Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Isikuandmete töötlemise teave

PrintPDF

Isikuandmete töötlemise teave on koostatud EL isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 artikli 12 „Selge teave, teavitamine ja andmesubjekti õiguste teostamise kord“ alusel füüsiliste isikute teavitamiseks isikuandmete töötlemise põhimõtetest ja isikute õiguste tagamisest.

 

Teave on esitatud kahes osas. Esimene osa puudutab kohtumenetlusväliseid toiminguid ja pöördumisi ning avaldusi. Teine osa puudutab kohtumenetlusega seotud toiminguid ja pöördumisi ning avaldusi.

 

I osa. Kohtumenetlusvälised toimingud ja pöördumised ning avaldused

 

1.    Millised on isikuandmed ja millisel juhul me neid töötleme

 

1.1.  Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta. Eelkõige on füüsiline isik tuvastatav identifitseerimistunnuse (nimi, isikukood, elukoht, asukoht, e-posti aadress, telefoninumber, võrguidentifikaator) või ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

 

1.2.  Eriliiki isikuandmed on isikuandmed, mis sisaldavad rassilist või etnilist päritolu, poliitilisi vaateid, usulisi või filosoofilisi veendumusi või ametiühingusse kuulumist, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid, terviseandmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

 

1.3.  Töötleme Teie isikuandmeid, kui:

1.3.1.    külastate meie veebilehte;

1.3.2.    osalete küsitlustes, uuringutes;

1.3.3.    osalete meie korraldatud koolitustel;

1.3.4.    võtate ühendust kasutajatoega;

1.3.5.    kandideerite meile tööle või osalete kohtunikukonkursil või -eksamil;

1.3.6.    pöördute meie poole kirjaga, mis sisaldab isikuandmeid ja see registreeritakse dokumendihaldussüsteemis.

 

2.    Isikuandmete töötlemise põhimõtted
 

2.1.  Isikuandmete töötlemine on seaduslik, õiglane ja läbipaistev. Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse eesmärgipäraselt ning võimalikult minimaalselt. Isikuandmed on õiged ja vajadusel tagatakse nende parandamine.

 

2.2.  Isikuandmeid säilitatakse ainult ettenähtud aja jooksul ja seejärel need kustutatakse.

 

2.3.  Isikuandmete töötlemisel kasutatakse turvameetmeid, mis kaitsevad neid ebaseadusliku juurdepääsu ja juhusliku kaotamise ning hävimise eest.

 

3.    Füüsilise isiku õigused

 

Kõikide isikuandmete osas, mida Teie kohta oleme kogunud, on Teil alljärgnevad õigused.

 

3.1.  Õigus oma andmetega tutvuda

Füüsilisel isikul on õigus saada kinnitust selle kohta, kas teda käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse ja kui töödeldakse, siis õigus nõuda nende väljastamist. Tutvumiseks peate esitama meile taotluse. Isikuandmeid väljastades peame olema veendunud teie isikusamasuses. Seetõttu peate taotluse omakäeliselt või digitaalselt allkirjastama. Väljastame andmed Teie soovitud viisil nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 1 kuu jooksul alates Teie taotluse saamisest. Kui ühe kuu jooksul ei ole võimalik andmeid väljastada, teavitame Teid sellest ja pikendame vastamise tähtaega kuni kahe kuu võrra. Andmete väljastamise eest paberil võime alates 21. leheküljest nõuda tasu kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest (kui seadusega ei ole ette nähtud riigilõivu teabe väljastamise eest).

 

3.2.  Õigus saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta

Juhul, kui oleme Teie kohta andmeid kogunud, siis on Teil õigus saada teada, mis on nende kogumise eesmärk, kellele on Teie isikuandmeid avalikustatud või avalikustatakse, kui kaua andmeid säilitatakse ning juhul, kui andmeid ei ole kogutud Teilt endalt, siis teave nende allika kohta. Õigust oma andmetega tutvuda ja saada teavet isikute kohta, kellele oleme Teie isikuandmeid edastanud, tohib piirata, kui Teile andmete või teabe väljastamine võib:

3.2.1.    kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;

3.2.2.    takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;

3.2.3.    raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;

3.2.4.    ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.
 

3.3.  Õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist

Kui avastate, et Teie kohta käivad andmed on ebaõiged ja ei vasta tegelikkusele, on Teil õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist või andmete täiendamist. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus ning lisage sellele oma taotlust põhjendavad tõendid ja asjaolude kirjeldus. Me edastame info isikuandmete parandamise, kustutamise või töötlemise piiramise kohta kõigile, kellele isikuandmed on avaldatud, välja arvatud juhul, kui see osutub võimatuks või nõuab ebaproportsionaalseid jõupingutusi.

