Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Põhiseaduslikkuse järelevalve

PrintPDF

Juhis põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamiseks I ja II astme kohtus
Riigilõivumäärade põhiseaduspärasuse kontroll

 

Taotlused põhiseaduslikkuse järelevalve asjades

Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtuasju lahendab Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium või üldkogu. Kolleegiumi esimees on Riigikohtu esimees Villu Kõve, ülejäänud kaheksa kolleegiumi liiget nimetab Riigikohtu üldkogu. Üldjuhul vaatab põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium asju läbi viieliikmelises koosseisus. 

 

I Taotlused kontrollida õigustloova akti põhiseadusele vastavust (PSJKS II peatükk)

Riigikohus avaldab neis asjus kaasuse põhiselt menetlusosaliste arvamused andmekaitse reegleid arvestavas ulatuses kuni asjas kohtulahendi avalikustamiseni.

5-23-38 (liidetud kohtuasjaga 5-23-39)
Räpina Vallavolikogu ja Põlva Vallavolikogu ning Tartu Linnavolikogu taotlused üldhooldusteenuse rahastamiseks õigustloovate aktide andmata jätmise põhiseaduspärasuse kontrollimiseks.

Räpina Vallavolikogu ja Põlva Vallavolikogu taotlus

Taotluse edastamise kaaskiri_5-23-28

Tartu_Linnavolikogu_taotlus

Arvamus_õiguskantsler_5-23-38

Arvamus_Eesti_Valdade_ja_Linnade_Liit_5-23-38

Arvamus_Sotsiaalministeerium_5-23-38

Arvamus_regionaalminister_5-23-38

Arvamus_justiitsminister_5-23-38

Arvamus_Riigikogu_sotsiaalkomisjon_5-23-38

Tõnis Möldri_ja_Riina Solmani eriarvamus_5-23-38

Kalle_Grünthali_eriarvamus_5-23-38

Täiendav_seisukoht_Räpina_Vallavolikogu_Põlva_Vallavolikogu_5-23-38

Täiendav_seisukoht_Tartu_Linnavolikogu_5-23-38

Täiendav_seisukoht_Eesti_Valdada_ja Linnade_Liit_5-23-38

 

II Kaebused Riigikogu, Riigikogu juhatuse ja Vabariigi Presidendi  otsuste peale (PSJKS III peatükk)

5-24-2
Kaebus Riigikogu täiskogu ja juhatuse otsuste tühistamiseks, alternatiivselt Riigikogu täiskogu ja juhatuse tegevuse õigusvastasuse tuvastamiseks.

III Valimiskaebused (PSJKS VI peatükk)