Raske jalg

Berta Leibur
Juhendaja: Kaja Kenk

KAEBEMENETLUS MAAKOHTUS

Kaebuse esitaja // väärteootsuse süüdlane - Kevin
Kaebuse esitaja kaitsja - advokaat
Patrullpolitseinik, kes mõõtis kiirust
Teetöid teinud firma esindaja
Kohtunik

JUHTUMI KIRJELDUS

Austatud kohtunik, osapooled esindajatega ja kohtusaalis viibijad!

Kevin sõitis 30 km/h piirkiirusega teelõigul kiirusega 90 km/h, rikkudes liikluseaduse § 16 lg 1 liikleja kohustust. Kohtuväline menetleja, politsei, määras Kevinile 800 euro suuruse trahvi ja võttis ära juhiload kuueks kuuks. Kevin vaidlustas väärteootsuse Tartu maakohtus. Juhi kaebuseks on diskrimineeriv ja ebaviisakas käitumine süüteo vormistanud politseiniku poolt ning politsei ebaõiglane otsus eemaldada juhiload ning määrata trahv, mis Kevini sissetulekut ja igakuiseid kulutusi arvestades saaks tasutud 5 kuu jooksul. Kohus arutab väärteoasja täies ulatuses, sõltumata esitatud kaebuse piiridest, kontrollides otsuse tegemiseks olnud asjaolusid.

KAEBUSE ESITAJA (KEVINI) TAOTLUS ja MOTIIVE KINNITAVAD TÕENDID

Taotlen politsei määratud väärteootsuse muutmist, kuna see on minu suhtes ebaõiglane. Väärteootsuse vormistanud politseikomissar ei arvestanud ühegi vastuväitega pidades neid ebaolulisteks. Minu peatanud patrullpolitseinik käitus ebaviisakalt. Karistused panevad mu majanduslikult väga keerulisse olukorda. Mul ei ole varem politseiga ebameeldivaid kontakte olnud.


Kevini advokaadi esitatud argumendid:

Teelõik, mida 10. juunil Kevin läbis, oli talle tuttav: ta on kodu ja Tartu vahelist teed mööda sõitnud alates ajast kui sai kätte oma juhiload u 100 korda ja tunneb teed väga hästi.

Teelõigul, mida 10.juunil Kevin läbis, olid remonditööd lõpetatud: 9. juunil sõitis ta ka autoga Tartusse ning sel teelõigul oli kiirusepiirang 30km/h, sest parajasti parandati teepiirdeid. Kevin nägi kiiruspiirangu märki, kuid samas pani tähele, et teepiirded on parandatud ning projekt lõppenud. Ta järeldas, et piirkiirus enam ei kehti ja märk on jäänud kogemata teele. Kindlust lisas ka ees sõitev masin, mis piirkiiruse märgist olenemata sõidukiirust ei alandanud. Seega sõitis ta tavapärase kiirusega 90 km/h edasi.

Kevin täitsin teda peatanud patrullpolitseiniku korraldusi: möödus kõrvalteel seisvast politseipatrullist, kes talle sireeni ja vilkurite saatel järele sõitis. Peatus ja allus tema korraldustele: esitas juhiload, tuli autost välja. Luges protokolliblanketti, milles oli välja toodud menetlusaluse isiku õigused.

Kevin selgitas oma teguviisi patrullpolitseinikule: teeolud olid head, kiirustas tööle.

Patrullpolitseinik suhtles ebaviisakalt: käskis autost välja tulla: „Davai, Bemmi-Kevin, autost välja!“; ütles, et ei nännuta bemmi-vendasid. Kuna autokaamera töötas, siis vestlus salvestus sõna-sõnalt ja selle ma võin vajadusel esitada.

Väärteo vormistanud politseikomissar pidas Kevini väiteid ebaolulisteks: tal võeti load ära, aga tal on autot vaja töölkäimiseks; talle tehti 800 euro suurune rahatrahv, aga selle suudaks ta tasuda u viie kuu jooksul.


