K O H T U O T S U S

Eesti Vabariigi nimel


Kohus:
Harju Maakohus
Kohtukoosseis:
Kirke Arukaevu/ Monika Meier
Otsuse tegemise aeg ja koht:
30.10.2022, Tallinn
Tsiviilasja number:
XXXXXX
Tsiviilasi:
Taavi varalise kahju hüvitamise nõudes Mari vastu ja Mari vastuhagi.
Tsiviilasja hind:
1060 eur
Menetlusosalised:
Hageja: Taavi
Kostja: Mari
Asja läbivaatamine:
Kirjalik lihtmenetlus

RESOLUTSIOON

 1. Rahuldada osaliselt Taavi hagi ja kohustada Marit hüvitama Taavile varaline kahju 1060 eurot.
 2. Jätta rahuldamata Mari vastuhagi.

ASJAOLUD

 1. Taavi (hageja) ja Mari (kostja) elavad kõrvuti kinnistutel, mis ei ole piiratud aiaga. 01. juunil 2022 kasutas Taavi oma aias gaasigrilli väärtusega 1000 eurot ning grillis sellel liha väärtusega 60 eurot. Mari sisenes Taavi teadmata viimase kinnistule ja viskas Taavi gaasigrillile ja seal valmivale lihale vett rikkudes nii grilli kui küpsetatud liha.
 2. Taavi nõuab Marilt grilli ja liha kokku väärtuses 1060 eurot hüvitamist. Mari esitab vastuhagi, nõudes Taavilt 1000 euro mittevaralise kahju hüvitamist.

POOLTE SEISKOHAD

 1. Mari keeldub Taavile varalise kahju hüvitamisest, sest Taavi pole gaasigrilli ostmiseks kulutusi teinud ja see on talle kingitud. Liha väärtuse hüvitamisest Mari keeldub Taavi käitumise tõttu. Mari leiab, et ta ei pea Taavile midagi hüvitama, sest Taavi käitus keskkonnavaenulikult ja raiskas põhjendamatult gaasi, millega kahjustas Eesti energiajulgeolekut. Mari märgib, et liha, eriti veiseliha söömine on äärmiselt keskkonnavaenulik, sest sellel on suur ökoloogiline jalajälg.
 2. Taavi keeldub Marile mittevaralise kahju hüvitamisest. Bensiinimootoriga muruniiduki ja gaasigrilli kasutamine on Eestis Vabariigis seaduslik ning Mari ja Taavi elukohas ei ole kohalik omavalitsus kehtestanud piiranguid muruniiduki või gaasigrilli kasutamisele pühapäeviti. Mari nimetamine veganiks ei kahjustanud Mari au ja väärikust, sest Mari on ise avalikult rääkinud oma söömisharjumustest. Taimetoitlase veganiks nimetamine ei ole au teotav. Mari lapse eraelu puutumatust ei ole Taavi rikkunud, sest verbaalse konflikti kutsus esile Mari ebaseaduslik tungimine Taavi kinnistule. Laps nägi ja kuulis konflikti, sest Mari jättis oma alaealise lapse järelevalveta. Mari kinnistul kasvava õunapuu oksad ulatuvad Taavi kinnistule ning Taavil on õigus oma kinnistul olevatele okstele ja ka viljadele. Kui Mari ei soovi, et Taavi oma kinnistule ulatuvaid vilju või oksi kasutab, siis on Maril võimalik õunapuud piirata viisil, et oksad ei ulatu Taavi kinnistule.

