Rahulolev klient on parim olemasolev äristrateegia

Autor: Eva Maria Ilves
Juhendaja: Karolina Antons

Juhtumi eellugu

Martin ja Joosep on noore ettevõtte OÜ AIBatteryga (edaspidi AIBattery) juhatuse liikmed. Martin sõlmis ilma Joosepilt luba küsimata lepingu autofirmaga OÜ Epsom (edaspidi Epsom), kellele nad pidid aasta lõpuks 700 000 euro eest tootma 500 akut. Tellimust täita ei suudetud ning kui Martin mõistis, et firma on pankroti äärel, hakkas ta firmast tehnikat välja kantima. Joosep ei tahtnud end siduda Martini tegevusega ja asutas uue firma, millel hakkas minema üsna hästi. Autofirma Epsom andis AIBattery kohtusse ja nõuab kahjude hüvitamist. Samal ajal süüdistab Martin Joosepit ärisaladuse hoidmise kohustuse rikkumises ja oma huvides ära kasutamises.

Kohtusaali on kohale tulnud autofirma Epsom esindajad, kes nõuavad AIBatterylt kahju hüvitamist miljoni euro väärtuses. Kohal on AIBattery esindus, juhatuse liige Martin Ristikivi ja endine juhatuse liige Joosep Jürgenstein. Epsomit esindab advokaat Ivar Pilv ja AIBatteryt esindab advokaat Valdo Vassar.

Epsomi advokaat Ivar Pilv: Austatud kohus ja saalisviibijad, oleme kogunenud siia, et saada selgust ja jõuda lahendusele kahe firma vahel tekkinud konfliktis, kus sai ilmselgelt suure rahalise kahju osaliseks minu poolt kaitstav firma Epsom. Eesti Vabariigi põhiseaduse §25 ütleb, et igaühel on õigus talle ükskõik kelle poolt õigusvastaselt tekitatud moraalse ja materiaalse kahju hüvitamisele. Minu esindatav firma Epsom on kahju kandnud ligi miljoni euro väärtuses. Epsom esitas tellimuse, aga tellitud kaupa ei saanud ja AIBattery ei tagastanud ka ettemakstud raha.

AIBattery advokaat Valdo Vassar: Me mõistame täielikult Epsomi meelehärmi, aga äri on alati risk ja edukas ärimees kalkuleerib oma riske reaalselt. Mul on kahju, et minu klient ei saanud hakkama talle võetud kohustusega tellimuse näol, aga leian, et Epsomi rahaline investeerimine noorde firmasse AIBattery on nende endi ettevõtlusrisk, eriti kuna nad tellisid firmalt toote, mida AIBattery polnud veel füüsilisel kujul välja töötada jõudnudki. Ka tuleb ära märkida asjaolu, et Epsom andis AIBatteryle 500 aku tootmiseks aega vaid aasta lõpuni ja ei võimaldanud lepingu pikendust.

Epsomi advokaat Ivar Pilv: See vastus ei rahulda minu klienti kohe üldse. Kui firma ei suuda oma kohustusi täita ja kahjunõudeid tasuda, siis ei jää muud üle, kui kuulutada välja firma AIBattery pankrott ja las siis pankrotihaldur tutvub firma varadega ning realiseerib need, et kahjunõue tasuda.

AIBattery advokaat Valdo Vassar: Kuna minu kaitstaval firmal pole tõesti rahalisi vahendeid, et Epsomile kahjud hüvitada, siis on ka AIBattery nõus pankroti välja kuulutamisega.