POLITSEINIKU SEISUKOHT ja MOTIIVE KINNITAVAD TÕENDID

Politseinik mõõtis Kevini juhitud BMW sõidukiirust, mis oli lubatud 60 km/h kiirem määratud piirkiirusest: teelõigul, kus väärtegu toime pandi, oli piirkiiruseks 30 km/h. Kevin sõitis mõõdiku näidu järgi kiirusega 90 km/h.

Kiirust ületanud sõidukeid oli kaks: enne Kevinit ületas piirkiirust ka tema ees sõitnud masin, kuid selle peatamiseks oli juba liiga hilja. Politseiametnik otsustas eemaldada liiklusest juhi, kes sõitis patrullautost mööda viimasena, sest teda oli võimalik veel liiklusest eemaldada.

Politseinik viis väärteo vormistamisel läbi nõutud toimingud: registreerinud kiiruseületamise, lülitas sisse sireeni ja vilkurid ning peatas musta BMW marki sõiduki. Politseiametnik palus juhil esitada juhiload seejärel käskis Kevinil autost väljuda ning esitas protokolliblanketi.

Väärteo sooritanud juht selgitas teguviisi: Kevin rääkis, et teeolud olid head ja kiiruspiiranguks ei olnud teetööde lõppemise tõttu enam põhjust. Politseinik pidas vastuväiteid ebaolulisteks, sest kiiruspiirang oli tema andmetel kehtiv ning Kevin oli toime pannud väärteo.

Juhti informeeriti protsessi edasisest käigust: politseinik seletas Kevinile, et on toime pannud väärteo ja et juhtum läheb edasi politseisse, kus talle määratakse komissari poolt ettenähtud trahv ning juhilubade ajutine kehtetuks määramine.


OSAPOOLTE ESINDAJATE TÄPSUSTAVAD KÜSIMUSED § 79 ALUSEL

  1. Kohtunik küsitleb Kevinit Kohtunik: „Mille põhjal otsustasite, et teetööd on lõppenud ja kiiruspiiranguks põhjust ei ole?“ Kevin: „Projekt oli minu hinnangul lõppenud. Teelõigul ei olnud ühtegi töölist, lisaks oli nähtavus hea, tee sile ja kuiv. Pidasin teeolusid heaks ning kiiruspiiranguks ei olnud enam põhjust.“ Kohtunik: „Politseipatrull eemaldas Teid liiklusest kiiruse ületamise tõttu. Millist kõnepruuki kasutas Teid peatanud politseiametnik?“ Kevin: „Politseinik oli äärmiselt ebameeldiv, kasutas väga mitteametlikku kõneviisi, mis oli politseiametniku puhul väga üllatav.“ Kohtunik: „Kas üritasite olukorda politseile seletada?“ Kevin: „Jah, kuid politseiametnik pidas mu vastulauseid ebaolulisteks.“
  2. Kohtunik küsitleb politseinikku Kohtunik: „Kas arvate, et kasutasite, politseiniku tööpostil olles, professionaalset kõnepruuki?“ Politseinik: „Ei, oleksin pidanud valima ametlikuma kõneviisi ning käituma diskrimineerimata ja eelarvamusteta väärteo sooritanud isiku suhtes.“
  3. Kohtunik küsitleb teetöid teostanud firma esindajat Kohtunik: „Kas teetööd olid 10. juuni hommikuks lõppenud?“ Teetöid teinud firma esindaja: „Jah, kuid kiiruspiirangumärk oli endiselt kehtiv, sest firma pidas vajalikuks piirete paigaldamisel kasutatud killustikku veel järgnevate päevade vältel immutada.“

