Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Põhiseaduslikkuse järelevalve

PrintPDF

Juhis põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamiseks I ja II astme kohtus
Riigilõivumäärade põhiseaduspärasuse kontroll

 

Taotlused põhiseaduslikkuse järelevalve asjades

Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtuasju lahendab Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium või üldkogu. Kolleegiumi esimees on Riigikohtu esimees Villu Kõve, ülejäänud kaheksa kolleegiumi liiget nimetab Riigikohtu üldkogu. Üldjuhul vaatab põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium asju läbi viieliikmelises koosseisus. 

 

I Taotlused kontrollida õigustloova akti põhiseadusele vastavust (PSJKS II peatükk)

Riigikohus avaldab neis asjus kaasuse põhiselt menetlusosaliste arvamused andmekaitse reegleid arvestavas ulatuses kuni asjas kohtulahendi avalikustamiseni.

5-23-1
Tallinna Halduskohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks politsei ja piirivalve seaduse § 111(2) lg 2 alates 01.01.2020 kuni 30.06.2022 kehtinud redaktsioonis osas, milles see ei võimalda võtta pensioni arvutamisel aluseks palgamäära suuruses, mis kehtis päeval, millest alates pension määratakse.

Tallinna_Halduskohtu_otsus_18-01-2023 

Arvamus_Riigikogu_õiguskomisjon_5-23-1

Arvamus_Sotsiaalministeerium_5-23-1

Arvamus_õiguskantsler_5-23-1

5-23-29
Tallinna Halduskohtu taotlus tunnistada põhiseadusevastaseks ja jätta asjas kohaldamata elektrituruseaduse § 111(3) lõige 14 osas, milles see näeb elektrituruseaduse § 87(1) lõikes 1 nimetatud tagatise rakendamiseks ette 9 kuust lühema üleminekuperioodi.

Tallinna_Halduskohtu_määrus_15-05-2023

Arvamus_justiitsminister_5-23-29

Arvamus_õiguskantsler_5-23-29

Arvamus_Riigikogu_majanduskomisjon_5-23-29

5-23-34
Tallinna Ringkonnakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 183 lõike 1 esimene lause osas, milles see välistab tsiviilkohtumenetluses menetlusabi andmise selles sättes märgitud kriteeriumitele mittevastavale Eesti eraõiguslikule juriidilisele isikule kohtusse pöördumisel riigilõivu tasumisest täielikult või osaliselt vabastamiseks.

Tallinna_Ringkonnakohtu_määrus_16-06-2023

Arvamus_õiguskantsler_5-23-34

Arvamus_justiitsminister_5-23-34

Arvamus_Riigikogu_õiguskomisjon_5-23-34

5-23-35
Tallinna Halduskohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks justiitsministri 25.03.2008. a määruse nr 9 „Täitmisplaan“ § 17 lg 2 p 5.

Tallinna_Halduskohtu_otsus_19-06-2023 

Arvamus_õiguskantsler_5-23-35

Arvamus_siseminister_5-23-35

Arvamus_Tallinna_Vangla_5-23-35

Arvamus_justiitsminister_5-23-35

5-23-36
Isiku kaebus tunnistada KrMS § 344 lg 3 p 3 vastuolu Põhiseaduse §-dega 13 ja 24 lg 5, osas, milles kriminaalmenetlusseadustik ei võimalda süüdistataval vaidlustada ringkonnakohtu süüdimõistvat otsust kaitsjast kassaatori vormistatud ja allkirjastatud kassatsiooniga.

II Kaebused Riigikogu, Riigikogu juhatuse ja Vabariigi Presidendi  otsuste peale (PSJKS III peatükk)

5-23-37
Kaebus Riigikogu 11.09.2023. a ja 18.09.2023. a otsuste peale.

III Valimiskaebused (PSJKS VI peatükk)