Raske jalg

Anni Kallas
Juhendajad: Vaima Valk, Kalle Lõuna

10.juuni hommikul sõitis kodanik Kevin 30 km/h alas kiirusega 90 km/h. Kui politsei Kevini kinni pidas, väitis Kevin, et pidi kiiresti tööle jõudma ning teetööd olid 10 km teelõigul lõppenud ja aeglaseks sõiduks tegelikult põhjust pole. Kinnipidamise käigus kutsus politseiametnik Kevinit Bemmi-Keviniks ning käitus temaga üleüldse kohatult. Kevin küll üritas ametnikule seletada olukorda, kuid Kevin sai ikkagi kaela rahatrahvi ning ära võeti ka juhiload. Seda olenemata sellest, et Kevinil oli vaja autot tööl käimiseks ning raha teenimiseks. PS § 15 on sätestatud, et igaühel on õigus pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral kohtusse, seega otsustas Kevin väärteootsuse vaidlustada maakohtus.

I POOL - Kevin
II POOL - Kohtuväline menetleja

I POOLE SEISUKOHT

Kevin leiab, et teda on väärteo toimepanemise eest karistatud ebaõiglaselt. Tuleb tühistada väärteootsus ning seda alljärgnevatel asjaoludel:

 1. PS § 20 p 2 järgi on igaühel õigus isikupuutumatusele, kuid seda rikuti tema kinnipidamisega menetlusmaterjalide koostamiseks.
 2. VTMS § 6 järgi alandas politseikomissar Kevinit kasutades kinnipidamise käigus sõnu ja väljendeid, mida ei tohiks korrakaitseesindaja kasutada.
 3. Teetööd olid 10.juuni hommikuks lõppenud ning piirded tee ääres olemas. Tee oli sirge, puhas ning ilm ilus ja nähtavus hea.
 4. Kiirust ei ületatud asjatult, vaid selleks oli ka põhjus. Kevin pidi kiirust ületama lõigul, mis oli juba ära remonditud, kuna hommikul helistas Kevinile tema ülemus ning palus kiiremas korras tööle ilmuda. Kuna ka Kevini ees sõitev auto ei paistnud pidurdavat, sõitis ka Kevin edasi sama kiirusega.
 5. Juhilubade ära võtmisega ning rahalise trahvi määramisega raskendatakse Kevinil tööl käimine ning sh raha teenimine. See tähendab, et ilma juhilubadeta on Kevinil raske tööl käia ning palka saada, et rahatrahvi maksta.

II POOLE SEISUKOHT

Kohtuväline menetleja põhjendab enda seisukohta jätta kaebus rahuldamata järgmiselt:

 1. Kevinit karistati LS § 227 lg 3 alusel rahatrahviga suuruses 200 trahviühikut ning § 227 lg 5 p 2 alusel sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuueks kuuks.
 2. PS § 20 p 2 järgi on õigus võtta vabadus inimeselt seadusega sätestatud kohustuse tagamiseks.
 3. Fakt on, et teelõigul olid 10.juuni hommikul üleval veel liiklusmärgid mis nõudsid piirkiirust 30 km/h. Kevini poolt juhitud mootorsõiduki kiirus antud teelõigul oli 90 km/h, mis ületas liiklusmärgi poolt nõutud piirkiirust.
 4. LS § 50 lg 5 p 3 on sätestatud, et juht ei tohi sõita kiiremini liikluskorraldusvahendiga lubatud kiirusest. Tol momendil oli liikluskorraldusvahendiks ajutine liiklusmärk, mis nõudis piirkiirust 30 km/h.
 5. Tööle hiljaks jäämine ei ole mõjuv põhjus kiiruse ületamiseks ega ei ole selleks ka, et tee oli puhas ja kuiv ning nähtavus hea.

KOHTUOTSUS

Kohtuasi - Väärteootsus Kevini vastu LS § 227 lg 3 ning § 227 lg 5 p 2 järgi
Kaebuse esitaja - Kevin
Teised osapooled - Kohtuväline menetleja

Resolutsioon

 1. Jätta jõusse määratud rahatrahv suuruses 200 trahviühikut LS § 227 lg 3 järgi.
 2. Tühistada VTMS § 132 p 2 alusel LS § 227 lg 5 p 2 järgi määratud karistus sõiduki juhtimisõiguse äravõtmine kuueks kuuks.

Kohtu seisukoht:

Kohus leiab, et Kevin ületas 10.juuni hommikul kiirust, pannes sellega toime süüteo LS § 50 lg 5 p 3 järgi.
Teo toime panija tunnistab enda tegu ning kahetseb puhtsüdamlikult, mis on kergendav asjaolu. Kohtule esitatud kaebuse 4.punktis on väljatoodud, et kiirust ei ületatud asjatult, kuid tööle hiljaks jäämine ei ole mõjuv põhjus piirkiiruse ületamiseks, mida on märkinud ka kohtuväline menetleja enda vastulause 5.punktis.
Kohus leiab, et Kevini poolt esitatud avalduse 5.punkt on selge ning piisav põhjendus sõiduki juhtimisõiguse taastamiseks. Juhtimisõiguse olemasolu kergendab Kevinil tööl käimist ning rahatrahvi maksmist.
Esitatud kaebuse 2.punktis on väljatoodud, et kinnipidamisel alandas politseiametnik Kevinit verbaalselt, mis ei ole kohane ega lubatud. Kuid antud süüteo lahendamise käigus kohus väidet lähemalt ei käsitle ning väite kontrollimiseks tuleb alustada uus menetlus.