Halduskaasus - Laske laps kooli!

Lauren Aunpuu
Juhendaja: Karolina Antons

Kadri ja Taavi kaebus Vaimuvalla algkooli vastu:
Meie kui Elle seaduslikud esindajad leiame, et Ellele on tehtud direktori otsusega liiga. Temalt on ära võetud võimalus alustada koos teiste õpilastega samaaegselt kooliteed, seda enam, et tegemist on Elle elu esimese kooliaastaga. Eesti Vabariigi põhiseaduse §37 järgi on igaühel õigus haridusele, õppimine on kooliealistel lastel seadusega määratud ulatuses kohustuslik ning riigi ja kohalike omavalitsuste üldhariduskoolides õppemaksuta. Toetudes eelnimetatud paragrahvile, soovime, et meie tütrele palgatud koduõpetajaga seonduvad kulud kaetakse Vaimuvalla algkooli poolt, sest meie oleme soovinud panna oma tütre üldhariduskooli, kus peaks õppimine olema tasuta. Antud juhul ei ole see võimalik olnud, kuid EV põhiseaduse §37 lõige 2 näeb ette, et laste hariduse valikul on otsustav sõna vanematel. Seega peaks ka meie soov Vaimuvalla algkoolis õpingute alustamisest olema kooli jaoks tähtsal kohal ja meie põhiseaduslik õigus.
Elle pole vaktsineeritud, kuna meie arvates on vaktsineerimine ülimalt riskantne. Sellega seoses võivad esineda ohtlikud kõrvalnähud. Ka EV põhiseaduse §28 järgi on igaühel õigus tervise kaitsele. Oma otsusega kaitseme Elle tervist, sest meie arvates ei ole vaktsiinid turvalised ning kuna ta on elanud mitmes välisriigis, kus on olnud leetripuhanguid ning ta ei ole haigestunud, ei näe me otsest vajadust teda vaktsineerida. Kool ei tohiks seda otsust hukka mõista, meie arvamust õigustavad järgmised põhiseaduse paragrahvid: §40 ütleb, et igaühel on südametunnistuse-, usu- ja mõttevabadus ning §41 lisab, et igaühel on õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele. Kedagi ei tohi sundida neid muutma. Põhiseadus ütleb ka seda, et veendumustega ei saa vabandada õiguserikkumist, aga kuna Eesti Vabariigis ei ole vaktsineerimine kohustuslik, siis me oleme käitunud igati seaduskuulekalt ning võime oma veendumustele kindlaks jääda.
Samuti ei tohiks direktor nii olulist otsust ainult ise langetada, sest tal pole selleks vastavat meditsiinialast haridust, selle otsuse peab langetama ikkagi Terviseamet, kes vajadusel kõik Eesti koolid ajutiselt sulgeb. Direktori ebavajalikku sekkumist tõendab ka põhiseaduse §26, kus on kirjas, et igaühel on õigus perekonna- ja eraelu puutumatusele. Riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud ei tohi kellegi perekonna- ega eraellu sekkuda muidu, kui seaduses sätestatud juhtudel ja korras tervise, kõlbluse, avaliku korra või teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks, kuriteo tõkestamiseks või kurjategija tabamiseks. Antud juhul ei riku me teiste inimeste õigusi ja vabadusi, vaid kool astub üle Ellele ettenähtud õigustest ja vabadustest. Oleme teadlikud koolis õppivatest lastest, kes end ülitundlikkuse tõttu vaktsineerida ei saa, kuid leetriepideemia ei ole igavene ning seejärel ei kahjusta Elle vaktsineerimatus neid kuidagi. Sama hästi võivad ka nemad haigeks jääda ning teistele õpilastele, ka Ellele pisikuid levitada. Just seetõttu ei tohiks meie tütart teistel põhjustel vaktsineerimata lastest erinevalt kohelda.
Leiame, et kool peab olema aktiivne epideemiliste ja muude ohtlike haiguste ärahoidmisel, näiteks vajadusel ka mõneks ajaks uksed sulgema, tegema täiendavaid tervisekontrolle ja tõstma sanitaarnõudeid. Kooli aktiivsus ei tohi aga väljenduda selles, et süütuid lapsi hakatakse koolist välja viskama! Eesti on ometi õigusriik, kus kehtivad seadused ning mingit rassilist, rahvuslikku ega muudel põhjustel ebavõrdset kohtlemist ei tohi olla! Ebavõrdset kohtlemist ei luba ka põhiseaduse §12, mis kinnitab, et kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.
Kindlasti mängib esimene kooliaasta suurt rolli edasise hariduse omandamisel, selle põhjal nõuame, et Ellel lubataks enda kooliteed jätkata. Kui Elle augustis kooli ja klassijuhatajaga tutvumas käis, kiindus ta kooli otsekohe ning leidis ka palju uusi sõpru. Kui direktori otsust talle seletasime, oli ta südamepõhjani solvunud ja kartis, et uued sõbrad ta peagi unustavad. Seega leiame, et see otsus ei mõjuta mitte ainult Elle haridusteed, vaid ka tema sotsiaalseid suhteid ja lootusrikkalt tulevikku vaatamist (mida ta antud hetkel teha ei julge).
Loodame kohtu mõistvale otsusele, sest põhiseaduse §27 järgi on perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena riigi kaitse all. Sama paragrahvi lõige 3 sätestab vanemate ja laste kaitse.
Kuna Vaimuvalla kooli direktor meie eelpool nimetatud õigusi millekski ei pea, siis oleme sunnitud kasutama põhiseaduse §15 antud õigust, mis ütleb, et igaühel on õigus pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral kohtusse. Seda me nüüd teeme ning loodame, et kohus kinnitab meie põhiseaduslikke õigusi Vaimuvalla kooli vastu!

