KOHTUOTSUS

Keneli Pohlak
Kristi Põdra


EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohtuasja number
x-xx-xxxx
Kohtukoosseis
eesistuja Keneli Pohlak, liikmed Ivi Tamm ja Eve Meri
Otsuse kuupäev
10. november 2019
Halduskaasus
Laske laps kooli!
Kohtuasi
Elle kaebus Vaimuvalla Algkooli otsuse õigusvastaseks tunnistamiseks ja tühistamiseks
Menetlusosalised
Kaebaja Elle, esindajad Kadri ja Taavi; vastustaja Vaimuvalla Algkool, vastustaja seaduslik esindaja Vaimuvalla Algkooli direktor Karmen
Menetluse algus Riigikohtus
Elle kassatsioonkaebus
Asja läbivaatamine
kirjalik menetlus

RESOLUTSIOON

 1. Rahuldada Elle kassatsioonkaebus täies ulatuses.
 2. Tühistada Ringkonnakohtu otsus haldusasjas nr xx-xx-xxxx.
 3. Tagastada kautsjon.

ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Kadri ja Taavi olid pikka aega töötanud välismaal vabatahtlikena. Reisidel oli noortega kaasas ka 7-aastane tütar Elle. Pere otsustas peale Eestist eemal olekut koduriiki naasta, sest tütar pidi sügisest alustama kooliteed. Lapsevanemad valisid Ellele sobivaks kooliks Vaimuvalla Algkooli. Vahetult enne õppeaasta algust on aga Eestis registreeritud mitmeid leetripuhanguid. Direktor otsustas kooli esindajana, et kooli pääsevad edaspidi need õpilased, kellel on näidata immuniseerimispassi väljavõte, millest nähtub, et laps on vaktsineeritud nii mumpsi, leetrite ja punetiste vastu. Kadri ja Taavi on otsustanud oma last mitte vaktsineerida ja seetõttu ei lubanud direktor Ellel 1. septembril koos teistega alustada. Peale vestlust lapsevanemate ja direktori vahel ei ole jõutud sobiva lahenduseni. Kadri ja Taavi pöördusid oma kaebusega esialgu halduskohtusse ning hiljem Riigikohtusse. Nad nõuavad, et Ellel lubataks oma kooliteed jätkata ja taotlevad, et koduõpetajaga seotud kulud täielikult hüvitataks.

MENETLUSOSALISTE PÕHJENDUSED

 1. Kaebaja esindajad paluvad kassatsioonkaebuses, et Elle saaks oma kooliteed jätkata, ja taotlevad, et koduõpetajaga seotud kulud hüvitataks. Kaebaja seisukohad on järgmised.
  1. Kassaatori esindajad leiavad, et Elle koolis käimisega ei kaasneks ohtu teiste laste tervisele. Elle on elanud välisriikides, kus on esinenud leetripuhanguid, kuid tüdruk pole kordagi haigestunud.
  2. Vanemate arvates on vaktsineerimine ohtlik ja neid ei saa sundida oma last vaktsineerima.
  3. Kadri ja Taavi märgivad, et õpiraskuste vältimiseks tuleks kodumaalt eemal viibinud lapsele tagada võimalikult kiiresti koolis käimise võimalus.
  4. Kadri ja Taavi arvates seab direktori lähenemine ebavõrdsesse olukorda sellised lapsed nagu Elle, sest Vaimuvalla Algkoolis käivad mitmed tervislikel põhjustel immuniseerimata lapsed.
  5. Esindajate arvates ei ole direktor pädev otsustama laste kooli lubamise üle. Tõsise ohu korral laste tervisele oleks Terviseamet koolid juba ajutiselt sulgenud

 2. Vastustaja seaduslik esindaja palus jätta kassatsioonkaebus rahuldamata, selgitades järgmist.
  1. Direktor tunneb muret laste heaolu pärast, mille tõttu kehtestas ta nõude, et kooli pääsevad lapsed ainult immuniseerimispassi väljavõtte alusel. Koolijuhi sõnul on tekkinud vajadus kaitsta kogu koolipere heaolu ja tervist. Leetrid on tõsine viirushaigus, millesse haigestuvad tavaliselt just väikelapsed ja haigusega võivad kaasneda eluohtlikud tüsistused.
  2. Vaimuvalla Algkoolis õpib lapsi, kellel esineb ülitundlikkust vaktsiini koostisosade vastu, mistõttu ei ole võimalik neid vaktsineerida. Direktor ei saa koolimajja lubada kedagi, sh leetrite levialas elanud vaktsineerimata Ellet, kes neid ohustaks.
  3. Vastustaja esindaja hinnangul on leetrite, punetiste ja mumpsi vastu vaktsineerimata Elle koolikeskkonnas haigustele vastuvõtlikum kui kodus.
  4. Vastustaja esindaja arvates on kaebajate argumendid sisutud ja vastuolus kaasaegse tõenduspõhise meditsiini aluspõhimõtetega.
  5. Koolijuht tõstab esile, et mitmetes riikides on vaktsineerimine juba kohustuslik ja vaktsineerimata jätmisega kaasnevad ka karistused.

KOLLEEGIUMI SEISUKOHT

Hariduse pakkumine on üks olulisemaid riigi avalikke teenuseid. Riik on huvitatud haritud elanikkonnast, kuna see tagab demokraatia püsimise ja ühiskonna edendamise. PS §37 ütleb, et igaühel on õigus haridusele. Õppimine on kooliealistel lastel seadusega määratud ulatuses kohustuslik ning riigi ja kohalike omavalitsuste üldhariduskoolides õppemaksuta. Vastavalt PGS-le on koolikohustuslik isik see, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks (PGS §9 lg 2). Sellest tulenevalt on Elle koolikohustuslik isik, kellel on õigus saada haridust üldhariduskoolis õppemaksuta. Lastekaitseseadus §5 p 1 ütleb, et igal lapsel on sünnipärane õigus elule, ellujäämisele ja arengule. Ellele peavad olema lisaks tasuta kooliharidusele tagatud ka võimalused enesearenguks.

