Mis see on?

Riigikohtu kaasuskonkurss pakub 9.–12. klassi õpilastele põneva võimaluse asetada end õigusemõistja rolli ning lahendada kaasusi, mille sarnastega kohtunikud igapäevaselt kokku puutuvad. Konkurss toimub igal aastal, nii juba 14 aastat.

Kuidas konkursil osaleda?

Nii nagu varasematel konkurssidel, saab ka sel aastal valida kolme kaasuse vahel: esindatud on kriminaal-, tsiviil- ja haldusõigus. Kaasuse lahendamiseks on mitu võimalust – kirjaliku kohtulahendina või loovas vormis.

Kaasuse võib lahendada:

a) nii, nagu seda tehakse kohtus: esitades esmalt lühidalt mõlema poole argumendid (sõnastades need kas kohtukõnena, kirjaliku nõudena või mõnel muul viisil) ning seejärel tuues välja kohtuniku argumentatsiooni ja otsuse. Kasuks tulevad viited Eesti Vabariigi põhiseadusele. Muude seaduste kasutamine tingimata lisapunkte ei anna ning neile ei tasu ka liigselt keskenduda, et isiklikud mõtted ja sisemine õiglustunne ei jääks teisejärguliseks. Töid hinnatakse neljas vanuserühmas: 9., 10., 11. ja 12. klassi arvestuses.

b) loovas vormis nagu essee, luuletus, joonistus, video vms. Lahendusel ei pea olema kindlat struktuuri ning seaduste kasutamine otseselt lisapunkte ei anna, kuid kui õpilane soovib neid oma töösse põimida, on see loomulikult lubatud. Loovkategoorias hinnatakse töid ühes vanuserühmas: 9.–12. klassi õpilased, välja valitakse üks võidutöö.

Kõige olulisem on, et lahendus lähtuks konkursil osaleja õiglustundest ja väärtushinnangutest. Teatavasti ongi õigus headuse ja õigluse kunst.

Lahenduse maksimaalne pikkus võib olla neli A4 lehekülge. Töö peab olema arvutikirjas (va loovtöö), kirjastiilis Times New Roman, kirjasuurusega 12 punkti ning 1,5-kordse reavahega. Oluline on lahenduse sisu, kuid vähetähtis ei ole ka töö korrektne vormistus. 

Konkursitööle tuleb märkida oma ees- ja perekonnanimi, kool, klass, kontaktandmed (e-posti aadress, kontakttelefon) ning juhendaja nimi. Võttes konkursist osa iseseisvalt, pole juhendaja nime tarvis märkida. Juhendaja võib olla nii õpetaja kui ka lihtsalt õigusvaldkonnast huvitatud inimene.

Töö palume saata hiljemalt 9. novembriks e-kirja aadressile info@riigikohus.ee või saata/tuua paberkujul Riigikohtusse, Lossi 17, Tartu 50093. Palume e-kirja teemareale või ümbrikule kirjutada märgusõna „Kaasuskonkurss“.  

Iga vanusegrupi kolm paremat autorit ning nende juhendajad, samuti loovkategooria võitja ja tema juhendaja on oodatud vastuvõtule, kus neid tänab Riigikohtu esimees.

Möödunud aasta parimad töid saab vaadata leheküljelt: https://www.riigikohus.ee/kaasuskonkurss/2017/ 


Lisainformatsioon

Liis Ehrminger

Riigikohtu kommunikatsioonispetsialist

e-mail liis.ehrminger@riigikohus.ee

Tel 730 9025

Loe lisaks