 

3.4.  Õigus nõuda andmete töötlemise piiramist ja lõpetamist

Kui Teie isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks, teatud eesmärgil kasutamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole (enam) seaduslikku alust, saate nõuda andmete kasutamise piiramist, lõpetamist või kustutamist, andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise piiramist või lõpetamist. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud põhjendatud taotlus.

 

3.5.  Õigus esitada vastuväited

Teil on õigus esitada vastuväiteid Teie isikuandmete töötlemise kohta. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud põhjendatud taotlus.

 

3.6.  Õigus pöörduda andmekaitse järelevalveasutuse ja/või halduskohtu poole

Juhul, kui leiate, et isikuandmete töötlemisel rikutakse Teie õigusi ja vabadusi, on Teil õigus pöörduda andmekaitse inspektsiooni või halduskohtusse.

 

4.    Koduleht, kirjavahetus ja tööle kandideerimine

 

4.1.  Riigikohtu koduleht

Meie kodulehe külastaja kohta kogutakse ja säilitatakse järgmist informatsiooni:

4.1.1.    arvuti või arvutivõrgu internetiaadressi (IP-aadress);

4.1.2.    külastamise aeg (kellaaeg, kuupäev, aasta);

4.1.3.    millist kodulehe osa külastatakse.

Andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, mille abil arendatakse veebilehte, muutes seda külastajasõbralikumaks.

 

4.2.  Kirjavahetus

4.2.1.    Isikuandmeid võivad sisaldada nii Riigikohtusse saadetud kirjad, teabenõuded, pöördumised ja selgitustaotlused kui ka nendele saadetud vastused.

4.2.2.    Riigikohtusse saabunud kiri registreeritakse dokumendiregistris.

4.2.3.    Pöördumine, mis ei puuduta kohtute menetluses olevaid tsiviil-, haldus- ja kriminaalasju, vaid milles tehakse ettepanekuid kohtute või riigiasutuste töö korraldamiseks, on avalik. Kui pöördumine sisaldab füüsilise isiku kontaktandmeid, siis sellele dokumendiregistri kaudu avalikku juurdepääsu ei võimaldata.

4.2.4.    Dokumendiregistris kuvatakse pöördumise registriandmed, sealhulgas saatja initsiaalid. Isiku pöördumine väljastatakse teabenõude korral, kuid isiku kontaktandmeid ei väljastata.

4.2.5.    Kui pöördumises on märgitud, et tegemist on avaliku kirjaga, avalikustatakse see dokumendiregistris koos saatja nime ja kontaktandmetega, juhul kui need kirjas sisalduvad.

4.2.6.    Kui kiri sisaldab isiku eraelu puutumatust kahjustada võivat teavet või muid andmeid, millele juurdepääs ei ole seaduse alusel lubatud, kehtestatakse sellele juurdepääsupiirang. Teiselt asutuselt saabunud kirjale kehtestab vajadusel juurdepääsupiirangu kirja saatja.

 

4.3.  Tööle kandideerimine

4.3.1.    Riigikohus säilitab Riigikohtusse tööle kandideerimisega seotud dokumente vastavalt dokumentide liigitusskeemis ettenähtud tähtaegadele.

4.3.2.    Riigikohus ei säilita kohtunikuks kandideerimisega seotud dokumente kauem kui 5 aastat, mil aeguvad kohtunikueksami tulemused.

4.3.3.    Kandidaatide avaldused kantakse dokumendiregistrisse.

4.3.4.    Teave kohtuniku ametisse kandideerimise ja nimetamise kohta on avalik.

 

5.    Avaandmed

 

Me ei avalda avaandmetena dokumendihaldussüsteemi andmeid, samuti muid isikuandmeid sisaldavaid andmeid.

 

6.    Isikuandmete töötlemise rikkumised

 

Me dokumenteerime kõik isikuandmetega seotud rikkumised, sealhulgas rikkumise asjaolud, mõju ja rakendatud meetmed. Me teavitame rikkumisest järelevalveasutust (andmekaitse inspektsioon) põhjendamatu viivituseta ja võimaluse korral 72 tunni jooksul pärast sellest teada saamist, välja arvatud juhul, kui rikkumine ei kujuta endast tõenäoliselt ohtu füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele. Suure ohu puhul andmesubjekti õigustele ja vabadustele teavitatakse andmesubjekti. Järelevalveasutus (andmekaitse inspektsioon) võib hinnata, et andmesubjektide teavitamine pole vajalik.

