SAATUSLIK SAMAKAS
Kriminaalkaasus
Kriminaalasja number:
x-xx-xxxx
Kohus:
Viru Maakohus (Jõhvi kohtumaja)
Kohtunik:
Lisanna Tõnne
Otsuse tegemise aeg ja koht:
XX-XX-XXXX Viru Maakohus
Kriminaalkaasus:
Indreku, Tõnise ja Lilli poolt täideviidud süütegu seoses mittelubatud alkoholi käitlemisega.
Menetlusosalised
Süüdistaja- Viru Maakohtu prokuratuur
Süüdistatavad- Indrek, Tõnis ja Lilli

ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Politseile saabus teade Jõhvi haiglast, kus vaevlesid alkoholimürgituse käes kaks isikut, kes enda hädades kahtlustäratavatel asjaoludel omandatud Stolichnayat süüdistasid. Alustati kriminaaluurimist, mis selgitas alkoholi pärinemiskohaks Lilli maja. Läbiotsimise käigus leiti Lilli maamajast sadu pudeleid salaalkoholi, tuhandetes eurodes sularaha, puskarimasin ning hulgaliselt muid esemeid, mis hiljem süüdistatav Tõnise väidetele toetudes ebaseaduslikult hangitud olid

Asjaosaliste seisukoht

 1. Prokuratuur toob välja järgmised süüdistused:
  1. Indrek, Tõnis ja Lilli käitlesid puskarit, mis kuulub käitlemiseks mittelubatud alkoholi alla(AS §7 lg 1 p 5) ning ohustasid sellega paljude inimeste tervist. Olenemata salaalkoholi ostjate tarbimisharjumustest on neil õigus enda tervise kaitsele(PS§ 28 lg 1) ning pole kuidagi õigustatud müüa neile puskarit, mis regulatsioonidele mitte vastava valmistamise tulemusel on tervisele kordades ohtlikum kui tavaline alkohol, mida poelettidel müüakse ja seega tuleks käitlejaid karmilt karistada (KarS §19).
  2. Indrek, Tõnis ja Lilli omasid ja valdasid puskariaparaati (AS §7 lg 6), mille leidmisel politseile mitte teatamine on juba süütegu, rääkimata siis selle omandamisest ja kasutamisest.
  3. Puskarimasina ning ülejäänud esemete mahajäetud maamajadest ebaseadusliku omandamisega eksisid Indrek ja Tõnis PS §32 lg 1 ja nendesse majadesse tungimisel PS §33-ga.
  4. Indrek, Tõnis ja Lilli mitte ainult ei müünud salaalkoholi, vaid rikkusid ka selle Stolichnaya nime alt müües antud toodet tootva firma autoriõigusi. (PS §39.) Selline käitumine on vastuolus ka KaubTS §4 lg 2 p 1. e. Indreku tegevus on antud seltskonnast aga eriti väär, sest lisaks salaalkoholi käitlemisele kasutas ta ära ka enda lähedasi nagu näiteks enda kergemeelset sõpra Tõnist ning invaliidist ema Lillit. Samuti suurendab Indreku süüd asjaolu, et tunnistaja ütluse järgi on ta ka varasemalt omakasupüüdlikult teisi ning nende omandit ära kasutanud. See annab alust arvata, et ka praegune puskarimüük ei jääks noormehe jaoks viimaseks seaduserikkumiseks.
  5. Lisaks ei tohiks süüst vabastada Lillit, sest isegi kui ta polnud kursis, et tegu on puskariga, siis peaks iga täie mõistuse juures olev inimene aru saama, et reguleerimata alkoholi müük enda köögiaknast ei ole kooskõlas seadusega. Kuna tema kohta ei käi ükski KarS §34 välja toodud süüdivusest vabastav isikutunnus, siis tuleks teda kohelda kui iga teist inimest alusel, et PS §12 järgi on kõik seaduse ees võrdsed ning seaduse mitte tundmine ei vabasta