KOHTUNIKU ARGUMENTATSIOON

  1. Teelõik võib olla tuttav või võõras, aga see ei anna õigust ületada lubatud kiirust. Kevin on sisuliselt „vahtralehega sõitja“, kes peaks äärmise tähelepanelikkusega liiklusmärke jälgima ja lubatud kiirusega sõitma. Vaatamata Kevini oskusele hinnata arvestatavalt teeolusid, ületas juht siiski kiirust, sõites lubatust 60 km/h kiiremini. Liiklust reguleerivad märgid on selleks, et neid järgida. Kevini kiirusületamine kujutas endast ohtu liiklusturvalisusele.
  2. Kevin tegi omaalgatusliku otsuse remonditööde lõpetamise kohta. kuid ükski isiklik oletus kiiruspiirangu märgi kehtetusest ei ole õigustatud seaduse rikkumiseks. Remonditööde teostaja oli kiirusepiirangu jätnud teadlikult ja põhjusega. Seega oli liiklusmärk endiselt kehtivusega.
  3. Liiklusjärelvalve eesmärk on õigete liiklusharjumuste kujundamisele kaasaaitamine, liiklusalaste õigusaktide nõuete rikkumiste ja liiklusõnnetuste arvu vähendamine ning liiklusohutuse parandamine.
  4. Kevin täitis patrullpolitseiniku korraldusi täpselt ja vastu vaidlemata. Kevini selgitused jäid väheargumenteerituks: kiirustamine või hiljaks jäämine ei ole piisav põhjus kihutamiseks.
  5. Kevinil ei ole varasemaid liikluseeskirjade rikkumisi. Kevin ei ole kahetsenud antud rikkumist.

KOHTU OTSUS

Kohtu otsusel on politsei toimimine trahvi määramisel ja juhilubade eemaldamisel õige. Kohus tühistab kohtuvälise menetleja otsuse osaliselt ja teeb uue otsuse, mis ei raskenda menetlusaluse isiku olukorda. Võttes arvesse osapoolte ütlusi, argumente ja kriminaalmenetluse seaduses § 231 toodud nõudmisi on kohtu otsus järgmine: Kevini juhiload mõistetakse kehtetuks 6 kuuks LS § 227 lg 3 alusel. Trahvi suurus arvutatakse kannatanu keskmise päevasissetuleku alusel nagu näeb ette KS § 44 lg 2, mis võtab arvesse tema sissetulekut ja majanduslikke kulusid nagu määrab kriminaalmenetluse seadustiku § 138 lg 1.

Kohus võtab arvesse Kevini eelnevate rikkumiste puudumist ning muudab trahviühikute arvu väiksemaks (100 trahviühikut). Trahvimaksmisenõudeid reguleeritakse vastavalt väärteo sooritanud isiku sissetulekule. Lisaks on Kevinil soovitatav märgistada kasutatav sõiduk vahtralehe märgistusega.

Kevini ütluste järgi olid teetööd küll lõppenud, kuid ükski isiklik oletus kiiruspiirangu märgi kehtetusest ei ole õigustatud seaduse rikkumiseks. Liiklust reguleerivad märgid on selleks, et neid järgida. Kevini kiirusületamine kujutas endast ohtu liiklusturvalisusele. Lisaks oli politseipatrulli ülesandeks eemaldada liiklusest sõitjad, kes ületasid tunnikiirust 30 kilomeetrit. Seega oli liiklusmärk endiselt kehtivusega. Liiklusjärelvalve eesmärk on õigete liiklusharjumuste kujundamisele kaasaaitamine, liiklusalaste õigusaktide nõuete rikkumiste ja liiklusõnnetuste arvu vähendamine ning liiklusohutuse parandamine.

Politseinikule määratakse distsiplinaarkaristus politsei ja piirivalve seaduse § 86 alusel kirjaliku noomitusena ebaprofessionaalse käitumise eest tööpostil. Lisaks on politseinikul kohustus, politsei ja piirivalve seaduse § 3 7. punkti alusel, määrata Kevini ees kiirust ületanud sõidukile ühetaoline karistus, kui on võimalik tuvastada sõiduki numbrimärk ja juht

Kuulutan kohtuistungi lõppenuks!