 

7.    Kontaktandmed

 

Täiendavat infot isikuandmete töötlemise kohta saate andmekaitsespetsialistilt Toomas Anepaiolt e-posti aadressil Toomas [dot] Anepaioatriigikohus [dot] ee

 

8.    Avaldamine, täiendamine ja muutmine
 

Isikuandmete töötlemise teave avaldatakse ja täiendustest ning muudatustest teavitatakse Riigikohtu veebilehel.
 

9.    Kaebuse esitamine

 

Kui Te ei ole andmekaitsespetsialisti pakutud info või lahendusega rahul, siis pöörduge Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu või meilitsi infoatriigikohus [dot] ee või telefonil  730 9002. 

 

II osa. Kohtumenetlusega seotud toimingud ja pöördumised ning avaldused

 

1.    Isikuandmete töötlemise põhimõtted kohtumenetluses
 

1.1.  Menetlusliku kaebusega Riigikohtusse pöördumisel töödeldakse isikuandmeid kohtumenetluse korraldamiseks ja kooskõlas Isikuandmete kaitse seaduse ja menetlusseadustikega. Üldjuhul on kohtumenetlusega seotud isikute andmed avalikud. Kinnise menetluse korral isikuandmeid ei avaldata.

 

1.2.  Menetlustega seotud isikuandmeid Riigikohus üldjuhul menetlusvälistele isikutele ei edasta. Andmeid edastatakse ainult juhul, kui selleks on seadusest tulenev alus.

 

2.    Kohtumenetlusega seotud isikuandmete avaldamine

 

2.1. Riigikohtu veebilehel avaldatakse isikuandmed menetlustaotluste, menetlusse võetud kohtuasjade, lahendi avalikustamise aja, põhiseaduslikkuse järelevalve asjades esitatud taotluste ja lahendite rubriigis. Need andmed on leitavad ka Riigi Teatajas.

Loetletud rubriikides avaldatakse Riigikohtu veebilehel:

2.1.1. Tsiviilasja number, menetlusosaliste nimed ja tsiviilasja üldine kirjeldus.

2.1.2. Haldusasja number, menetlusosaliste nimed ja haldusasja üldine kirjeldus.

2.1.3. Põhiseaduslikkuse järelevalve asja number, menetlusosaliste nimed ja järelevalveasja üldine kirjeldus.

2.1.4. Kriminaalasja number, täisealise süüdistatava nimi ja alaealise süüdistatava nimetähed ning isikut süüstava kuriteo kvalifikatsioon karistusseadustiku vastava paragrahvi, lõike ja punkti järgi.

2.1.5. Väärteoasja number, täisealise menetlusaluse isiku nimi ja alaealise menetlusaluse isiku nimetähed ning väärteoasja kvalifikatsioon.

 

3.    Isikuandmete avaldamine jõustunud kohtulahendites
 

3.1. Haldusasjades, tsiviilasjades ja põhiseaduslikkuse järelevalve asjades tehtud lahendites avalikustatakse üldjuhul menetlusosaliste nimed.

3.1.1. Isiku taotlusel või kohtu algatusel asendatakse isiku nimi initsiaalide või tähemärgiga ning ei avalikustata tema isikukoodi, sünniaega, registrikoodi ega aadressi.

3.1.2. Kohus võib avaldada ainult otsuse resolutsiooni või ei avalikusta otsust, kui otsus sisaldab eriliiki isikuandmeid ja kui otsuse isikuandmetega avalikustamine võib oluliselt kahjustada isiku eraelu puutumatust.

 

3.2. Kriminaalasjades ja väärteoasjades tehtud lahendis avalikustatakse süüdistatava nimi ja isikukood, isikukoodi puudumisel sünniaeg.

3.2.1. Alaealise süüdistatava nimi ja isikukood või sünniaeg asendatakse initsiaalide või tähemärgiga, välja arvatud juhul, kui avaldatav jõustunud kohtulahend on vähemalt kolmas, milles alaealine on kuriteos süüdi tunnistatud.

3.2.2. Teiste isikute nimed ja muud isikuandmed asendab kohus initsiaalide või tähemärgiga.

3.2.3. Osal juhtudel võib kohus isikuandmete täiendavaks kaitsmiseks avalikustada ainult lahendi sissejuhatuse ja resolutiiv- või lõpposa.

 

3.3. Isikul on õigus taotleda seaduses ettenähtud korras oma isikuandmete avalikustamise lõpetamist ka avalikustatud lahendis.