Vaimuvalla algkooli vastus Elle vanemate kaebusele:
Mina kui Vaimuvalla algkooli esindaja, direktor Karmen, lugesin põhjalikult läbi Elle vanemate kaebuse ning kuulutan selle täiesti sisutuks algkooli õpilase suvejutustuseks! Kadri ja Taavi argumendid on vastuolus kaasaegse tõenduspõhise meditsiini aluspõhimõtetega ja seda ei saa mina mitte lubada. Meie kooli juhtkonna otsus oli kollektiivne ja leidis, et Elle ei tohi õppida Vaimuvalla algkoolis, sest tal on igasugused kaitsepookimised tegemata, nagu tema lugupeetud vanemad eluks vajalikke kaitsesüste nimetasid! Järgnevalt esitan mõned Vaimuvalla algkooli õpilaste põhiõigused ja -vabadused, mida soovin oma otsusega kaitsta:

  • Eesti Vabariigi põhiseadus §28. Igaühel on õigus tervise kaitsele.

Minu otsuses väljendub Vaimuvalla algkooli õpilaste tervise kaitse väga selgesti: meie kool ei soovi tekitada õpilastele tervisekahjustusi sellepärast, et üks õpilane ehk praeguses olukorras on see Elle, on vaktsineerimata. Koolis käib paar õpilast, keda ei tohi ülitundlikkuse tõttu vaktsineerida, seega ei soovi me, et Elle võimalik leetritesse haigestumine paneks ohtu kordades rohkemate laste elu, kellel ei ole võimalik oma tervist meditsiinilistel põhjustel kaitsta. Tuleb arvestada ka seda, et kool asub Tallinnast kõigest 18 kilomeetri kaugusel ning hoolimata Terviseameti pingutustest, haigestus pealinnas siiski arvukalt inimesi, kes ei olnud lähikuudel isegi välismaal viibinud. Eelmainitud stsenaariumi tagajärjeks võib olla, et suur hulk lapsi võib Elle vanemate maailmavaate tõttu nakatuda ohtlikusse haigusesse.

  • Eesti Vabariigi põhiseaduse §37. Igaühel on õigus haridusele. Õppimine on kooliealistel lastel seadusega määratud ulatuses kohustuslik ning riigi ja kohalike omavalitsuste üldhariduskoolides õppemaksuta.

See põhiseaduse peatükk kaitseb ka minu otsust, sest Eestis on tihti liikvel igasugused viirushaigused, nt gripp, tuulerõuged, leetrid jne. Antud olukorras ei soovi ükski lapsevanem oma last, kes on ülitundlikkuse tõttu vaktsineerimata või ka vaktsineeritud, kooli saata, teades, et koolis õpib laps, kes on vanemate jonnakuse tõttu ilma vaktsiinideta. See olukord tekitaks koolist puuduvate laste teadmistes hiigelsuured lüngad ning põhjustaks Vaimuvalla algkooli õpilaste vähenemist, sest vanemad sooviksid panna oma lapsed hoopis mõnda teise kooli. See põhjustab omakorda kahju mõlemale osapoolele, nii kooli mainele kui ka mitte milleski süüdi olevatele lastele, kelle haridustee saab olema lünklik.

