Raske jalg

Anžela Manukjan
Juhendaja Annemarie Gerassimov

Kevini esindaja argumendid ja nõuded

Lugupeetud kohus ja austatud vastaspool! Meie ees seisab täna Kevin, noor, töökas mees, kes on vaidlustanud talle politsei poolt määratud karmi karistuse. Lahendades Kevini süüküsimust, peame ühtlasi otsustama selle üle, kas riigi tahe prevalveerib alati mõistlikkuse ja vajalikkuse üle, kas reeglid ja piirangud on igas olukorras proportsionaalsed.

Tõsi, Kevin on toime pannud Liiklusseaduse nõuete rikkumise – kiiruse ületamise, me ei vaidlustagi seda. Samas, aulik kohus, oleme seisukohal, et tegu oli ainult formaalse rikkumisega. Me juhime kohtu tähelepanu sellele, et rikkumise toimepanemise ajal eksisteeris terve rida selliseid faktilisi asjaolusid, mis pisendavad noormehe süü väikeseks kui mitte olematuks.

Tee oli Kevinile sajakordselt tuttav, sirge ja ääristatud põldudega. Et oli kaunis juunikuine hommik, siis oli ka tee kuiv, puhas, sile ja tühi ning nähtavus hea. Töönädalaga olid teetöölised lõpetanud teetööd - uued läikivad piirded olid tee ääres püsti ning miski peale kiirust piirava liiklusmärgi ei viidanud sellele. Töölisedki olid nädalavahetuseks koju puhkama läinud, mistõttu Kevini kiiruseületamine nendegi elu ja tervist ohustada ei saanud. Kevin hindas olukorda nagu iga mõistlik inimene ning jõudis järeldusele, et kiirusepiirangumärk on tee äärde jäänud üksnes mõne teetöölise lohakusest või koguni pahatahtlikkusest.

Pealegi nõuab EV Põhiseaduse § 11, et õiguste ja vabaduste piirangud peavad olema demokraatlikus ühiskonnas vajalikud ega tohi moonutada piiratavate õiguste ja vabaduste olemust. Seega peab maanteeamet riigi esindajana lähtuma ka liikluse korraldamisel tee- ehitusel üksnes mõistlikest ja vajalikest piirangutest ning peab suhtuma täie hoolsusega nimetatud kohustustesse. Kohustab riiki selleks ka Liiklusseaduse § 7 1 lg 4 alusel kehtestatud majandus- ja taristuministri määrus liikluskorralduse nõuete kohta teetöödel. Selles õigusaktis on kehtestatud otsene kohustus: liikluskorraldus teetööde ajal peab olema otstarbekas ning arvestama töö kestust, iseloomu ja liiklusolusid. Ükski piirang ei tohi olla suurem, kesta kauem ega olla kehtestatud varem või pikemale teelõigule, kui see on vajalik. Ilmselgelt ei vastanud 10.juuni hommiku liikluskorraldus teetööde iseloomule, liiklusoludele ja otstarbekusele. Kokkuvõtvalt: kiirusepiirang sel hommikul polnud põhjendatud ega vajalik.

Kevini kaitsjana juhin austatud kohtu ja vastaspoole tähelepanu ka sellele, et Kevin ei sõitnud 10.juuni hommikul maanteel omast vabast tahtest, vaid ta oli hädaseisundis. Tööandja nõudis noormehe tööleilmumist teise töötaja ootamatu haigestumise tõttu, sest koorem pidi juba esmaspäeval tellija poole teele minema, aga teha oli veel palju. Tööandjal võimaliku kahju tekkimise oht kaalub sellises olukorras üles liikluskorraldaja põhjendamatu kiiruspiirangu nõude. Lugupeetud kohus! Palume tühistada kohtuvälise menetleja otsus Kevini süüdimõistmises ja karistamises ning meie toodud põhjendustel mõista Kevin õigeks. Tänan!

Kohtuvälise menetleja esindaja seisukoht

Austatud kohus ja vastaspool! Tanel Padari laulus „Valguskiirus“ on järgmised read:

Meil pole aega
Suru põhja see pedaal
Ei taha jääda alla
õige mees on ikka peal.

