Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Põhiseaduslikkuse järelevalve

PrintPDF

Juhis põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamiseks I ja II astme kohtus
Riigilõivumäärade põhiseaduspärasuse kontroll

 

Taotlused põhiseaduslikkuse järelevalve asjades

Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtuasju lahendab Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium või üldkogu. Kolleegiumi esimees on Riigikohtu esimees Villu Kõve, ülejäänud kaheksa kolleegiumi liiget nimetab Riigikohtu üldkogu. Üldjuhul vaatab põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium asju läbi viieliikmelises koosseisus. 

 

I. Taotlused kontrollida õigustloova akti põhiseadusele vastavust (PSJKS II. peatükk)

Riigikohus avaldab neis asjus kaasuse põhiselt menetlusosaliste arvamused andmekaitse reegleid arvestavas ulatuses kuni asjas kohtulahendi avalikustamiseni.

5-19-29
Tartu Ringkonnakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks Vabariigi Valitsuse määruse nr 12 „Vanglateenistuse ametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded“ lisa 1 osas, milles kuulmise nõrgenemine alla nõutud normi on absoluutne vastunäidustus vanglateenistuses töötamiseks.
Asjas on esitatud Euroopa Kohtule eelotsusetaotlus (vt infot selle kohta: taotlus XXX).

5-21-2
Tallinna Halduskohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks lastekaitseseaduse § 20 lg 1¹ osas, milles vastav säte viitega kriminaalkoodeksi §-le 202 ei võimalda treeneri kutset anda isikule, keda on karistatud alaealise kaasatõmbamise eest kuriteo toimepanemisele, sõltumata kuriteo asjaoludest.

Tallinna Halduskohtu 05.03.2021. a otsuse väljavõte

Arvamus_õiguskantsler_5-21-2

Arvamus_justiitsminister_5-21-2

Arvamus_sotsiaalkaitseminister_5-21-2

Arvamus_kaebaja_5-21-2

Arvamus_Riigikogu_sotsiaalkomisjon_5-21-2

5-21-3
Tallinna Halduskohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks looduskaitseseaduse § 20 lg 2(2) ja 4 ning Vabariigi Valitsuse 08.07.2004. a määrus nr 242 looduskaitseliste piirangutega kinnisasja avalikes huvides LKS § 20 sätestatud omandamise menetluses.

Tallinna Halduskohtu 19.03.2021. a otsus

Arvamus_õiguskantsler_5-21-3

Arvamus_Keskkonnaamet_5-21-3

Arvamus_Riigikogu_keskkonnakomisjon_5-21-3

Arvamus_keskkonnaminister_5-21-3

Arvamus_kaebaja_5-21-3

Arvamus_justiitsminister_5-21-3

II. Valimiskaebused (PSJKS VI peatükk)