Kohtuotsus

Berit Tugi
Juhendaja: Mari Mäekivi

Kohus Tartu Maakohus
Otsuse tegemise aeg ja koht 02. oktoobril 2017 Tartu kohtumajas
Väärteoasja number 4-17- 4288
Kohtukoosseis Kohtunik Berit Tugi, sekretär Sigrid Kass
Väärteoasi Füüsiline isik vaidlustab Lõuna Politseiprefektuuri Tartu jaoskonna patrulli väärteootsuse
Menetlusalune isik Kevin, isikukood: 37208070094, elukoht Viljandi, EV kodanik
Kohtuväline menetleja Kunnar Kivi
Istungil osalenud isikud Kevin, Kevini kaitsja Julius Normann, Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri esindaja Mart Sikk, kohtunik, sekretär

RESOLUTSIOON

Kohus otsustas muuta politsei poolt määratud karistust ning karistada Kevinit liiklusseaduse § 227 lg 3 nõude rikkumise eest rahatrahviga 100 trahviühikut so 400 eurot. Rahatrahv tuleb tasuda viie kuu jooksul. Tühistada politsei otsus juhtimisõiguse peatamise kohta kuueks kuuks.

JUHTUMI KIRJELDUS

10. juunil kella kuue paiku juhtis Kevin sõiduautot BMW suunaga Tartu poole. Kevini BMW kiiruseks mõõtis politsei teelõigul 90 km/h, antud teelõigul oli aga ajutine liikumise kiirust piirav liiklusmärk 30 km/h. Kevinile koostas politsei väärteoprotokolli kiiruse ületamise eest. Kevin esitas politseile vastulause, milles tõi välja põhjendused, miks ta eeltoodud teelõigul lubatud kiirust ületas. Politsei määras väärteokaristuseks lubatud sõidukiiruse ületamise eest juhtimisõiguse peatamise kuueks kuuks ning lisakaristusena rahatrahvi 200 trahviühikut ehk 800 eurot.

KEVINI ESINDAJA SEISUKOHT

Kevin juhtis isiklikku sõiduautot BMW ja kiirustas hommikul kella kuue ajal tööle Tartus asuvasse mööblivabrikusse. Kevin liigub mööda seda teed igapäevaselt tööle ja koju sõites. Selle tee ühel lõigul toimusid teetööd ning seetõttu oli teelõigul kiirusepiirang 30 km/h. Sõites hommikul mööda seda teed Tartusse tööle sai Kevin aru, et teetööd olid sellel lõigul juba lõppenud, kuna teepiirded, mida veel viimati paigaldati olid paigas ning näha ei olnud ka ühtegi teetöölist, samuti oli tee sirge, sile, kuiv ja hea nähtavusega. Kevini juhitud sõiduauto ees liikus teine auto, mis samuti ületas lubatud piirkiirust. Ühel hetkel peatas politsei Kevini poolt juhitud BMW. Kevini ees liikunud sõidukit politsei kinni ei pidanud. Kevin peatas oma BMW politsei poolt antud peatumismärguande peale. Kevin on olnud seadusekuulekas ja korralik liikleja ning tal puudusid varasemad rikkumised ning kokkupuuted politseiga. Politseiametnik suundus Kevini juurde ning pöördus Kevini poole lausega ,,Davai, Bemmi- Kevin, autost välja!“, ebakohase sõnakasutuse peale Kevin kohkus ning suundus politseiametnikuga politseisõidukisse. Politseisõidukis olles käskis politseiametnik läbi lugeda menetlusaluse isiku õigused ja kohustused ning kirjutada sinna alla oma allkiri. Väärteomenetluse seadustiku paragahv 46 lõige 3 järgi peab väärteomenetleja tutvustama menetlusalusele isikule tema õigusi ja kohustusi ning seejärel annab menetlusalune allkirja, et politseiametnikud on talle neid tutvustanud. Kevini suhtes seda paragrahvi rikuti ja menetlusalusele isikule õiguste ja kohustuste tutvustama jätmine on oluline menetlusõiguse rikkumine. Kevinile koostas politsei väärteoprotokolli. Ta tahtis politseile põhjendada ja anda omapoolseid selgitusi, miks ta kiirust ületas, kuid politsenike jaoks ei omanud need selgitused tähtsust. Kuid Väärteomenetluse seadustikus paragrahv 65 lõige 2 on kirjas, et ülekuulamisprotokolli tuleb märkida ka menetlusaluse isiku ütlused. Politseiametnikku ei huvitanud Kevini selgitused ja vastas talle: „Seda juttu võid sa komissarile rääkida, kui ta sul load ära võtab. Millest sa aru ei saa? Kord on kord ja ei ole meil siin midagi bemmi-meestega nännutada. Siit sul load lähevad.“ Politseiametniku poolt öeldu näitab, et politseiniku suhtumine rikkujasse ei olnud korrektne ja erapooletu, vaid oli eelarvamusega, kuna Kevin juhtis teatud marki sõidukit – BMW-d. Politseinike suhtumisest ja öeldust võiks järeldada, et sõiduautoga BMW sõitjad inimesed, kes ületavad alati kiirust ja ei järgi liiklusseadust. Tegemist oli Kevinit diskrimineeriva käitumisega, mis on Põhiseaduse § 12-ga vastuolus. PS § 12 arvesse võttes peab politseiametnik suhtuma kõikidesse rikkumistesse vastavalt kehtivale seadusele võrdselt, märgistamata inimesi lähtuvalt nende sõiduauto margist. Kõigil on õigus sõita täpselt sellise autoga nagu neile meeldib. Kevin tunnistab ja kahetseb, et ületas lubatud sõidukiirust, kuid kokkupuude politseiga oli tal esmakordne ning varasemad rikkumised puuduvad. Politsei poolt juhtimisõiguse äravõtmine ei ole vajalik. Politseinikud ei kuulanud ära tema põhjendusi ning seetõttu ei olnud tal võimalik oma süüd tunnistada ja kahetseda. Menetlusalusel isikul on õigus ennast kaitsta ning põhjendada oma tegevust. Politsei oleks pidanud võtma arvesse Kevini süüd kergendavaid asjaolusid, kuid seda ei tehtud. Seega politsei rikkus väärteomenetluse nõudeid jättes arvestamata rikkumist kergendavad asjaolud.

