TSIVIILKAASUS

Kertu Virumäe
Juhendaja: Karolina Antons

Viirusehirm kaubanduskeskuses

OÜ ABC ja Taavi on esitanud Tartu maakohtusse hagi Marta vastu seoses tema levitatud laimuga, mis on mõjutanud mõlema hageja majanduslikku olukorda.

OÜ ABC juht:
Oleme koos Taaviga pöördunud Eesti kohtusüsteemi poole, kuna soovime, et Marta hüvitaks valeinfot levitades tekitatud kahju kogu kaubanduskeskusele ning eelkõige Taavi poele “Meie sport”. Nimelt üürib Marta meie kaubanduskeskuses OÜ ABC äripinda oma sporditarvete poe jaoks. Mõned kuud tagasi avas uksed uus pood ,,Meie sport” ning juba mõne nädala pärast oli poe käive tänu odavamatele hindadele konkurendi omast suurem. Pärast uudist, et meie linnas on avastatud esimesed COVID-19 nakatunud, hakkasid internetis levima jutud Taavi poe töötajatest, kes viirusesse nakatununa käivad tööl edasi. Murelikud linnaelanikud olid pahased ning nõudsid kaubanduskeskuse sulgemist, mida ka tegime, et ruume desinfitseerida. Täieliku turvalisuse tagamiseks testiti Taavi spordipoe töötajaid ning negatiivsete proovide selgudes avasime poe taas. Ilmselgelt on kogu see jant rikkunud nii meie kaubanduskeskuse kui ka Taavi spordipoe mainet ning tekitanud mõlemale omajagu materiaalset kahju. Taavi poe käive on märgatavalt langenud ning kaubanduskeskus on kaotanud raha, kuna kinni oldud ajal ei saanud me teistelt poe omanikelt üüri nõuda. Marta on oma pahatahtliku ja ebaõiglase käitumisega rikkunud meie õigusi ja Eesti Vabariigi põhiseadust §17, mis ütleb selgelt, et kellegi au ja head nime ei tohi teotada. Nüüd kasutame oma põhiseaduslikku õigust §15 alusel, mis lubab igaühele pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral kohtusse. Soovime, et kohus otsustaks meie kasuks ning määraks Martale §25 alusel kohustuse meile õigusvastaselt tekitatud moraalse ja materiaalse kahju hüvitamiseks.

Marta:
Saan aru, et olen tekitanud teile kahju ja olen juba vabandanud, aga mul ei olnud õrna aimugi, et minu levitatud info oli vale. Sain selle enda jaoks väga usaldusväärsest allikast ja mõtlesin teha kõigile teene, kuna keegi ei taha, et meie kaubanduskeskusest kujuneb koroonakolle. Lähtusin mulle põhiseadusega antud õigusest §45 järgi, mis ütleb, et igaühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ning muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil ning leian, et ma ei ole midagi valesti teinud. Selle asemel, et minuga rahulikult olukorda arutada, hakkasid OÜ ABC ja Taavi minult kohe nõudma mingisugust meelevaldselt suurt summat ning OÜ ABC piiras mu ligipääsu oma kaubale. Sellega rikkus hoopis kaubanduskeskus põhiseadust §32, mis ütleb selgelt, et igaühe omand on puutumatu ja võrdselt kaitstud ning et igaühel on õigus oma omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada. Hoopis mina oleksin pidanud pöörduma kohtu poole, et esitada hagi OÜ ABC vastu, aga OÜ õnneks ei hakka ma neilt seda raha nõudma, kuna mina, erinevalt nendest, ei ole nii ahne. Samas, nagu juba öeldud, ei näe ma põhjust, miks peaks keegi minu käest raha nõudma hakkama, kuna minu hinnangul oli info Taavi poe töötajate kohta tõene. Eeskujuliku kodanikuna soovisin kaubanduskeskuse kliente võimaliku ohu eest hoiatada.

Taavi:
Usaldusväärse allika puhul võiks Marta selle avalikustada, kuna niiviisi saame kõik allika usaldusväärsuses ja Marta aususes veenduda. Olgugi, et seadus Martat selleks ei kohusta, oleksin oodanud, et ta minu töötajate kohta sellist infot saades tuleb esmalt minuga rääkima, mitte ei hakka kohe meediat vahele segama. Antud juhul on teada, et see info osutus valeks ning meie koos OÜ ABC juhiga usume, et Marta siiski ei saanud Taavi poe töötajate haigestumisest teada usaldusväärse allika kaudu, vaid mõtles kõik ise pahatahtlikult välja. Nimelt on meil info, et Marta poe töötaja kuulis pealt kõnet, kus ülemus kiitles oma valeinfo levitamisega, et konkurent sedasi majanduslikult kehvemasse positsiooni asetada. Seega on meil olemas konkreetne tunnistaja, keda kohus saab vajadusel ise küsitleda. Leiame, et vabandamine ja süütukese mängimine ei ole antud olukorras õigustatud ning piisav. Meie oleme kandnud kahju ja Marta peab oma tegude eest rahaliselt vastutama. Kahjuks ei olnud Marta meie nõudmistega päri ning sellepärast otsustas OÜ ABC piirata tema juurdepääsu oma üüripinnale senikaua, kuni ta on kahjud hüvitanud.

Kohtunik:
Kutsume tunnistaja, kes väidetavalt kuulis Martat valeinfot levitamas.

