Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Põhiseaduslikkuse järelevalve

PrintPDF

Juhis põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamiseks I ja II astme kohtus
Riigilõivumäärade põhiseaduspärasuse kontroll

 

Taotlused põhiseaduslikkuse järelevalve asjades

Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtuasju lahendab Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium või üldkogu. Kolleegiumi esimees on Riigikohtu esimees Villu Kõve, ülejäänud kaheksa kolleegiumi liiget nimetab Riigikohtu üldkogu. Üldjuhul vaatab põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium asju läbi viieliikmelises koosseisus. 

 

I. Taotlused kontrollida õigustloova akti põhiseadusele vastavust (PSJKS II. peatükk)

Riigikohus avaldab neis asjus kaasuse põhiselt menetlusosaliste arvamused andmekaitse reegleid arvestavas ulatuses kuni asjas kohtulahendi avalikustamiseni.

5-19-29
Tartu Ringkonnakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks Vabariigi Valitsuse määruse nr 12 „Vanglateenistuse ametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded“ lisa 1 osas, milles kuulmise nõrgenemine alla nõutud normi on absoluutne vastunäidustus vanglateenistuses töötamiseks.

Euroopa Kohtu otsus, 15. juuli 2021

5-21-6
Tartu Halduskohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. septembri 2018. a määruse nr 24 ”Kohtla-Järve Linnavolikogu töökord” § 18 lõige 1 osas, milles see ei võimalda saada volikogu istungi helisalvestise koopiat teisaldataval andmekandjal digitaalselt.

Tartu_Halduskohtu_14.06.2021.a_otsus

Arvamus_õiguskantsler_5-21-6

Arvamus_Eesti_Linnade_ja_Valdade_Liit_5-21-6

Arvamus_kaebaja_5-21-6

5-21-7
XX taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks KrMS § 352 lg 4  ja  õigustloova akti andmata jätmine, mistõttu menetlusväline isik ei saa realiseerida põhiseaduse § 24 ja 44 sätestatud õigust saada osa avalikust kohtupidamisest ja õigusest informatsioonile, s.o ligipääsu kohtulahenditele menetluse kestel.

5-21-8
Tartu Ringkonnakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks kollektiivlepingu seaduse § 4 lõige 4.

Tartu Ringkonnakohtu 30.06.2021. a otsuse väljavõte

Arvamus_õiguskantsler_5-21-8

Arvamus_tervise- ja tööminister_5-21-8

Arvamus_Riigikogu_sotsiaalkomisjon_5-21-8

Arvamus_justiitsminister_5-21-8

5-21-10
Tallinna Halduskohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks välismaalaste seadus osas, milles see ei võimalda anda välismaalasele tähtajalist elamisluba elama asumiseks Eestis elamisloa alusel elava välismaalasest registreeritud elukaaslase juurde ja siseministri 12.01.2017 määrus nr 7 „Tähtajalise elamisloa ja selle pikendamise ning pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemise kord ning legaalse sissetuleku määrad“ osas, milles see ei sätesta taotluses esitatavate andmete ja taotlusele lisatavate tõendite loetelu juhuks, kui välismaalane taotleb tähtajalist elamisluba elama asumiseks Eestis elamisloa alusel elava välismaalasest registreeritud elukaaslase juurde.

Tallinna_Halduskohtu_16-08-2021_otsuse_väljavõte

Arvamus_Riigikogu_põhiseaduskomisjon_5-21-10

Eriarvamus_P. Puustusmaa_K. Grünthal_5-21-10

Arvamus_justiitsminister_5-21-10

Arvamus_õiguskantsler_5-21-10

Arvamus_siseminister_5-21-10

5-21-14

Harju Maakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks menetlusnormide andmata jätmine füüsilise isiku tuvastamist võimaldavate isikuandmete välja nõudmiseks tsiviilkohtumenetluses kostja isiku tuvastamise eesmärgil.

Harju_Maakohtu_22-09-2021_määruse_väljavõte

II. Valimiskaebused (PSJKS VI peatükk)

5-21-12
Vahur Jaakma, Maigi Keerdi ja Mati Miili kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 15.09.2021. a otsuse nr 15 peale.

Vabariigi Valimiskomisjoni 15.09.2021. a otsus nr 15 

5-21-13
Valimisliit Südamega Tartu kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni 15. septembri 2021. a otsuse nr 16 peale.