Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Põhiseaduslikkuse järelevalve

PrintPDF

Juhis põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamiseks I ja II astme kohtus
Riigilõivumäärade põhiseaduspärasuse kontroll

 

Taotlused põhiseaduslikkuse järelevalve asjades

Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtuasju lahendab Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium või üldkogu. Kolleegiumi esimees on Riigikohtu esimees Villu Kõve, ülejäänud kaheksa kolleegiumi liiget nimetab Riigikohtu üldkogu. Üldjuhul vaatab põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium asju läbi viieliikmelises koosseisus. 

 

I Taotlused kontrollida õigustloova akti põhiseadusele vastavust (PSJKS II peatükk)

Riigikohus avaldab neis asjus kaasuse põhiselt menetlusosaliste arvamused andmekaitse reegleid arvestavas ulatuses kuni asjas kohtulahendi avalikustamiseni.

5-22-2
Tartu Maakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks ja jätta kohaldamata justiitsministri 26.07.2016. a määruse nr 16 „Advokaadile riigi õigusabi tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord“ § 2 lg 1 osas, mis võimaldab riigi õigusabi osutanud advokaadile kriminaaltoimikuga tutvumise eest makstava tasu piirmäära suurendada vaid kuni 500%.

Tartu_Maakohtu_20-05-2022_määrus

5-22-3
Tartu Ringkonnakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks Vabariigi Valitsuse 22.12.2005. a määruse nr 322 „Kriminaal-, väärteo-, tsiviil- ja haldusasjade menetlusest osavõtjatele tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord“ § 52 lõige 1 punkt 2 ja lõige 3.

Tartu_Ringkonnakohtu_25-05-2022_otsuse_väljavõte

5-22-4
Tallinna Halduskohtu taotlus tunnistada nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 27 lg 3 ning § 28 lg 2, lg 5, lg 6 ja lg 8 põhiseadusega vastuolus olevaks ja jätta kohaldamata osas, milles need võimaldavad kehtestada piirangud lähtuvalt haiguse läbipõdemisest ja vaktsineeritusest, määratleda nakkushaiguse vaktsineerimise ja läbipõdemise tingimused ning kohustada isikuid terviseuuringuteks ja diagnoosimiseks Vabariigi Valitsuse 23.08.2021 korralduse nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ punktis 10 kirjeldatud tegevustes osalemise eeldusena.

Tallinna_Halduskohtu_31-05-2022_otsuse_väljavõte

5-22-5
Põlva Vallavolikogu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks õiguslik ebaselgus, mille tõttu ei ole kohalikul omavalitsusel üldplaneeringuga võimalik realiseerida planeerimisseaduse § 75 lg 1 p 17 tulenevaid õigusi kohaliku tähtsusega kultuuripärandi kaitsmiseks ja säilitamiseks. 

Põlva Vallavolikogu taotlus

5-22-6
Tallinna Halduskohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks lastekaitseseaduse § 20 lg 1¹ osas, milles vastav säte viitega kriminaalkoodeksi §-le 202, välistab lastega tegutsemise treeneril, keda on karistatud alaealise kaasatõmbamise eest kuriteo toimepanemisele, sõltumata kuriteo asjaoludest. 

Tallinna_Halduskohtu_22-06-2022_otsus

5-22-7
Isiku taotlus 1) tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks pankrotiseaduse § 32 koostoimes PankrS § 5 lg-ga 2 osas, milles see ei võimalda esitada määruskaebust pankrotimäärusele Riigikohtule; 2) tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks TsMS § 703 lg 1 põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks osas, milles see ei võimalda esitada teistmisavaldust ringkonnakohtu määruse peale, millele ei saa sama seaduse kohaselt esitada määruskaebust Riigikohtule; 3) tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks pankrotiseadus osas, milles selles ei ole sätestatud, et ajutise halduri nimetamise määrus on maksejõuetusmenetluse algatamise otsus Euroopa Liidus EL määruse 2015/848 mõttes (kuigi see menetlus ei ole märgitud määruse lisas A) ja osas, milles ei ole pankrotimenetluses sätestatud tõhusat menetluskorda sellise maksejõuetusmenetluse algatamise otsuse (ajutise halduri nimetamise määruse) vaidlustamiseks võlgnikule ja igale võlausaldajale; 4) tunnistada põhiseadusega ja Euroopa Liidu õigusega vastuolus olevaks: a) PankrS § 32 osas, milles see ei võimalda ühelgi teisel võlausaldajal ( va pankrotiavalduse esitanud võlausaldajal) esitada määruskaebust pankrotimäärusele tulenevalt EL määruse 2015/848 artikkel 5 sätestatust.

5-22-8
Tallinna Halduskohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 20.01.2021 määruse nr 2 „Turismiga seotud majandusharu ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga“ § 4 p-d 9 ja 10 osas, milles need ei võimalda arvestada käibemaksuseaduse § 40 lg-s 5 sisalduva reisiteenuse käibemaksuga maksustamise erikorraga.

Tallinna_Halduskohtu_06-07-2022_otsuse väljavõte 

II Kaebused Riigikogu, Riigikogu juhatuse ja Vabariigi Presidendi  otsuste peale (PSJKS III peatükk)

 

III Valimiskaebused (PSJKS VI peatükk)