Täpselt selline ongi Kevini suhtumine: kui on ikka kiire, siis tuleb sõiduki gaasipedaal põhja vajutada ning vaadata mööda kõigist kehtestatud reeglitest. Kohtuväline menetleja sellise seisukohaga nõustuda ei saa. Lugupeetud vastaspool viitas Põhiseaduses kehtestatud piirangute proportsionaalsuse nõudele, kuid jättis tähelepanuta selle, et Põhiseaduses on ka § 19 lg 2. See säte näeb ette üldise kohustuse järgida kõiki Põhiseadusega kooskõlas olevaid seadusi. Seega on tegemist iga Eesti Vabariigis elava inimese põhikohustusega, mille eesmärgiks on kindlustada üldist heaolu. Ka liiklusseadus ja selle alusel kehtestatud õigusnormid teenivad kõigi liiklejate heaolu: nende elu, tervise ja vara säilimist.

Teetööd ohustavad nii sellisel teel liiklejate kui ka teetööde tegijate elu, tervist ja vara. Võimaliku ohu minimaliseerimiseks kehtestatakse piiranguid. Kevinil puuduvad teadmised ja pädevus hinnata ehitataval teelõigul selle ohutust ning kehtestatud piirangute põhjendamatust. Ainuüksi nähtavaid teeolusid palja silmaga hinnates ei ole võimalik öelda, kas teeolud on sellised, et seal võib liigelda tavapäraste, igapäevaste reeglite kohaselt. Hoolimata sellest, et ühtki teetöölist polnud näha, võivad ehitataval teelõigul esineda sellised takistused, mida isegi sage liikleja teada ei või. Iga liikleja peab arvestama, et liiklusmärk, mis piirab sõidukiiruse 30 km/h või alla selle, osutab selgelt ohtlikule teelõigule, millel võivad puududa hoiatus- või teemärgised, esineda ootamatud ebatasasused, teehooldusmasinad, libedus jne.

Kohtuväline menetleja ei nõustu Kevini esindaja seisukohaga ka selles, et Kevin oli hädaseisundis, sest võimalik kahju tööandjal kaalus üles turvalisuse Eesti teedel liiklejate suhtes. Kindlasti mitte – ükski varaline kahju ei kaalu üles võimalikke traagilisi tagajärgi inimeste elule või tervisele, mille võib põhjustada jäme liiklusreeglite eiramine. Kevini väidetest saab järeldada väga selgelt, et tööandja teavitas teda tööle ilmumise kohustusest piisava ajalise varuga – kohustas teda tööle ilmuma hommikuks. Samuti teadis Kevin sageda liiklejana teetöödest ning oleks saanud valida võimalusel teise tee tööle sõitmiseks või alustada sõitu mõnevõrra varem kiirustamise vältimiseks.

Kohtuväline menetleja on Kevini käitumist analüüsides ka seisukohal, et ta rikkus kehtestatud liiklusreegleid täie teadmisega ehk teisisõnu otsese tahtlusega. Kevin nägi kiiruspiirangu märki, samuti eessõitvat sõidukit, milline samuti ei pidanud piirangut millekski. Kevin isegi ei vajutanud korrakski piduripedaali, vaid sõitis enesestmõistetavalt 90 km/h kiirusega edasi. Ka liiklusjärelvalve käigus vahelejäänuna ei pidanud ta oluliseks tunnistada oma eksimust, vaid õigustas oma õigusvastast käitumist igati.

Kohtuväline menetleja palub auväärsel kohtul jätta Kevini ja tema esindaja väited tähelepanuta ja väärteootsuse muutmata. Tänan!

Kohtu seisukoht

Pooled on kohtu ette toonud ühest loost kaks erinevat seisukohta, kuid kumbki pool ei vaidle, et Kevin 10.juunil teelõigul, millel mootorsõidukiga liikumise kiirus oli piiratud 30 km/h, liikus tegelikult kiirusega 90 km/h. Vaidlus seisneb selles, millistel juhtudel võib liikleja liiklusreeglitest kõrvale kalduda, mis on liiklusreeglistiku eesmärk ning kas riik võib oma kodanike tegevusvabadust mõjuva põhjuseta piirata.