Epsomi advokaat Ivar Pilv: Kohe kindla peale tuleb pankrott välja kuulutada, aga ma kardan, et ka see ei pruugi tagada Epsomile soovitud lahendust! Nimelt olen aru saanud, et Epsomiga sõlmis lepingu AIBattery juhatuse liige Martin Ristikivi, kes küll sõlmis lepingu heas usus, kuid proovis hiljem firmat tahtlikult maksejõuetuks teha. Allikate kohaselt on härra Ristikivi kantinud sõbra firmasse AIBatteryle kuulunud tehnikat ja vara. Siinkohal tahaksin tuua välja äriseadustikust §315, mis ütleb selgelt, et juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste rikkumisega tekitanud kahju ettevõttele, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest ja seda solidaarselt teiste juhatuse liikmetega. Seega esitan kaebuse juhatuse liikme Martin Ristikivi peale firma maksejõuetuks tegemise eest. Lisaks soovin, et härra Ristikivi tühistaks kinkelepingu firmaga, kellele ta kinkis ära AIBatteryle kuuluvat tehnikat. Seda võimaldab ka äriseadustiku §111, mis sätestab, et kui kinkeleping on sõlmitud ühe aasta jooksul enne pankrotimenetluse algatamist, siis eeldatakse, et kinkelepinguga kahjustati võlausaldajate huve ja seega tuleb see kehtetuks tunnistada. Sellega saab AIBattery oma vara tagasi, see tuleb realiseerida ja selle eest Epsomile võlgu olev raha tasuda.

AIBattery advokaat Valdo Vassar: Teil pole mitte mingit õigust süüdistada ja vastutust kandma panna juhatuse liikmeid! Kõik juhatuse liikmed, kaasa arvatud Martin Ristikivi, on käitunud iga otsuse tegemisel heas usus ja olen kindel, et seda on võimalik ka tõestada.

Olukorda kutsutakse selgitama AlBattery juhatuse liige Martin Ristikivi:
Tervist, need kaebused minu vastu on täiesti alusetud! Mina olen oma firma hea käekäigu jaoks teinud kõik mis võimalik. Kõiki lepinguid allkirjastades olen alati lähtunud firma huvidest ja heaolust. Lepingut Epsomiga sõlmides ma tõesti uskusin, et mina ja minu partner Joosep suudame koos need patareid välja töötada. Takkajärgi mõeldes tundub mulle, et endine juhatuse liige Joosep Jürgenstein ehk mõtles juba sellel ajal oma firma loomise peale ning ei panustanud patarei väljatöötamisse oma täit energiat ja vast just seetõttu ei saanud me oma ülesandega hakkama. Seda on väga raske tõestada, aga kuna me siiski töötasime lepingu sõlmimise ajal koos juhatuse liikmetena, siis vastutusele võtmise korral peame me kohe kindlasti võtma vastutuse koos!

Sõna saab endine juhatuse liige Joosep Jürgenstein: Austatud kohus, enda kaitseks saan öelda, et AIBatterys töötasin ma suure entusiasmiga ja panustasin sinna väga palju. Lepingu Epsomiga sõlmis Martin Ristikivi ja ma olin sellele lepingule kohe vastu, kuna kartsin, et me ei suuda seda kohustust täita. Minu arust tuleb kurbusega tõdeda, et noor firma kõrbes ja Epsom võttis liigse äririski. Ma isiklikult olen nõus, et varade kantimine tuleb kehtetuks kuulutada ja Epsomile tasuda inventari müügist tulevatelt summadelt nii palju kui võimalik.

Taas Martin Ristikivi: Ma palun kohtul arvesse võtta ka seda, et minu partner ja endine AIBattery juhatuse liige Joosep Jürgenstein on aidanud kaasa meie ühise firma halvale käekäigule. Veel enne, kui AIBattery pankrot oli välja kuulutatud, asutas ta uue firma, mis sarnaselt AIBatteryle toodab akusid ja mille nimeks on huvitaval kombel pandud EstBattery Technologies. Joosep on varastanud ärisaladusi, mille oleme koos välja töötanud firmas AIBattery ja kasutanud neid ära omakasupüüdlikul viisil. Äriseadustiku järgi ei tohi juhatuse liige luua konkureerivat firmat. Soovin nõuda Joosepilt rahalist hüvitist varguse ja AIBatteryle konkurentsi tekitamise eest ning nõuda ka vastutuse laiendamist talle seoses Epsomi kahjunõudega.

