LASKE LAPS KOOLI!

Anna Louise Priks
Juhendaja: Ilona Säde

RESOLUTSIOON:

  1. Rahuldada Kadri ja Taavi kaebus.
  2. Kohustada Vaimuvalla algkooli viivitamatult võimaldama Ellel koolitee jätkamist.
  3. Mõista Vaimuvalla algkoolilt Kadri ja Taavi kasuks välja varalise kahju hüvitamiseks koduõpetaja palkamisele kulunud summa.

Juhtumi kirjeldus

Elle on seitsmeaastane tüdruk, kes on seoses vanemate tööga elanud mitmes välisriigis(Ghana, Indoneesia, Brasiilia). Elle perekond kolib enne kooliaasta algust tagasi Eestisse Vaimuvalla külla. Elle vanemad on saanud Ellele koha Vaimuvalla algkooli. Enne õppeaasta algust hakkavad Eestis esinema leetrijuhtumid, arvatavalt seoses Türgis ja Itaalias esinenud leetripuhangutega.Terviseamet kehtestab kõigile viiruskolletes viibinuile 18-päevase karantiini, kuid inimeste haigestumine jätkub. Vaimuvalla kooli direktor Karmen tunneb muret laste tervise pärast ning otsustab, et edaspidi pääsevad kooli ainult leetrite, mumpsi ja punetiste vastu vaktsineeritud lapsed, välja arvatud lapsed, kes on vaktsineerimata tervislikel põhjustel. Elle nimetatud haiguste vastu vaktsineeritud ei ole ning teda kooli ei lubata. Vanemad palkavad talle koduõpetaja ning pöörduvadVaimuvalla algkooli vastu halduskohtusse. Kaebuses nõutakse, et Ellel lubataks kooliteed jätkata, lisaks taotletakse koduõpetaja kulude täielikku hüvitamist.

Elle vanemate Kadri ja Taavi seisukoht

Vanemad arvavad, et direktori otsus vaktsineerimata lapsi mitte kooli lasta oli ennatlik ja põhjendamatu, sest tegelikku ohtu laste tervisele pole. Elle on elanud mitmetes välisriikides, kus esineb leetripuhanguid, kuid pole kordagi haigestunud. Seadus ei kohusta ühtki vanemat oma last vaktsineerima. Lisaks on vaktsineerimine ohtlik ja väga riskantne. Ellet koheldakse ebavõrdselt, sest neid lapsi, kellel on jäänud kaitsesüstid tervislikel põhjustel tegemata, kooli siiski lubatakse. Koolidirektor pole pädev otsustama, keda kooli lasta ning keda mitte, sest direktor pole arst. Kui oleks tõsine oht laste tervisele, siis oleks Terviseamet kõik Eesti koolid ajutiselt sulgenud.

Vaimuvalla kooli direktor Karmeni seisukoht

Vaimuvalla algkooli vastuses palub kooli direktor jätta kaebus täielikult rahuldamata. Tegemist on vajaliku lahendusega laste tervise kaitseks. Kuna koolis õpib ka lapsi, kes tervislikel põhjustel ei saa vaktsineerida, ei saa kooli lasta kedagi, kellel on kaitsesüstid tegemata. Elle vanemate argumendid vaktsineerimise ohtlikkuse kohta on sisutud ja vastuolus kaasaegse meditsiini aluspõhimõtetega. Ka Itaalias ei lubata kooli ühtegi vaktsineerimata last, ning sama teed on minemas ka Saksamaa.

Kohtuotsus ja põhjendused:

Põhiseaduse(PS) §37 alusel on igaühel õigus haridusele. Kooliealistel lastel, nagu Elle, on õppimine seadusega määratud ulatuses lausa kohustuslik. Hariduse kättesaadavaks tegemine on riigi ja kohaliku omavalitsuse ülesanne. Õigust haridusele on tulenevalt PS §-st 130 lubatud piirata näiteks erakorralise või sõjaseisukorra ajal riigi julgeoleku ja avaliku korra huvides, kuid antud kaasuses ei ole välja toodud nende asjaolude esinemist. Sellest tulenevalt peab ka Ellele olema tagatud ligipääs haridusele.

Vaimuvalla algkooli direktor Karmen ei lubanud Ellet kooli, sest laps oli vaktsineerimata, samas lubati kooli lapsi, kes olid vaktsineerimata tervislikel põhjustel. Seega koheldi õpilasi ebavõrdselt. PS § 12 sätestab, et kõik on seaduse ees võrdsed ning kedagi ei tohi diskrimineerida, sealhulgas ka mitte veendumuste tõttu. Elle oli jäänud vaktsineerimata tema vanemate veendumuste tõttu ning ka seadus ei kohusta vanemaid oma lapsi vaktsineerima. Seetõttu rikub direktor PS §-st 12 tulenevat diskrimineerimise keeldu, koheldes Ellet võrreldes tervislikel põhjustel vaktsineerimata lastega põhjendamatult ebavõrdselt.Selle käigus satub Elle halvemasse olukorda kui teised vaktsineerimata lapsed, kuna jääb realiseerimata tema PS §-st 37 tulenev õigus saada haridust.

Direktori mure laste tervise pärast on seoses Eestis levivate leetritega igati põhjendatud. Karmen püüab kaitsta oma kooli õpilaste põhiõigust tervise kaitsele (PS §28), mille rakendamise käigus tuleb muuhulgas ka vältida inimeste haigestumist nakkushaigustesse. Sellegipoolest pole tal aga luba kellelgi hariduse omandamist takistada, teadmata täpselt, kas konkreetne laps on üldse haige või mitte. On küll loomulik, et kool tahab ja peakski olema aktiivne koolisiseste epideemiate ja ohtlike haiguste leviku ära hoidmisel, kuid tuleb jälgida, et selle käigus ei riivataks kellegi õigusi ega vabadusi.

Vaimuvalla algkooli direktori argument Itaalia kohta, kus ei lastagi vaktsineerimata lapsi kooli ja Saksamaa kohta, kes tahab ka sarnast teed minna, ei oma siin mingit tähtsust. Eesti kohtutes otsuseid tehes lähtutakse Eesti seadustest.

Nagu Kadri ja Taavi oma kaebuses mainisid, ei ole direktoril voli otsutada, keda vaktsiinide puudumise tõttu kooli lasta või mitte. Terviseamet on pidanud piisavaks abinõuks viiruskolletes viibinutele 18-päevase karantiini kehtestamise ning kooli direktoril ei ole õigust oma kooli õpilastele omalt poolt täiendavaid piiranguid kehtestada.

Kuna Ellel ei võimaldatud käia koolis, olid tema vanemad sunnitud Ellele hariduse võimaldamiseks palkama koduõpetaja. Sellega seoses tuli kanda kulutusi, mida Vaimuvalla algkoolis õppides ei oleks tekkinud. Seega on Vaimuvalla kooli tegevuse tagajärjel tekkinud Elle vanematele varaline kahju õpetajale makstud tasude ulatuses. Tulenevalt PS §-st 25 on igaühel õigus talle ükskõik kelle poolt õigusvastaselt tekitatud moraalse ja materiaalse kahju hüvitamisele. Seega peab Vaimuvalla algkool hüvitama Kadrile ja Taavile tekitatud materiaalse kahju täies ulatuses.