  • Lisaks eeltoodule rõhutan ka asjaolu, et mitmetes riikides on vaktsineerimine juba kohustuslik. Näiteks Itaalias ei lubata kooli ühtegi last, kellel on nõutud kaitsesüstid tegemata. Samuti hakkab Saksamaal 1. märtsil 2020 kehtima seadus, kus leetrite vastu vaktsineerimine muutub lastele kohustuslikuks ning kui vanemad sellest keelduvad, esitatakse neile kuni 2500 euro suurune rahatrahv. Nende riikide eeskuju järgib ka meie kool ning seetõttu palun teiste õpilaste ja nende vanemate nimel jätta kaebus täielikult rahuldamata. Ma leian ka, et meie kool ei peaks aega kulutada lapsevanematele aru pähe panemisele, vaid seda väärtuslikku ressurssi on vaja suunata õppetöö edendamisse!

Kohtuotsus kõlab järgmiselt:

  • Kohus rahuldab Elle vanemate nõude Vaimuvalla algkooli vastu ehk kool peab lubama Elle kooli ja maksma Elle koduõpetaja kulud. Ellel on õigus haridusele, õppimine on talle seadusega määratud ulatuses kohustuslik ja kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolis õppemaksuta (PS §37 lõige 1). Vaimuvalla algkool ei arvestanud vanemate sooviga (üldhariduskoolis õppimine), seega peab kool katma koduõppe kulud, sest Elle hariduse valikul kuulub otsustav sõna vanematele, mitte Vaimuvalla algkoolile (PS §37 lõige 3).
  • Vaimuvalla algkooli puhul peab mõtlema ka ülitundlikkusega laste tervise peale, sest ka neil on õigus tervise kaitsele (PS §28). Sellest paragrahvist lähtuvalt ei ole ainult Elle tervis esikohal, vaid ka kõikide teiste laste tervis on tähtis. Kohus leidis, et Elle tohib küll oma kooliteed Vaimuvalla algkoolis jätkata, nagu tema vanemad soovisid, kuid juhtkond peab tema õppeprogrammi muutma selliseks, et Elle klassis ei õpiks ühtegi õpilast, keda Elle vaktsineerimatus võib ohtu seada. Kui Elle ja ülitundlikud lapsed õpivad eraldi klassiruumides ja ei puutu tihedalt kokku, ei pea nakkushaiguste korral teised lapsed koolist puuduma. Seega saab lahendatud ka direktori mure Elle vaktsineerimatuse tõttu puuduvate laste puudulike õppetulemuste osas.
  • Kohus leiab, et Kadril ja Taavil ning kooli direktor Karmenil on õigus omada erinevat maailmavaadet seoses vaktsineerimisega, kuna igaühel võib olla oma arvamus (PS §41) ja igal inimesel on ka mõttevabadus (PS §40), kuid nende erinev maailmavaade ei tohi saada takistuseks Elle õppimisel Vaimuvalla algkoolis. See on vastuolus Elle õigustega.
  • Kohus ei nõustu direktor Karmeni esitatud argumendiga, kus väidetakse, et mitmetes riikides on vaktsineerimine kohustuslik ning Vaimuvalla algkool järgib nende riikide eeskuju. Antud hetkel ei ole Eestis vaktsineerimist kohustuslikuks muudetud, kuid Vaimuvalla algkool asub Eestis. Kool peab järgima Eestis kehtivaid seadusi ning ei tohi omal käel ühtegi seadust vastu võtta, sest Eestis kuulub seadusandlik võim Riigikogule (PS §59), kellel on õigus vastu võtta seaduseid ja otsuseid (PS §65 punkt 1).
  • Kohus teeb ettepaneku, et edaspidi kaasaks kooli direktor tähtsate otsuste tegemisel teemat puudutavad ametkonnad (antud juhul oleks selleks Terviseamet), kellel on antud otsusega seotud valdkonnas pädev kogemus ja neutraalne arvamus. Soovi korral võivad mõlemad pooled kohtuotsuse edasi kaevata kõrgemalseisvale kohtule (PS §24 lõige 5).