POLITSEI ESINDAJA SEISUKOHT

10. juunil kella kuue ajal mõõtis politseipatrull tee ääres kiirust. Märgati BMW-d, mille kiirus oli 60 km/h suurem kui antud teelõigul lubatud. Auto peeti kinni ning selle roolis oli Kevin. Patrull koostas väärteoprotokolli. Kui liiklusmärgid on Maanteeameti otsusel üles pandud, siis on nad järelikult kohustuslikud kõigile liiklejatele. Inimese isiklikul arvamusel, et teetööd on lõppenud ja oht puudub, ei ole hetkel mingit tähendust. Kevin andis kohapeal selgitusi, kuid politsei leidis, et antud selgitused ei ole piisavalt põhjendatud, et tema karistust vähendada. Samuti oli Kevini suhtumine politseisse tõrges ning paistis, et ta ei mõistnud, kui ohtliku olukorra ta oli tekitanud, ületades väga suurelt lubatud kiirust. Põhikaristuseks määrati juhtimisõiguse peatamine kuueks kuuks, sest selline kiiruseületamine võib suurt ohtu tekitada kaasliiklejatele, muuhulgas arvestades asjaolu, et Kevin ei saanud oma toimepandud rikkumise tõsidusest ja ohtlikkusest kaasliiklejatele aru. Lisakaristuseks määrati rahatrahv 200 trahviühikut ehk 800 eurot, mis on maksimumkaristus kuni 60km/h kiiruse ületamise kohta.

KOHTU OTSUS

Kohus, kaalunud mõlema poole argumente, otsustas muuta politsei poolt tehtud väärteootsuse. Liiklusjärelvalve eesmärk on ohutu liikluse tagamine. Kiirusepiirangu märgi olemasolu tagas antud teelõigul ohutust ning oli sinna asetatud, kuna seal olid käimas teetööd. Selles olukorras ei saa lähtuda isiklikust seisukohast, kas teetööd olid selleks hetkeks lõppenud või mitte. Seega ei ole siinkohal oluline asjaolu, et Kevinile võis tunduda, et teetööd olid lõppenud ja ohtu enam ei olnud. Kui inimestele antaks võimalus liiklusmärkide järgimisel või mittejärgimisel oma sisetundest ja välisest hinnangust lähtuda, kaotaksid liiklusmärgid ning nende kohustuslikkus oma esmase eesmärgi. Sellisel juhul tekiks inimestel võimalus ainult oma arvamuse ja hinnangu põhjal neid kas eirata või siis järgida.

Politsei peab suhtuma kõikidesse rikkumistesse võrdselt, mitte märgistama inimesi lähtuvalt nende sõiduauto margist. Tõendusmaterjalidest saab tõestust, et politseinikud rikkusid oma tööeetikat ning ei kasutanud viisakat, erapoolikut suhtlemisviisi. Määratud karistus ei olnud õiglane ja proportsioonis rikkumise iseloomuga. Kiiruse ületamine oli suur, kuid rikkumine oli esmakordne. Samuti on politsei eiranud täielikult Kevini poolt antud selgitusi ning neid ka piisavalt põhjendamata mitte arvesse võtnud. Eeltoodut arvesse võttes leiab kodus, et juhilubade äravõtmine pole antud hetkel õigustatud ning see otsus tühistatakse. Lisakaristusena määratud trahv 200 trahviühiku ulatuses muudetakse 100-ühikuliseks. Kevini majanduslikku olukorda arvesse võttes on tal aega trahv ära maksta viie kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumise päevast ehk 02. märts 2018.