  6. vastutusest. (KarS §17 lg 3)
  7. Kõigi kolme karistust tuleks karmistada, sest antud tegevus läheb kuritegeliku grupeeringu alla(KarS §58 lg 1 p 10, KarS §255 lg 1) ning Indreku oma veel eriti, sest teda saab lugeda kuritegeliku ühenduse juhiks(KarS §256 lg 1)
 2. Indrek õigustab enda käitumist järgnevaga:
  1. Puskar ei ole riigiviinast mitte kuidagi ohtlikum ning ka viimasest on ennast võimalik haiglasse juua, seega ei olnud tema tegevus otseselt see, mis inimeste tervist kahjustas vaid nende enda tarbimisharjumused olid süüdi. Samuti on PS §31 kohaselt igaühel õigus tegeleda ettevõtlusega ja seega on tema tegevus igati õigustatud.
  2. Tema ainus soov oli vaid ennast ja enda invaliidist ema finantsiliselt üleval pidada(KarS §57 lg 1 p 4) Samuti tuleks tema karistust kergendada asjaolu tõttu, et ta on enda ema ainus hooldaja ning kui ta pikaks ajaks vangi läheks ei jääks enam kedagi, kes tema invaliidist ema eest hoolitseks. (PS§ 27 lg 5)
  3. Senini on ta elanud igati õigusekuulekat elu. See, et tema endine klassijuhataja tema vastu tunnistas ei ole piisav tõend tema varasema elu hindamiseks, sest ühtegi rikkumist seaduse silmis tal varem ei ole. (PS §22)
  4. Samuti ei tohiks teda süüdi mõista kuritegeliku ühenduse juhina, sest mingit kuritegelikku ühendust neil küll ei olnud. Midagi halba ei ole ka selles, mida ta Tõnisele ja Lillile rääkis, sest Eestis on PS §45 lg 1 järgi on igaühel õigus enda ideid, veendumusi ja arvamusi levitada.
 3. Tõnise kasuks rääkivad tegurid on:
  1. Tõnise süüd kergendab asjaolu, et ta ei pruukinud täielikult mõista olukorra tõsidust. Tema tunnistusest politseile teiste esemete varguse kohta oli selgelt mõista, et isik arvab täie tõsidusega, et on teinud head ning aidanud teistel ohtlikkest jäätmetest lahti saada. Sellest võib järeldada, et kui Indrek talle kõiki detaile rääkinud oleks, siis ta ilmselt nii tõsiseid tegusid teinud ei oleks.
 4. Lilli kasuks rääkivad tegurid on:
  1. Lillit salaalkoholi käitlemise ega puskariaparaadi omamise eest süüdi mõista ei saa, sest tema teada ei olnud tegu salaalkoholiga. Seda kinnitavad asjaolud, et pudelitel olid Stolichnaya sildid ning nende õigsust kinnitas talle ka tema poeg Indrek. Enda reumatoidartiidi tõttu on Lillil liikumisraskused. Seega on õigustatav, et Lilli ei käinud kordagi enda puukuuris ning ei näinud pudelite tegelikku pärinemiskohta ega puskarimasinat. (KarS §17 lg 1)
  2. Lilli süüd vähendab ka tema kõrge vanus(KarS §57 lg 1p 7), see, et ta oli soovist Indrekut aidata tugevalt mõjutatud(KarS §57 lg 1 p 5) ning puhtsüdamlik pisarsilmil kahetsus kohtus (KarS §57 lg 1 p 3)

KOHTUNIKU SEISKOHT:

Kohus, olles tutvunud mõlema osapoole seisukohtade ja argumentidega, on järgmisel seisukohal:

