Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Põhiseaduslikkuse järelevalve

PrintPDF

Juhis põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamiseks I ja II astme kohtus
Riigilõivumäärade põhiseaduspärasuse kontroll

 

Taotlused põhiseaduslikkuse järelevalve asjades

Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtuasju lahendab Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium või üldkogu. Kolleegiumi esimees on Riigikohtu esimees Villu Kõve, ülejäänud kaheksa kolleegiumi liiget nimetab Riigikohtu üldkogu. Üldjuhul vaatab põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium asju läbi viieliikmelises koosseisus. 

 

I. Taotlused kontrollida õigustloova akti põhiseadusele vastavust (PSJKS II. peatükk)

Riigikohus avaldab neis asjus kaasuse põhiselt menetlusosaliste arvamused andmekaitse reegleid arvestavas ulatuses kuni asjas kohtulahendi avalikustamiseni.

5-19-29
Tartu Ringkonnakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks Vabariigi Valitsuse määruse nr 12 „Vanglateenistuse ametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded“ lisa 1 osas, milles kuulmise nõrgenemine alla nõutud normi on absoluutne vastunäidustus vanglateenistuses töötamiseks.
Asjas on esitatud Euroopa Kohtule eelotsusetaotlus (vt infot selle kohta: taotlus XXX).

5-20-6
Tallinna Halduskohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks kultuuriministri 30.04.2020 määruse nr 9 „COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi kultuuri- ja spordivaldkonnale“ § 4 lg 2 p 6 osas, mille kohaselt peab teatrivaldkonna taotleja olema esitanud hiljemalt 1. mail 2020 repertuaaristatistika andmeid 2018. a või 2019. a kohta statistikabaasi statistika.teater.ee.

Tallinna Halduskohtu 26.10.2020. a otsuse väljavõte

Arvamus õiguskantsler 5-20-6

Arvamus_MTÜ_Von_Glehni_Teater_5-20-6

5-20-7
Tallinna Halduskohtu taotlus tunnistada põhiseadusvastaseks kohtute seaduse § 1325 osas, milles see ei võimalda määrata pärast 31.12.1991 ametis olnud ja enne 02.07.2013 pensioneerunud kohtuniku perekonnaliikmele kohtuniku perekonnaliikme toitjakaotuspensioni, kui kohtunik suri pärast 30.06.2016.

Tallinna Halduskohtu 30.10.2020. a otsuse väljavõte

Arvamus Sotsiaalkindlustusamet 5-20-7

5-20-8
OÜ Keskkonnaekspert taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 689 lg 6.

OÜ Keskkonaekspert taotlus

5-20-9
A taotlus tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 679 lg 1, § 703 lg 1 ja kohtute seaduse § 26 lg 2 põhiseadusega vastuolevaks ja kehtetuks tunnistamiseks.

Taotluse_väljavõte_5-20-9

 

II. Valimiskaebused (PSJKS VI peatükk)