Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Põhiseaduslikkuse järelevalve

PrintPDF

Juhis põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamiseks I ja II astme kohtus
Riigilõivumäärade põhiseaduspärasuse kontroll

 

Taotlused põhiseaduslikkuse järelevalve asjades

Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtuasju lahendab Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium või üldkogu. Kolleegiumi esimees on Riigikohtu esimees Villu Kõve, ülejäänud kaheksa kolleegiumi liiget nimetab Riigikohtu üldkogu. Üldjuhul vaatab põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium asju läbi viieliikmelises koosseisus. 

 

I Taotlused kontrollida õigustloova akti põhiseadusele vastavust (PSJKS II peatükk)

Riigikohus avaldab neis asjus kaasuse põhiselt menetlusosaliste arvamused andmekaitse reegleid arvestavas ulatuses kuni asjas kohtulahendi avalikustamiseni.

5-19-29
Tartu Ringkonnakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks Vabariigi Valitsuse määruse nr 12 „Vanglateenistuse ametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded“ lisa 1 osas, milles kuulmise nõrgenemine alla nõutud normi on absoluutne vastunäidustus vanglateenistuses töötamiseks.

Euroopa Kohtu otsus, 15. juuli 2021

5-21-18

Jõelähtme Vallavolikogu taotlus kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 39 lg 1, § 39 lg 7 p 2, § 39 lg 7 p 3 ja 4, § 39 lg 5, § 40 lõike 5 ja § 40 lg 8 ning asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 155 lõike 4 põhiseadusega vastuolu tõttu kehtetuks tunnistamiseks või alternatiivselt tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks selliste õigusloovate aktide andmata jätmine, mis sätestaksid kohaliku omavalitsuse üksusele eeltoodud sätete või mõne nende alusel pandud kohustuste rahastamise riigieelarvest.

Jõelähtme Vallavolikogu taotlus

Arvamus_majandus- ja taristuminister_5-21-18

Arvamus_õiguskantsler_5-21-18

Arvamus_keskkonnaminister_5-21-18

Arvamus_Eesti_Linnade_ja_Valdade_Liit_5-21-18

Arvamus_justiitsminister_5-21-18

Arvamus_Riigikogu_majanduskomisjon_5-21-18

5-21-30
Tallinna Ringkonnakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks tsiviilkohtumenetluses isikuandmete töötlemise eesmärgi, tingimuste ja selge korra andmata jätmine selleks, et kohus saaks kohustada kolmandaid isikuid (isikuandmete töötlejaid) avaldama internetis teise isiku õigusi rikkuva kommentaari kirjutanud isiku (andmesubjekti) nõusolekuta tema isikuandmeid (sh IP-aadressi ja sellega seotud isikunime) sellele isikule, kelle isikuõigusi vastav kommentaar rikub.

Tallinna_Ringkonnakohtu_01-11-2021_määruse_väljavõte
 

II Kaebused Riigikogu, Riigikogu juhatuse ja Vabariigi Presidendi  otsuste peale (PSJKS III peatükk)

5-21-32
Priit Sibula kaebus Riigikogu 9. novembri 2021. a otsuse peale.

 

III Valimiskaebused (PSJKS VI peatükk)