Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Põhiseaduslikkuse järelevalve

PrintPDF

Juhis põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamiseks I ja II astme kohtus
Riigilõivumäärade põhiseaduspärasuse kontroll

 

Taotlused põhiseaduslikkuse järelevalve asjades

Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtuasju lahendab Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium või üldkogu. Kolleegiumi esimees on Riigikohtu esimees Villu Kõve, ülejäänud kaheksa kolleegiumi liiget nimetab Riigikohtu üldkogu. Üldjuhul vaatab põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium asju läbi viieliikmelises koosseisus. 

 

I. Taotlused kontrollida õigustloova akti põhiseadusele vastavust (PSJKS II. peatükk)

Riigikohus avaldab neis asjus kaasuse põhiselt menetlusosaliste arvamused andmekaitse reegleid arvestavas ulatuses kuni asjas kohtulahendi avalikustamiseni.

5-19-29
Tartu Ringkonnakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks Vabariigi Valitsuse määruse nr 12 „Vanglateenistuse ametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded“ lisa 1 osas, milles kuulmise nõrgenemine alla nõutud normi on absoluutne vastunäidustus vanglateenistuses töötamiseks.
Asjas on esitatud Euroopa Kohtule eelotsusetaotlus (vt infot selle kohta: taotlus XXX).

5-20-7
Tallinna Halduskohtu taotlus tunnistada põhiseadusvastaseks kohtute seaduse § 1325 osas, milles see ei võimalda määrata pärast 31.12.1991 ametis olnud ja enne 02.07.2013 pensioneerunud kohtuniku perekonnaliikmele kohtuniku perekonnaliikme toitjakaotuspensioni, kui kohtunik suri pärast 30.06.2016.

Tallinna Halduskohtu 30.10.2020. a otsuse väljavõte

Arvamus Sotsiaalkindlustusamet 5-20-7

Arvamus_õiguskantsler_5-20-7

Arvamus_justiitsminister_5-20-7

Arvamus_Riigikogu_sotsiaalkomisjon_5-20-7

5-20-10
Tartu Ringkonnakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks välismaalaste seaduse § 10018 koosmõjus § 10010 lg-ga 1 ja § 10013 lg-ga 2 osas, milles need välistavad viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise vaidlustamisel kaebuse esitamise halduskohtule.

Tartu Ringkonnakohtu 15.12.2020. a määruse väljavõte

Arvamus_õiguskantsler_5-20-10

Arvamus_Politsei- ja Piirivalveamet_5-20-10

Arvamus_siseminister_5-20-10

Arvamus_välisminister_5-20-10

Arvamus_justiitsminister_5-20-10

Arvamus_Riigikogu_põhiseaduskomisjon_5-20-10

5-20-11
Tartu Maakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks kriminaalmenetluse seadustik osas, milles see ei reguleeri erakorralise ettekande läbivaatamise menetluses süüdimõistetu õigusi ja käitumiskontrolli nõuete rikkumise kohta tõendite kogumise korda.

Tartu Maakohtu 11.12.2020. a määruse väljavõte

Arvamus_Riigikogu_õiguskomisjon_5-20-11

Arvamus_õiguskantsler_5-20-11

Arvamus_justiitsminister_5-20-11

Arvamus_Tartu_Vangla_5-20-11

5-20-12
Tartu Ringkonnakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks kaitseministri 26.06.2015. a määruse nr 16 „Riigikaitselise ehitise töövõime kriteeriumid, piirangute ruumiline ulatus ja andmed riigikaitselise ehitise töövõimet mõjutavate ehitiste kohta“ § 61 lg 2 ning ehitusseadustiku § 120 lg 4 osas, milles see ei näe ette aluseid, millele tuginevalt saaks Kaitseministeerium keelduda tuuliku ehitusprojekti kooskõlastamisest.

Tartu Ringkonnakohtu 22.12.2020. a otsus

Arvamus_õiguskantsler_5-20-12

Arvamus_Toila_vald_5-20-12

Arvamus_kaitseminister_5-20-12

Arvamus_Est_Wind_Power_OÜ_5-20-12

Arvamus_justiitsminister_5-20-12

Arvamus_Riigikogu_majanduskomisjon_5-20-12

5-21-1
Tartu Halduskohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks õigusnormi puudumine, mis välistab politseiametniku teenistusest vabastamise ATS § 95 lg 1 alusel PPVS § 40 p 3 nimetatud asjaolu tekkimise tõttu (põhjusel, et politseiametnik on kriminaalmenetluses kahtlustatav või süüdistatav).

Tartu Halduskohtu 12.01.2021. a otsuse väljavõte

Arvamus_Riigikogu_õiguskomisjon_5-21-1

Arvamus_õiguskantsler_5-21-1

II. Valimiskaebused (PSJKS VI peatükk)