KOHTUOTSUS

Küllo Vask
Juhendaja: Anette Vask


Kohus
Tartu Maakohus
Kohtunik
Küllo Vask
Otsuse tegemise aeg ja koht
14.11.2020, Tartu kohtumaja
Tsiviilasja number
X-XX-XXXX
Tsiviilasi
Taavi (perekonnanimi) ja OÜ ABC hagi Marta (perekonnanimi) vastu kahju hüvitamise nõudes
Menetlusosalised
Hageja I: Taavi (perekonnanimi) Hageja II: OÜ ABC Kostja: Marta (perekonnanimi)
Asja läbivaatamine
Kirjalik menetlus

RESOLUTSIOON

  1. Rahuldada Taavi ja OÜ ABC kaebus au ja head nime teotavate andmete avaldamise ja kahju hüvitamise nõudes.
  2. Välja mõista Taavi ja OÜ kasuks varalise kahju hüvitis XXX eurot
  3. Jätta rahuldamata OÜ ABC nõue takistada Martal ligipääs tema kauplusele.

JUHTUMI KIRJELDUS

Järgnevas kaasuses lahendame vaidlust seoses OÜ ABC’le kuuluva kaubanduskeskusega. Kaubanduskeskuses omab sporditarvete poodi Marta ning hiljuti avas sama sortimendiga kaupluse ka Taavi. Viimane meelitab tarbijaid soodsamate hindadega. See on omakorda mõjutanud Marta poe käivet, mis on ta viinud rahaliselt raskesse olukorda. Soovides enda majanduslikku seisu paremaks muuta, tekkis naisel pahauskne idee. Nimelt levitas ta

üleriigilises meedias infot, nagu oleks Taavi poe töötajatel COVID-19 viirus, millest hoolimata nad tööl käivad. Tegevus päädis sellega, et viiruse hirmus nõuti Taavi poe sulgemist ning hiljem pandi kinni kogu keskus. Marta sihipärane tegevus tuli päevavalgele ja tema vastu on esitatud hagi.

HAGI ALUSEKS OLEVAD FAKTILISED ASJAOLUD JA HAGEJATE NÕUDED

1. Taavi (perekonnanimi) ja OÜ ABC esitasid Kostja vastu nõuded kahju hüvitamiseks.

2. Hageja I leiab, et Kostja sekkus tema majandustegevusse, levitades valeväiteid tema tegevuse kohta. Lisaks leidis Hageja I, et kostja oli tema reputatsiooni kahjustades teadlik, et asjaolud mida ta tema kohta sotsiaalmeedias avaldab ei vasta tegelikkusele ning tal oli kindel soov hageja I mainet teotada. Läbi Kostja tegevuse on märgatavalt vähenenud Hageja I-e kaupluse klientuur ning käive. Oma esitatud avalduses nõuab Hageja I, et Kostja hüvitaks talle tekitatud kahju. Kahju nõudmise kaitseks oli välja toodud PS § 17 ning PS § 25, mis sätestab õiguse nõuda õigusvastaselt tekitatud moraalse ja materiaalse kahju hüvitamist ning mille kohaselt ei tohi kellegi au ega head nime teotada.

3. Hageja I rõhutab enda avalduses ka tekitatud moraalsele kahjule, mille kohaselt ei julge

4. Hageja I on seisukohal, et Kostja avaldas kaks ebaõiget faktiväidet tema majandustegevuse osas.

  1. Sotsiaalmeedias avaldatud postituse sisuks oli, et mitmel Meie Sport kaupluse töötajal on COVID-19 viirus
  2. Hoolimata viirusesse nakatumisest käivad koroonahaiged töötajad endiselt tööl

5. Hageja II leiab, et läbi alatute valeväidete Taavi poe suunas hakkas ka kogu kaubanduskeskuse klientuur märkimisväärselt vähenema. Avaliku surve tõttu ning inimeste tervisest mures olles otsustas OÜ ABC sulgeda puhastamiseks ning väidetavalt nakatunud töötajate testimiseks kogu kaubanduskeskuse.

6. Lisaks on Hageja II toonud välja asjaolu, mille kohaselt ta takistas Martal ligipääsu Kostja üüripinnale kuna viimane keeldus tasumast OÜ ABC-le tekitatud kahju.