Käesolevas juhtumis on tegemist Eesti kodanikega, kes soovivad koduriiki tagasi pöörduda ja neid ei tohi selle tegemisel kuidagi takistada (PS §36). Kodanike õigust oma kodumaale naasta on käsitletud ka teistest rahvusvahelistes inimõigusaktides. PS §34 ütleb lisaks, et igaühel, kes viibib Eestis on õigus vabalt liikuda ja elukohta valida. Vanemate otsus naasta tagasi koduriiki ning valida elukohaks Vaimuvalla küla on igati aktsepteeritav. PS § 37 ütleb, et laste hariduse valikul on otsustav sõna vanematel. Kadri ja Taavi soovivad, et Elle omandaks hariduse kodulähedases Vaimuvalla Algkoolis.

Seaduste kohaselt on õigus piirata inimese vabalt liikumist, kui ta ohustab sellega teiste õiguseid ja vabadusi, näiteks: nakkushaiguste leviku tõkestamiseks (PS §34). Kadri, Taavi ja Elle on lähikuudel elanud mitmetes riikides, kus on esinenud suuri leetrite puhanguid. Elle koolimineku perioodil on ka Eestis esinenud mitmed leetrite puhangud. Kuna leetritel on pikk peiteperiood ja see levib õhu kaudu piisknakkusena, teeb Terviseamet viiruse leviku tõkestamiseks otsuse viiruskolletes viibinuile kehtestada 18-päevane karantiin. Nakkushaiget, kui ta on endale või teistele ohtlik (PS §20 p 5) võib kinni pidada. Ellel ja tema vanematel sel perioodil kodus olles haigustunnuseid ei esinenud. Direktori seisukoht, et mumpsi, leetrite ja punetiste vastu vaktsineerimata Elle on ohtlik teistele Vaimuvalla Algkooli õpilastele ning ta on ise nakkustundlik, on oletuslik.

Direktor on toonud immuniseerimispassi väljavõtte nõude esitamise argumendina välja, et osades välisriikides on vaktsineerimine muudetud kohustuslikuks. Siiski tuleb juhtumit käsitleda Eesti seaduste ja määruste põhjal. Eesti Vabariigis pole vaktsineerimine kohustuslik ja igal lapsevanemal on õigus oma arvamusele selle osas, kas last vaktsineerida või mitte.

Kadri ja Taavi on Elle vanemad ning neil on õigustatud mure oma tütre hariduse saamise ning selle kvaliteedi pärast. Neil on õigus ja kohustus kasvatada oma last ja hoolitseda tema eest (PS §27). Eestis pole vaktsineerimine kohustuslik. Seega on Taavil ja Kadril õigus võtta oma seisukoht vaktsineerimise osas. Neil on vastavalt PS §41-le õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele ning neid ei tohi sundida neid muutma. Vastavalt kehtivatele immuniseerimise korraldamise nõuetele (NETS §8 lg 5) on võtnud Elle vanemad Elle mittevaktsineerimise eest vastutuse ning kinnitanud seda oma allkirjaga.

Eesti Vabariigi põhiseaduse §28 ütleb, et igaühel on õigus tervise kaitsele. Seetõttu väärib direktori otsus kogu koolipere heaolu ja tervise tagamise eest vastutus võtta tunnustamist. PGS §4 lg 2 ja §7 lg 1 kohustab looma turvalise õppekeskkonna. PGS §44 lg 1 sätestab, et kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse. Kuna PGS järgi on Vaimuvalla algkoolis leetrite puhangu kartuse näol tegemist hädaolukorraga, oleks direktor võinud toetudes PGS §45 lg 3-le kokku kutsuda meeskonna hädaolukorra lahendamiseks. See oleks võimaldanud spetsialistide kaasamise ning otsuse tegemine oleks olnud kaalutletum.

Vaimuvalla Algkoolis on direktori sõnul ka teisi lapsi, keda pole vaktsineeritud. Seega võivad nii Elle kui ka tema vanemad tunda, et neid ei kohelda võrdselt. (PS §12) Koolis tuleb kohelda kõiki kooliperre kuuluvaid õpilasi võrdselt.

Lähtudes lapse õiguste konventsiooni artiklist 3 ning lastekaitseseaduse (LasteKS) § 5 punktist 3 ja § 21 tuleneb kõigis lapsi puudutavates ettevõtmistes seada esikohale lapse huvid. Antud juhtumil tähendab see, et direktor Karmen peab kooliesindajana korralduste tegemisel kaaluma, kuidas tagada Ellele kooli hariduse pakkumine ja tagada võimalus lapse enesearenguks. Kirjalikust kaebusest ei ilmne, et otsuse tegemisel oleks esikohale seatud Elle huvid hariduse omandamisel. Direktor on oletuslikult esikohale asetanud Vaimuvalla kooli õpilaste ja Elle enda terviseohutuse tagamise.

Mõlema osapoole argumendid on hästi põhjendatud ja väärivad tähelepanu. Siiski on kohtu ülesanne järgida seadust ja selle põhjal võtta vastu õiglane otsus. Halduskolleegium nõustub kassaatoriga. Ellele tuleb tagada koolihariduse omandamine Vaimuvalla Algkoolis ja koduõpetaja kulud hüvitatakse. Kassatsioonkaebus rahuldatakse täies ulatuses ning tasutud kautsjon tuleb HKMS §107 alusel tagastada.