus oleks läbipaistev ning et pakkujaid koheldaks võrdselt.

19. November 2019

Riigikohtu kriminaalkolleegium selgitas lahendis, et võimaliku kuriteo tunnistaja võib süüteo toime pannud isikut kuni politsei tulekuni kinni pidada. Olukorras, kus üks isik peab teise kinni näiteks sõiduki joobeseisundis juhtimise kahtluse tõttu, ei saa kinnipidajalt eeldada tõsikindlat teadmist joobe täpse ulatuse kohta ning ennekõike tuleb arvestada asjaolusid, mis andsid kinnipidajale aluse arvata, et toime pandi kuritegu.

Viimased lahendid
21.11.20193-19-276/14
21.11.20192-17-18470/32
20.11.20192-16-10721/47
20.11.20193-17-2718/30
20.11.20191-15-4308/56
20.11.20192-15-7163/188
19.11.20194-19-841/33
18.11.20191-16-9171/1206
18.11.20191-18-10374/38
15.11.20191-18-9683/75
14.11.20191-18-4372/82
14.11.20193-16-2497/120
13.11.20192-16-18957/51
13.11.20191-17-8179/92
13.11.20195-19-43/2