Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Põhiseaduslikkuse järelevalve

PrintPDF

Juhis põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamiseks I ja II astme kohtus
Riigilõivumäärade põhiseaduspärasuse kontroll

 

Taotlused põhiseaduslikkuse järelevalve asjades

Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtuasju lahendab Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium või üldkogu. Kolleegiumi esimees on Riigikohtu esimees Villu Kõve, ülejäänud kaheksa kolleegiumi liiget nimetab Riigikohtu üldkogu. Üldjuhul vaatab põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium asju läbi viieliikmelises koosseisus. 

 

I. Taotlused kontrollida õigustloova akti põhiseadusele vastavust (PSJKS II. peatükk)

Riigikohus avaldab neis asjus kaasuse põhiselt menetlusosaliste arvamused andmekaitse reegleid arvestavas ulatuses kuni asjas kohtulahendi avalikustamiseni.

5-18-5
Tallinna Ringkonnakohtu taotlused tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks välismaalaste seadus osas, milles see ei näe ette õiguslikku alust tähtajalise elamisloa andmiseks Eesti Vabariigi kodaniku samasoolisele registreeritud kooselupartnerile Eestis perekonnaelu elamiseks (menetluskulude hüvitamine).

5-19-29
Tartu Ringkonnakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks Vabariigi Valitsuse määruse nr 12 „Vanglateenistuse ametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded“ lisa 1 osas, milles kuulmise nõrgenemine alla nõutud normi on absoluutne vastunäidustus vanglateenistuses töötamiseks.
Asjas on esitatud Euroopa Kohtule eelotsusetaotlus (vt infot selle kohta: taotlus XXX).

5-19-45
Õiguskantsleri taotlus tunnistada kehtetuks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 6 põhiseadusvastane osa. (vt: õiguskantsleri taotlus)

Riigikogu põhiseaduskomisjoni arvamus 5-19-45

Justiitsministri arvamus 5-19-45 

Riigihalduse ministri arvamus 5-19-45

Eesti Linnade ja Valdade Liidu arvamus 5-19-45

5-20-1
Tallinna Halduskohtu taotlus tunnistada sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lg 1 põhiseadusega vastuolus olevaks ja jätta kohaldamata osas, milles see ei võimalda toimetulekutoetuse määramisel sissetulekust maha arvata retseptiravimitele tehtavaid kulutusi (vt: Tallinna Halduskohtu 06.02.2020 otsuse väljavõte).

Õiguskantsleri arvamus 5-20-1

Riigikogu sotsiaalkomisjoni arvamus 5-20-1

Sotsiaalministri arvamus 5-20-1

Tallinna linna arvamus 5-20-1

Justiitsministri arvamus 5-20-1

Tallinna linna täiendav seisukoht 5-20-1

5-20-2
Jõelähtme Vallavolikogu taotlus maakatastriseaduse § 18² lg 4 põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks tunnistamiseks või alternatiivselt õigusnormi(de) andmata jätmise põhiseadusega vastuolus olevaks tunnistamiseks, milles sätestataks kaevandamisloa andmisest keeldumise alusena maavara kaevandamise vastuolu kehtivate planeeringutega. (vt: Jõelähtme Vallavolikogu taotlus)

Keskkonnaministri arvamus 5-20-2

Õiguskantsleri arvamus 5-20-2

Eesti Linnade ja Valdade Liidu arvamus 5-20-2

Justiitsministri arvamus 5-20-2

Riigikogu majanduskomisjoni arvamus 5-20-2

Jõelähtme Vallavolikogu täiendav seisukoht 5-20-2

5-20-3
Vabariigi Presidendi taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks  Riigikogus 11. märtsil 2020 vastu võetud "Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (kohustusliku kogumispensioni reform)" (vt: Vabariigi Presidendi taotlus, taotluse lisa 1, taotluse lisa 2, taotluse lisa 3).

5-20-4
N. L. taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks justiitsministri 30.11.2000. a määruse nr 72 "Vangla sisekorraeeskiri" § 51 lg 2-4 ja § 51(1).

 

II. Valimiskaebused (PSJKS VI peatükk)