Kahtlemata on Eesti Vabariik õigusriik ning kohus nõustub kaitsjaga selles, et riigil lasub selge põhiseaduslik kohustus piirata kodanike õigusi ja vabadusi üknes mõjuvatel põhjustel. Seega peavad kõik piirangud olema proportsionaalsed õiguspärase eesmärgi saavutamisel ja selle teenimisel. Nii ka tee-ehitusel ja korrashoiul peavad kõik piirangud kestma nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik. Kuid teetööd ei tohi ohtu seada nii teed ehitavate inimeste kui ka liiklejate elu, tervist ning ka vara. Seega on mõistlikud piirangud liiklusohutuse tagamiseks igati põhjendatud ning ohutuse tagamine kaalub üles liikleja soovi sõita igal ajahetkel seaduses kehtestatud tavapärasel kiirusel. Järelikult mõistlikud piirangud tee- ehitusel teenivad õiguspärast eesmärki – liikluses osalevate isikute ohutust.

Nii nagu riik ei tohi piiranguid kehtestades moonutada piiratavate õiguste ja vabaduste olemust, nii lasub ka igal kodanikul põhiseaduslik kohustus järgida seadust, kas see meeldib või mitte, kas on kiire või mitte. Kohus on seisukohal, et seaduse järgimisest kõrvalehoidumine on üldreeglina lubamatu mistahes põhjustel. Sellest põhimõttest erandid on lubatavad vaid juhtudel, kui oht mõnele tähtsamale inimlikule väärtusele on suurem kui oht, mis tuleneks õigusrikkumisest. Aga ka sellisel juhul peab õigusnormist kõrvalekalduja tegema kõik selleks, et ohusituatsioon, mille ta oma tegevusega tekitab, lõpeks võimalikult kiiresti ja turvaliselt. Näiteks tuleb infarktisaanu toimetada võimalikult kiiresti esimesse lähedalasuvasse meditsiiniasutusse, kuid võimalusel tuleb teavitada sellest häirekeskust ja paluda saata abi teele vastu.

Kohtule esitatud tõenditest järeldab kohus, et Kevinil oli piisavalt aega reageerida tööandja kutsele ilmuda hommikuks tööle, teha muudatusi sõidumarsruudis või sõita välja tavapärasest suurema ajavaruga. Seega puudus tal igasugune vajadus kiirustada ning rikkuda kehtestatud reegleid. Samuti puudub Kevinil kompetents tee-ehitusel kehtestatud piirangute põhjendatuse hindamiseks isegi juhul, kui tee näib olevat igati ohutu. Järelikult on Kevin süüdi talle etteheidetavas teos.

Kohus kaalub ka Kevinile määratud karistust. Karistus peab olema õiglane ning arvestama lisaks kõigile seaduses väljatoodud nõuetele ka väärteo toimepannud süüdlase tausta ja võimalustega. Karistus ei tohi panna süüdimõistetut raskesse olukorda, ei tohi olla laostav kättemaks. Et Põhiseaduse § 12 kohaselt on kõik seaduse ees võrdsed, siis ka Kevinile karistuse määramisel ei või lähtuda tema poolt juhitud mootorsõiduki margist või sellest, et tema kui ainus rikkumiselt tabatu peab kandma kõigi teiste tabamata jäänute patud. Karistuse määramisel peab ka kohtuväline menetleja arvestama kõikide seaduslike karistuse mõistmise komponentidega.

Kevinil on küll olnud kokkupuuteid politseiga, kuid varasemaid raskeid rikkumisi väärteootsuses välja toodud ei ole. Õigusrikkumise pani Kevin toime ilusal varajasel suvehommikul, kus liiklejate vähesuse tõttu oli oht võrreldes tipptunniga oluliselt väiksem. Ka ei ületanud noormees tavapäraselt lubatud sõidukiirust. Tõsi, arvestades kehtestatud piirangut, oli kiiruse ületamine ränk. Kevinile on tema sõnul juhtimisõigus eluliselt vajalik, sest sellest ka ajutine ilmajäämine põhjustab töökaotuse ning see omakorda laostumise. Ehk hind, mida tuleb Kevinil maksta toimepandud õigusrikkumise eest, on karm. Kohus leiab, et selline karistus ei teeni Kevini puhul eesmärki ja ei vasta tema süü suurusele ega ka rikkumise asjaoludele. Kohus tühistab määratud karistuse ja vähendab rahatrahvi poole võrra. Juhtimisõiguse jätab kohus sedapuhku alles, lootes, et Kevin järeldused tegi ja edaspidi peab reeglitest absoluutse punktuaalsusega kinni.