 1. Indrek ja Tõnis tuleks mõlemad puskari käitlemises süüdi mõista, sest nad tootsid ning müüsid käitlemiseks mittelubatud alkoholi ning tegemist oli tahtliku teoga, mis omakasupüüdlikel eesmärkidel seadis ohtu mitmete inimeste tervise. Samuti tuleks neid karistada puskariaparaadi omamise ja valdamise ees ning Stolichnaya vinna tootva alkoholifirma autoriõiguste rikkumise eest (PS §39 ja KaubTS §4 lg 2 p 1).
 2. Lillit puskari tootmise või puskariaparaadi hoiustamise eest süüdi mõista ei saa, sest tema reumatoidartiidi tõttu on õigustatud, et ta enda puukuuris toimuvast ei teadnud(KarS §38). Salaalkoholi müümise süüst ta aga vabastatud ei ole, sest isegi kui Indrek talle valetas, siis pole Lillil ühtegi teada olevat vaimset haigust, mis ei laseks tal kahtlasel viisil kastide kaupa ilmuvas viinas ning selle mitte ametlikul teel müümises õiguslikkuses kahelda. Kergendava asjaoluna tuleks võtta antud süütegu siiski ettevaatmatusena, mis on põhjustatud hooletusest (KarS §18 lg 3 ja KarS §19).
 3. PS§ 28 lg 2 järgi on Eesti kodanikul õigus riigi abile vanaduse, töövõimetuse, toitjakaotuse ja puuduse korral, seega ei ole asjaolu, et Indrek on Lilli ainuke hooldaja piisav, et Indreku karistust kergendada.
 4. Indrekut kuritegeliku ühenduse juhtimises süüdi mõista ei saa, sest KarS § 255 järgi on kuritegelik ühendus kolmest või enamast isikust koosnev püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendus, mille tegevus on suunatud esimese astme kuritegude toimepanemisele. Kuigi antud olukorras olid kõigil omad ülesanded, siis ei kvalifitseeru see siiski kuritegeliku ühenduse alla, sest Lilli tegevus teadlikult kuriteo toimepanemisele suunatud ei olnud ning samuti ei olnud ühendus püsiv, sest kui näiteks Indrek ühendusest ära läheks, siis kuritegelik tegevus ilmselt ei oleks jätkunud.
 5. Väide, et Indreku meelest ei teinud nad midagi halba ei ole antud olukorras tõene, sest nad varjasid ju ometi end tegevust puskarile Stolichnaya silte kleepides ning puskarimasinat ainult pimedas transportides ja varjatult Lilli puukuuris kasutades. Samuti ei vabasta seaduse mitte tundmine karistusest.(KarS §17 lg 3).
 6. Kuigi PS §45 lg 1 järgi on igaühel õigus levitada ideid, veendumusi ja arvamusi, siis ütleb sama paragrahv ka, et seda õigust võib piirata avalikku korra, kõlbluse, teiste inimeste õiguste ja vabaduste, tervise, au ning hea nime kaitseks. Lilli pisarate pärast kohtusaalis võib eeldada, et juhul kui Indrek oleks Lillile kõik ausalt puskari kohta ära rääkinud, siis poleks Lilli ilmselt kaasas aidanud ning oleks tegevust võibolla isegi peatada üritanud. See tähendab seda, et tema sõnade tõttu suurenes puskari tootmise protsessi efektiivsus ning sellega ka seda tarbivate inimeste tervisele tekkiv kahju. Samuti vähendas Indrek teistele valetades nende arusaamist antud teo kahjulikkusest, pannes neid tegema tegusid, mida nad muidu ilmselt poleks teinud. See läheb vastuollu PS §19 (Igaühel on õigus vabale eneseteostusele) ning lõppkokkuvõttes kahjustab ka nende au ja head nime.
 7. Indreku karistust tema vana klassijuhataja tunnistusel karmistada ei saa, sest ühtegi avaldust kriminaalregistrisse nendest tehtud ei ole ning antud teod olid mitu aastat tagasi(PS §22 )
 8. Võõra omandi vargusest mahajäetud maamajadest ei ole hetkel kohtul piisavalt tõendeid, et kindlat karistust määrata. Ei ole täpselt teada, kellelt varastati, kust varastati, mida varastati ning mis kogustes. Kuna selle osas ei ole tehtud kindlat kohtuotsust, siis ei saa seda kasutada ka Tõnise või Indreku karistuse raskendamiseks.
 9. Indrekut tuleks karistada teistest karmimalt, sest tema tegutses otsese omakasu eesmärgil, kasutas selleks ära enda lähedasi neile otseselt tegude tõsiduse kohta valetades. Indreku karistust kergendavad vaid tõsiasjad, et ta ilmus süü ülestunnistamisele ning pani süüteod toime raske isikliku olukorra mõjul(KarS § 57 lg 1 p 3, p 4).
 10. Tõnise süüd ei tohiks samuti kergendada, sest isegi kui ta niinimetatud „heakorratööde“ seadusevastasusest ei teadnud ning päriselt arvas, et teeb ühiskonnale head, siis puskaritöös osales ta ju täielikult. Isegi kui Indrek talle ka selle kohta valetas, siis peaks ta ikkagi mõistma, et kui puskarimasin viiakse minema pimedas, et seda teiste pilkude eest varjata ning kui inimeste eest varjatakse puskari müüki sellega, et sellele kleebitakse teise viina silt, siis on tegemist millegagi mida teha ei tohiks. Ka Tõnise kohta ei käi ükski KarS §34 välja toodud süüdivusest vabastavatest isikutunnustest.