Joosep Jürgenstein tõuseb püsti ja saab võimaluse end kaitsta: Martin Ristikivi süüdistustel pole alust, sest luues enda firmat EstBattery Technologies lähtusin lihtsalt põhiseaduse §-st 31, mis annab mulle õiguse tegeleda ettevõtlusega. Kuna ärisaladused, mida Martini väitel olime koos välja töötanud AIBattery juhatuse liikmetena, ei ole ega olnud patenteeritud, ei saa ka mind süüdistada ärisaladuse kuritarvitamises. Mis puutub firmade konkurentsi, siis vastavalt konkurentsiseaduse §-le 6 on firma konkurents seadusega õigustatud, kui see aitab parandada kaupade tootmist või turustamist või edendada tehnilist või majanduslikku progressi või kaitsta keskkonda, võimaldades tarbijatel saada sellest tulenevast kasust õiglase osa. Minu firma toodetav kaup aitab toimida vabal turul, tagab tarbijate heaolu ja muudab lõppkokkuvõttes toote tarbijale odavamaks. Pealekauba oli Martin see, kes meie ühisest firmast aku tootmiseks vajalikku tehnikat teisele firmale kinkis, aidates ka ise kaasa meie patarei tootmistehnoloogia levitamisele.

KOHTUNIKU OTSUS:

  1. Kuna AIBattery juhatus on avaldanud, et neil puuduvad vahendid, et maksta Epsomile nõutud summa ja AIBattery esindajad taotlesid istungi käigus pankroti kuulutamist, rahuldan nõude ja kuulutan AIBatteryle välja pankroti. Pankrotimenetlust asub läbi viima pankrotihaldur.
  2. Peatada kinkeleping, millega juhatuse liige Martin Jürgenstein kinkis ära firma tootmisvahendid, tuua need firma omandusse tagasi ning realiseerida, et tasuda AIBattery võlad Epsomi ees. Sellega hakkab tegelema pankrotihaldur.
  3. Mõistan välja AIBatterylt Epsomi kasuks 700 000 eurot. See on konkreetselt see summa, mille Epsom kaotas ettemaksuna. Kuigi Epsom hindab oma kahju suuremaks, siis seda ei ole hetkel võimalik tõendada ja täiendavate nõudmiste korral võib Epsom uue nõudega kohtu poole pöörduda. Täiendav kahjum on hetkel käsitletav äriga kaasneva riskiga, mis käib ettevõtja elu juurde ja millega peab arvestama. Kui AIBattery varad on realiseeritud, siis tuleb selle eest tasuda Epsomi ettemaks 700 000 eurot.
  4. Puuduolev summa pärast varade realiseerimist tuleb kanda AIBattery juhatuse liikmetel Martin Ristikivil ja Joosep Jürgensteinil solidaarselt, kuna:
    4.1. Martin Ristikivi ei käitunud AIBattery juhatuse liikmena heas usus, ettevõtte huvides ega ka ausa äri printsiipidest lähtudes, kuna kinkis tasuta oma sõbra firmale ära AIBattery kogu tootmistehnika. Selle tegevuse tõttu muutus AIBattery jaoks võimatuks edasine tootmistegevus ja ka kõikide sõlmitud lepingute täitmine. Tegemist on raske juhtimisveaga, mistõttu Martin Ristikivi peab tekkinud kahju eest vastutama.
    4.2. Joosep Jürgenstein oli lepingu sõlmimise ajal AIBattery juhatuse liige. Ärisaladuse hoidmise kohustus jäi talle kehtima ka peale ettevõttest lahkumist. Joosep Jürgenstein ei käitunud oma tegevuses heauskselt ja ettevõtte huvides, kuna asutas konkureeriva ettevõtte ja kuritarvitas temale AIBatterys teatavaks saanud ärisaladusi oma uue ettevõtte huvides. See nõrgestas AIBattery positsioone turul ja vähendas ka teenitavat kasumit, mis omakorda omas rolli Epsomiga sõlmitud lepingu täitmise ebaõnnestumises. Joosep Jürgensteinil on küll meie põhiseaduse poolt antud õigus tegeleda ettevõtlusega, aga iga õigusega kaasnevad ka kohustused ja need jättis ta oma vana firma ees osaliselt täitmata. Seetõttu peab ka tema solidaarselt vastutama tekkinud kahju eest.