Tunnistaja:
Töötan Marta poes müüjana ning olin tööl, kui sündmus aset leidis. Minu vahetus sai läbi ning liikusin puhkeruumi suunas, et vahetada riideid ja koju minna. Kuulsin kellegi häält ning mõtlesin, et räägitakse minuga. Läksin hääle suunas, kuid avastasin, et see on hoopis Marta, kes räägib telefoniga. Kuulsin, kuidas ta uhkustavalt teatas, et on asunud tegutsema oma poe käive tõstmiseks. Nimelt levitas ta meedias teadlikult väljamõeldud infot, et Taavi poe töötajad on nakatunud koroonaviirusesse.

Marta:
Võin öelda, et antud tunnistaja on korduvalt minult palgatõusu küsinud, kuid olen sellest keeldunud. Seega on ta minu peale pahane ja annab meelega valetunnistusi minu vastu. Olen kindel, et varem või hiljem oleks eriolukorra tõttu kaubanduskeskus niikuinii kinni pandud. Kas ka siis tuleksite raha küsima suvaliste inimeste käest väitega, et nemad on selles süüdi? Tean nüüdseks, et olen paraku levitanud valeinfot, aga miks oleksin pidanud seda tahtlikult tegema? Kannatasin ju minagi seeläbi kahju, kuna kogu kaubanduskeskus pandi kinni, kaasa arvatud minu pood. Keeldun kahju hüvitamast, sest ei leia, et olen selles süüdi.

OÜ ABC juht:
Olgugi, et Marta nüüd tunnistab, et tema levitatud info on vale, ei saa me seda enam internetist ega inimeste mälust eemaldada. Seega kannatab Taavi pood moraalse kahju all ning on edaspidi inimeste silmis halvas kirjas. Meie hinnangul on kahju hüvitamine asjakohane.

Marta:
Teie ei ole sugugi ainukesed, kes kannatavad moraalset kahju all. Ka minu maine on rikutud ning olen teiste silmis valeinfo levitaja. Seetõttu ei pruugi inimesed enam tahta minu poodi tööle tulla ning samuti raskendab see mul edaspidi uue äripinna otsinguid. Seega ei olnud kuidagi minu huvides hakata tahtlikult valeinfot levitama. Palun tungivalt kohtul arvesse võtta antud asjaolusid ning langetada õiglane otsus.

Kohtunik:
Kohus on ära kuulanud nii OÜ ABC ja Taavi kui ka Marta seisukohad ning otsustab järgmiselt:

  1. Eesti Vabariigi põhiseaduse §17 järgi rikub Marta seadust teotades OÜ ABC ja Taavi au ning head nime. On alust arvata, et Marta on olnud pahauskne ning tahtlikult valeinfot levitanud. §45 viitab küll sõnavabadusele, aga samas sätestab ka seda, et sõnavabadust võib piirata avaliku korra, kõlbluse, teiste inimeste õiguste ja vabaduse, tervise, au ning hea nime kaitseks, mis tähendab, et see paragrahv Martat ei päästa. Seega on OÜ ABC-l ja Taavil õigus nõuda Martalt kahju hüvitamist §25 alusel, mis ütleb, et igaühel on õigus talle ükskõik kelle poolt õigusvastaselt tekitatud moraalse ja materiaalse kahju hüvitamisele. Marta tekitatud kahju Taavile ning OÜ ABC-le ei ole aga võrreldav ning neid tuleb käsitleda kahe eraldiseisva juhtumina.
  2. Marta levitatud pahatahtliku kuulujutu tulemusel on Taavile tekitatud konkreetne rahaline kahju saamata jäänud kasumi näol, mis tekkis, kuna inimesed uskusid kuulujuttu ja ei tulnud poodi. Paraku ei ole Taavi pood jõudnud turul piisavalt kaua tegutseda, et oleks selgunud kindel kasum, millest kahjunõude välja mõistmisel lähtuda. Olenemata sellest on Taavil kõik õigused Martalt kahjutasu saada. Nõutava summa kindlaks määramiseks võtab kohus eeskujuks samas valdkonnas tegutsevate, sama suurte ja samu tooteid pakkuvate ettevõtete eelmise aasta sama perioodi käibed majandusaasta aruannete põhjal ja lahutab sealt maha perioodi, mil kõik kaubanduskeskused kinni olid. Kohus määrab Martale eelmainitud kahju välja maksmiseks kolm kuud käesolevast hetkest.
  3. Vastab tõele, et Marta levitatud laim on tekitanud OÜ ABC-le majanduslikku kahju. Teisalt on OÜ ABC tekitanud kahju Martale, piirates ligipääsu tema varale ning rikkunud ka ise sellega seadust. Põhiseaduse §32 ütleb, et omandit võib võõrandada, vallata, käsutada ja kasutada vaid seaduses sätestatud juhtudel. Saadud info valguses nõuab kohus, et OÜ ABC tagaks koheselt Martale juurdepääsu tema omandile. Samuti otsustab kohus jätta OÜ ABC kahjutasunõue rahuldamata, kuna mõlemad osapooled käitusid seadusevastaselt ning tekitasid üksteisele kahju.
  4. Kohus leiab, et avalikult laimu levitamine ei ole õige tegu. Olles tekitanud nii Taavile kui ka OÜ ABC-le moraalset kahju, peab Marta esitama avaliku vabanduse sotsiaalmeedia leheküljel, kust ta algselt valeinfot levitama hakkas. Vabanduses peab ta tunnistama, et on tahtlikult levitanud infot, mis ei vasta tõele. Lisaks nõuab kohus Martalt vabanduse avaldamist OÜ ABC kodulehel, et tagada potentsiaalsete klientide võimalikult suur informeeritus. Samuti tuleb kustutada kõik need postitused, mis OÜ ABC-d ja Taavit laimasid.

Lõpetuseks soovib kohus panna inimestele südamele, et sellist kogu ühiskonda haaravat epideemiat ei tohi keegi kasutada omakasupüüdlikel eesmärkidel.