Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Põhiseaduslikkuse järelevalve

PrintPDF

Juhis põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamiseks I ja II astme kohtus
Riigilõivumäärade põhiseaduspärasuse kontroll

 

Taotlused põhiseaduslikkuse järelevalve asjades

Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtuasju lahendab Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium või üldkogu. Kolleegiumi esimees on Riigikohtu esimees Villu Kõve, ülejäänud kaheksa kolleegiumi liiget nimetab Riigikohtu üldkogu. Üldjuhul vaatab põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium asju läbi viieliikmelises koosseisus. 

 

I Taotlused kontrollida õigustloova akti põhiseadusele vastavust (PSJKS II peatükk)

Riigikohus avaldab neis asjus kaasuse põhiselt menetlusosaliste arvamused andmekaitse reegleid arvestavas ulatuses kuni asjas kohtulahendi avalikustamiseni.

3-18-477

Romeo Kalda kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 6. mai 2021. a otsuse peale juurdepääsu võimaldamiseks Riigikohtu veebilehele, selle alamlehekülgedele ja Ametlike Teadaannete veebilehele.

Riigikohtu halduskolleegium andis kohtuasja 17. augusti 2022. a määrusega lahendamiseks Riigikohtu üldkogule, kuna kohtuasja lahendamisel on vaja hinnata vangistusseaduse § 311 esimese lause põhiseadusele vastavust.

Arvamus_õiguskantsler_3-18-477

Arvamus_Riigikogu_õiguskomisjon_3-18-477

Arvamus_justiitsminister_3-18-477

5-22-9
Isiku kaebus seoses ebaseadusliku kinnipidamisega (tuvastada põhiseaduse § 21 lg-s 2 sätestatud põhiõiguse rikkumine).

5-22-10
Tallinna Halduskohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks ja jätta kohaldamata Rae Vallavalitsuse 20.02.2018. a määruse nr 4 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ § 5 lg 1.

Tallinna_Halduskohtu_otsus_04-10-2022

Arvamus_Rae_Vallavalitsus_5-22-10

Arvamus_õiguskantsler_5-22-10

Arvamus_haridus- ja teadusminister_5-22-10

Arvamus_riigihalduse_minister_5-22-10

5-22-11
Õiguskantsleri taotlus tunnistada kehtetuks haridus- ja teadusministri 16.08.2019. a määruse nr 37 „Üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord“ § 2 lõike 1 punkt 5.

Õiguskantsleri_taotlus 

5-22-12
Tallinna Halduskohtu taotlus tunnistada põhiseaduse vastaseks ja jätta asjas kohaldamata kohtute seaduse § 132(7) lõige 2 osas, milles see välistab jooksva aasta palga alusel arvutatud pensioni indekseerimise.

Tallinna_Halduskohtu_otsus_07-11-2022

 

II Kaebused Riigikogu, Riigikogu juhatuse ja Vabariigi Presidendi  otsuste peale (PSJKS III peatükk)

 

III Valimiskaebused (PSJKS VI peatükk)