RESOLUTSIOON

 1. Määrata Indrekule nelja aasta ja kuue kuu pikkune vanglakaristus ning ettevõtluskeeld.
 2. Määrata Tõnisele nelja aasta pikkune vanglakaristus ning ettevõtluskeeld.
 3. Määrata Lillile kolme aastane tingimisi karistus ning ettevõtluskeeld.
 4. Kohaldada puskariaparaadi, ebaseaduslikult teenitud sularaha ja salaalkoholi konfiskeerimine.
 1. Kohus mõistab Indreku süüdi käitlemiseks mittelubatava alkoholi(puskari) käitlemises(AS §53 lg 1), hoiustamises(AS §54 lg 1), puskariaparaadi omandamises ja hoidmises(AS §53 lg 1).Tema karistust raskendavad asjaolud on omakasu(KarS §58 lg 1), raske tagajärje põhjustamine inimeste tervis ohtu seadmisel (KarS §58 lg 8 ja KarS §19) ja tahtlikult enda lähedastega manipuleerimine, et süütegu efektiivsemalt teostada. Tema karistust kergendavateks teguriteks on süüteo ülestunnistamisele ilmumine(KarS §57 lg 1 p 3) ning süüteo toime panemine raske isikliku olukorra mõjul (KarS §57 lg 1 p 4) .
 2. Kohus mõistab Tõnise süüdi käitlemiseks mittelubatava alkoholi(puskari) käitlemises(AS §53 lg 1), puskariaparaadi omandamises ja hoidmises(AS §53 lg 1) Tema karistust raskendavaks asjaoluks on raske tagajärje põhjustamine inimeste tervise ohtu seadmisel (KarS §58 lg 8) ning kergendavaks see, et ta oli tugevalt Indreku jutust mõjutatud (KarS §57 lg 2).
 3. Kohus mõistab Lilli süüdi käitlemiseks mittelubatava alkoholi(puskari) käitlemises(AS §53 lg 1) ettevaatamatusest tingitud süüteona. Tema karistust kergendavateks asjaoludeks on puhtsüdamlik kahetsus ja süüteo ülestunnistamisele ilmumine(KarS §57 lg 1 p 3), süüteo toimepanemine perekondliku sõltuvuse mõjul (KarS §57 lg 1 p 5) ja süüteo toime panemine kõrges eas (KarS §57 lg 1 p 7)
 4. Kohus määrab, et konfiskeerida tuleb puskariaparaat(AS §54 lg 3) ja kogu toodetud salaalkohol (AS §53 lg 3). Samuti tuleb konfiskeerida kogu süüteo toimepanemise vahendi ja süüteoga saadud vara (KarS §83 lg 1).

Juhendaja: Alla Vinitšenko
alla.vinitšenko@mhg.tartu.ee