7. Hageja II sõnutsi keelduvad kaubanduskeskuses olevate kaupluste omanikud maksmast üüriraha ajavahemiku eest, mil kaubanduskeskus oli valeväidete tõttu suletud

  1. Marta tegevus toimus üleriigilises meedias, mille kaudu ta mõjutas ja kahjustas ka kogu kaubanduskeskuse mainet, mis annab aluse nõuda, et Marta hüvitaks tekitatud kahju.
  2. Teotamise üheks raskemaks vormiks on tahtlus. Kostja pidi oma tegu toime pannes mõistma, et sellise käitumisega avaliku publiku ees avaldub hulgaliselt negatiivset mõju tervele kaubanduskeskusele. Kostja tegu nõuab vastutust ning sätestab seaduslikud õigused kahju hüvitamiseks.

KOSTJA SEISUKOHAD

8.Kostja on seisukohal, et hagiavaldus tuleb jätta rahuldamata.

9. Kostja leiab, et üüripinnale ligipääsu piiramine ning tema asjade võõrandamine on seadusevastane.

10. Eelkõige rõhutab Kostja, et on Taavi (perekonnanimi) ning OÜ ABC ees juba korduvalt vabandanud ning leiab, et selleks peaks piisama tekkinud olukorra lahendamiseks.

11. Tema tegevus ei liigitu au ja hea nime teotamise alla ning kahju nõudmine mõlemal osapoolel on alusetu.

12. Faktiväiteid esitades ei olnud tema tegevus seadusevastane, sest Eesti Vabariigis on sõnaja väljendusvabadus ning PS § 45 kohaselt on igaühel õigus avalikult levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil.

KOHTUOTSUSE PÕHJENDUSED

13.Kohus on kuulanud ära menetlusosaliste seisukohad ning tutvunud antud tsiviilasja asitõendiga, mis ilmus postituse kujul sotsiaalmeediasse.

14.Kohus on seisukohal, et Marta tegevus oli õigusvastane. PS § 17 ütleb, et kellegi au ega head nime ei tohi teotada. Marta teadis või vähemalt pidi teadma, et “usaldusväärsest allikast“ saadud informatsioon, kui ta jätab andmed kontrollimata, võivad olla ebaõiged. Et Marta jättis andmed kontrollimata, pidi ta mõistma, et need võivad osutuda ebaõigeteks ning ebaõigete andmete avaldamisega võib ta tekitada ka kahju. Seega Marta, kontrollimata andmete usaldusväärsust, käitus teadlikult ja teotas sihipäraselt Hageja I reputatsiooni. Et Hageja I kohta esitati ebaõigeid faktiväiteid sotsiaalmeedias, annab see aluse eeldada, et tema mainet on kahjustatud olulisel määral. Ehkki igaühel on õigus esitada enda mõtteid ja arvamusi, ei ole sellega lubatud kahjustada kellegi teise isiku õigusi, liiati veel ebaõigeid väiteid esitades, mis toovad isikule kaasa materiaalset kahju. Seega on kohus seisukohal, et Marta tegevus oli au ja head nime teotav.

15.Väiteid, mida Marta sotsiaalmeedias avaldas olid ebaõiged, mis annavad aluse rakendada PS § 25-te, mis sätestab igaühe õiguse nõuda õigusvastaselt tekitatud moraalse ja materiaalse kahju hüvitamist. Kuigi Marta on Hageja I ja Hageja II ees juba korduvalt vabandanud, leiab kohus, et see asjaolu ei ole kahju hüvitise välja mõistmata jätmise aluseks. Rahalise kahju tekkimist ei saa lugeda heastatuks Marta vabandusega. Seega on Hageja I ja Hageja II õigus nõuda Martalt tekitatud kahju hüvitamist.

16.Kohus leiab, et Hagejale I ja Hagejale II on põhjustatud nii materiaalne kui ka moraalne kahju. Viimane väljendub läbi inimeste hirmu poodi tulla ning klientuuri märgatavas vähenemises, mis on põhjustatud läbi ebaõigete väidete.

17.Kohus leiab, et rahuldamata tuleks jätta OÜ ABC nõue takistada Martal ligipääs tema kauplusele. Selline tegevus on seadusevastane, sest antud hetkel oli nende vahel kehtiv üürileping, mis kohustab üürileandjal tagama ligipääsu üürnikule lepingu kehtivuse ajaks ning PS § 30 kohaselt on igaühe omand puutumatu ja võrdselt kaitstud. Enda vara on on igaühel õigus vabalt vallata. Kohus leiab, et Hageja II võttis omavoliliselt Martalt võimaluse pääseda ligi enda varale kui ka üüripinnale. Selline tegevus on õigusvastane ning Hageja II on kohustatud viivitamatult tagama Martale ligipääsu tema üüripinnale.