KOHTU PÕHJENDUSED

 1. Kohus leiab, et Taavi varalise kahju nõue tuleb hüvitada. Vastavalt põhiseaduse (PS) §- le 32 on igaühe omand puutumatu ja võrdselt kaitstud. Igaühel on õigus enda omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada. Kitsendused sätestab seadus. Taavil oli õigus oma kinnistul temale kuuluvat gaasigrilli kasutada ning muru niita vaatamata sellele, et see võis Marit tema maailmavaatest tulenevalt häirida. Muruniiduki ega gaasigrilli kasutamisele ei ole seadusega piiranguid kehtestatud. Mari ei ole tõendanud, et Taavi kasutas temale kuuluvat vara üldiste huvide vastaselt. Kuna seadus ei ole muru niitmisele ega gaasigrilli kasutamisele piiranguid seadnud, siis ei saa kohus neid ka ise seada, sest kohus mõistab õigust kooskõlas põhiseaduse ja seadustega nagu on kirjas PS § 146. Seega oli Taavi tegevus nii muru niitmisel bensiini niidukiga kui gaasigrilli kasutamisel õiguspärane.
 2. Maril puudus õiguslik alus Taavi kinnistule sisenemiseks ning tema gaasigrilli veega rikkumiseks. Mari tegevus grilli rikkumisel oli seega õigusvastane ning grilli väärtus tuleb Taavile hüvitada. Vastavalt PS §-le 25 on igaühel õigus talle ükskõik kelle poolt õigusvastaselt tekitatud moraalse ja materiaalse kahju hüvitamisele. Asjaolu, et gaasigrill oli Taavile kingitud ei oma vaidluse lahendamisel tähtsust, sest grill oli Taavi omandis ja selle üle puudub vaidlus. Kui omandit kahjustatakse ja sellega kaasneb kahju, siis tuleb see hüvitada, sõltumata sellest kuidas omand on tekkinud. Kohus mõistab Marilt Taavi kasuks välja gaasigrilli rahalise väärtuse summas 1000 eurot.
 3. Kuigi liha väärtuse tõendamiseks ei ole Taavi tšekki esitanud, tõendas Taavi liha hinda lihamüüjalt saadud tõendiga ning kohus nõustub Taaviga. Liha väärtus 60 eurot tuleb Taavile hüvitada, sest vastavalt PS §-le 25 on igaühel õigus talle ükskõik kelle poolt õigusvastaselt tekitatud moraalse ja materiaalse kahju hüvitamisele.
 4. Mari mittevaralise kahju nõude Taavi vastu jätab kohus rahuldamata. Taimetoitlasest Mari nimetamine veganiks ei ole au teotav, sest ei taimetoitluses ega veganlus pole midagi ebasobivat, mille esiletoomine võiks Mari au teotada. Isegi kui Taavi väide oli ebatäpne, ei ole see au teotav. Mari veganiks nimetamisega ei ole Taavi Mari au ega head nime teotanud ega rikkunud nagu on kirjas PS § 17. Mari toitumisharjumustest rääkimisega ei ole Taavi rikkunud ka PS § 26, mis kehtestab õiguse eraelu puutumatusele. Mari on oma liha söömise vastasusest avalikult rääkinud ning seetõttu ei rikkunud Taavi teadaoleva asjaolu rõhutamisega Mari eraelu puutumatust.
 5. Mari tegevust Taavile kahju tekitamisel ei õigusta Mari maailmavaade ja veendumused. Marile ei pruugi liha söömine ja gaasi kasutamine tunduda keskkonnasõbralik kuid tema veendumused ei anna alust teise isiku õiguste rikkumiseks. Vastavalt PS §-le 41 ei saa veendumustega vabandada õiguserikkumist. Seega ei õigusta Mari veendumused tema tegevust Taavi kinnistule tungimisel ja vara rikkumisel.
 6. Mari õunapuult oksi võttes ei rikkunud Taavi Mari omandit, sest õunapuu oksad ületasid Mari Kinnistu piiri ja asusid Taavi kinnistul. Kohus nõustub Taaviga, et tema kinnistule ulatuvaid naaberkinnistu õunapuu oksi ja vilju võib Taavi tarbida, sest oksad asuvad tema kinnistul ja igaühel on oma omandit õigus piiranguteta kasutada, käsutada ja vallata nagu väljendab PS § 32. Soovi korral võib Mari oma õunapuud piirata viisil, et oksad ja viljad ei ulatu naaberkinnistule. Sellisel juhul ei tohi Taavi Mari õunapuult oksi ega vilju võtta.
 7. Mari lapse õigusi ei ole Taavi rikkunud. Mari on kohustatud oma lapse eest hoolitsema vastavalt PS §-le 27. Ta jättis lapse järelevalveta ajaks, mil tungis võõrale kinnistule, rikkus vara ja osales sõnalises konfliktis. Mari laps oli üksi ja tema õigus vanemlikule kaitsele oli häiritud. Mari lapse õiguste võimalikku rikkumist ei pannud toime Taavi, seega puudub alus Mari lapsele hüvitise välja mõistmiseks.