Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Põhiseaduslikkuse järelevalve

PrintPDF

Juhis põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamiseks I ja II astme kohtus
Riigilõivumäärade põhiseaduspärasuse kontroll

 

Taotlused põhiseaduslikkuse järelevalve asjades

Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtuasju lahendab Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium või üldkogu. Kolleegiumi esimees on Riigikohtu esimees Villu Kõve, ülejäänud kaheksa kolleegiumi liiget nimetab Riigikohtu üldkogu. Üldjuhul vaatab põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium asju läbi viieliikmelises koosseisus. 

 

I Taotlused kontrollida õigustloova akti põhiseadusele vastavust (PSJKS II peatükk)

Riigikohus avaldab neis asjus kaasuse põhiselt menetlusosaliste arvamused andmekaitse reegleid arvestavas ulatuses kuni asjas kohtulahendi avalikustamiseni.

5-22-13
Tallinna Ringkonnakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks ettevõtlus-ja infotehnoloogiaministri 21. aprilli 2021. a määruse nr 16 „Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega“ § 7 lg 1 p 2 ja lg 2 osas, milles see ei võimalda hinnata sellise isiku toetuse taotlust, kes oli registreeritud perioodil 1. jaanuar – 31. detsember 2019 käibemaksukohustuslasena, kuid kes alustas viidatud ajavahemikul ettevõtluse käigus teenuse pakkumist vahetult enne COVID-19 kriisi algust (s.o 5 päeva enne 2019. a lõppu).

Tallinna_Ringkonnakohtu_otsus_30-11-2022 

Arvamus_õiguskantsler_5-22-13

Arvamus_Ettevõtluse_ja_Innovatsiooni_Sihtasutus_5-22-13

Arvamus_justiitsminister_5-22-13

Arvamus_ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister_5-22-13

5-22-15
Tallinna Halduskohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (KAHOS) § 17 lg 1 ja lg 2 (vaidlustatud otsuse tegemise ajal kehtinud sõnastuses).

Tallinna_Halduskohtu_otsus_22-12-2022

Arvamus_õiguskantsler_5-22-15

Arvamus_Riigikogu_majanduskomisjon_5-22-15

Arvamus_majandus- ja taristuminister_5-22-15

Arvamus_justiitsminister_5-22-15

5-23-1
Tallinna Halduskohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks politsei ja piirivalve seaduse § 111(2) lg 2 alates 01.01.2020 kuni 30.06.2022 kehtinud redaktsioonis osas, milles see ei võimalda võtta pensioni arvutamisel aluseks palgamäära suuruses, mis kehtis päeval, millest alates pension määratakse.

Tallinna_Halduskohtu_otsus_18-01-2023 

Arvamus_Riigikogu_õiguskomisjon_5-23-1

Arvamus_Sotsiaalministeerium_5-23-1

Arvamus_õiguskantsler_5-23-1

5-23-2
Tallinna Halduskohtu taotlus tunnistada  Vabariigi Valitsuse 01.09.2014. a määruse nr 143 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord“ § 25 lg 5 põhiseadusega vastuolus olevaks ja jätta see kohaldamata osas, mis sätestab, et määruse § 223 kohaldub riigihangetele, mis on läbi viidud enne määruse nr 143 muudatuste jõustumist (s.o enne 09.10.2020), mille suhtes finantskorrektsiooni otsuse menetlus algatatakse pärast määruse muudatuste jõustumist.

Tallinna_Halduskohtu_otsus_27-01-2023

Arvamus_justiitsminister_5-23-2

Arvamus_rahandusminister_5-23-2

Arvamus_Riigi_Tugiteenuste_Keskus_5-23-2

Arvamus_õiguskantsler_5-23-2

5-23-3
Tallinna Ringkonnakohtu taotlus tunnistada looduskaitseseaduse § 20 lg 1(1) p 3 põhiseadusega vastuolus olevaks osas, milles see säte ei võimalda riigil omandada kaitstavat loodusobjekti sisaldavat kinnisasja, mis omandati abikaasalt, alanejalt sugulaselt, vanemalt või tema alanejalt sugulaselt või vanavanemalt või tema alanejalt sugulaselt ning isik, kellelt kinnisasi omandati, sai selle omanikuks pärast kaitse alla võtmist või kaitsekorra rangemaks muutumist, kuid nii, et võõrandamistehing ei sisaldanud informatsiooni kaitstava loodusobjekti kohta.

Tallinna_Ringkonnakohtu_otsus_03-02-2023

Arvamus_keskkonnaminister_5-23-3

Arvamus_õiguskantsler_5-23-3

5-23-5
Tartu Ringkonnakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks Vabariigi Valitsuse määruse nr 322 „Kriminaal-, väärteo-, tsiviil- ja haldusasjade menetlusest osavõtjatele tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord“ § 5(2) lõige 1 punkt 4.

Tartu_Ringkonnakohtu_määrus_20-02-2023_väljavõte

5-23-6
Tallinna Ringkonnakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks välismaalaste seadus osas, milles see ei võimalda anda välismaalasest täisealisele lapsele tähtajalist elamisluba elama asumiseks Eestis elamisloa alusel elava hooldust vajavava vanema juurde ning siseministri 12. jaanuari 2017. a määrus nr 7 „Tähtajalise elamisloa ja selle pikendamise ning pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemise kord ning legaalse sissetuleku määrad“ osas, milles see ei sätesta taotluses esitatavate andmete ja taotlusele lisatavate tõendite loetelu juhuks, kui välismaalasest täisealine laps taotleb tähtajalist elamisluba elama asumiseks Eestis elamisloa alusel elava hooldust vajava vanema juurde.

Tallinna_Ringkonnakohtu_otsus_22-03-2023 

II Kaebused Riigikogu, Riigikogu juhatuse ja Vabariigi Presidendi  otsuste peale (PSJKS III peatükk)

 

III Valimiskaebused (PSJKS VI peatükk)