Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kohtupraktika analüüsid

PrintPDF

2023

Mittevaralise kahju hüvitamise nõuded tsiviilasjades 2020.–2022. aastal

2022

Töövõtuleping
Lapse puude astme tuvastamine halduskohtute praktikas
​Psüühikahäirega isiku kinnisesse asutusse paigutamine

2021

Riigikohtu praktika korteriomandi ja korteriühistu asjades alates 2018
Välismaalaste asjad Riigikohtu halduskolleegiumi praktikas 2020: õiguste tõhusam kaitse
Kriminaalmenetluse avalikkusest Riigikohtu kriminaalkolleegiumi praktikas 2020. aastal
Hagi tagamine Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2020. aasta praktikas
Vabadus pensioniks
Tähtajad kriminaalmenetluses
Kriminaaltoimiku prokuratuurile tagastamise põhjused lihtmenetlustes
 

2020
Mittevaralise kahju hüvitamise nõuded kriminaalasjades 2018.–2020. aastal
Kinnisesse lasteasutusse paigutamine 
Mittevaralise kahju hüvitamise nõuded haldusasjades 2018.–2019. aastal
Mittevaralise kahju hüvitamise nõuded tsiviilasjades 2018.–2019. aastal
Psüühikahäirega isiku kinnisesse asutusse paigutamine
Lähisuhe KarS § 121 lg 2 p 2 mõttes. Kohtupraktika ülevaade aastatel 2018–2020
Vahistamine Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 2019. aasta praktikas
Tõenditega seotud küsimused Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2019. aasta praktikas
Infosüsteemide ja andmekogudega seotud küsimused Riigikohtu halduskolleegiumi 2019. aasta praktikas
Rahvusvahelise kaitse taotleja ja välismaalase kinnipidamise põhjendamine kohtupraktikas
Psühhiaatrilise sundravi kohaldamise eeldused ja alused

2019
Ettevõtlus- ja tegutsemiskeeld kohtupraktikas 2014–2019
Juriidilisest isikust pankrotivõlgnikuga seotud isikute ärikeeld
Jälitustoimingud
Kaebuse tagastamine halduskohtus
Kohtulahendi täitmata jätmise eest trahvi määramine haldusasjades 2018. aastal
Sisendkäibemaksu mahaarvamine Riigikohtu praktikas
Kohtualluvusvaidlused Riigikohtu esimehe praktikas 2012-2018
Vara konfiskeerimine ja selle tagamine
Töövõtuleping
Kas samasooliste paaride kooselu kuulub perekonnaelu kaitsealasse? Näiteid kohtupraktikast
Materiaalõiguslikud probleemid Riigikohtu 2018. a isikuvastaste süütegude asjades
Haldusmenetluse arengutest Riigikohtu halduskolleegiumi 2018. a praktikas
Tervishoiuteenuse osutamise lepingust Riigikohtu 2018. a praktikas

2018
Füüsilisest isikust võlgniku kohustustest vabastamine
Kriminaalmenetluse seadustiku § 339 lg 1 p 7 kohaldamine kohtupraktikas
Avalik-õiguslik nõudeavaldus kriminaalmenetluses
Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve 2010.–2017. aasta kohtulahendite täitmine
Tagasivaade põhiseaduslikkuse järelevalve 2017. aasta kohtupraktikale
Toetusõiguse vaidlused Riigikohtu halduskolleegiumi 2017. aasta praktikas​
Vahistamise asendamine elektroonilise valvega
Lihtmenetlus Kõrgemate Halduskohtute Ühenduse (ACA) liikmesriikides. Õiglane menetlus. Üldraport (inglise keeles). Prantsuse keeles on raport kättesaadav siin.
Elatise miinimummäära ja täitemenetluses sissenõudmisega seonduvad probleemid Riigikohtu tsiviilkolleegiumi praktikas
Toetusõiguse vaidlused Riigikohtu halduskolleegiumi 2017. aasta praktikas
Pilguheit põhiseaduslikkuse järelevalve 2017. aasta kohtupraktikale

2017 
Narkojoobe tõendamine KarS § 424 mõttes
Kordusanalüüs mittevaralise kahju hüvitamise nõuete lahendamisest kohtupraktikas
Tabel – mittevaralise kahju hüvitised esimese ja teise astme kohtutes aastatel 2014–2016
Haldusasja menetluse kinniseks kuulutamine​

2016
Kohtu selgitamiskohustus tsiviilasjades - Riigikohtu praktika ülevaade
Õigusabikulude väljamõistmise ja vähendamise alused halduskohtumenetluses
Kinnipeetava kambripinna suuruse nõue Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas
Põhiseadusliku korra kaitseks teostatav jälitustegevus Eestis

2015

Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse rakendamisel ilmnenud probleemid ja tulevikuväljavaated

2014
Juurdepääs avalikult kasutatavale teele
Esialgne õiguskaitse maksuasjades
Kinnisasja kaasomandi lõpetamine
Kindlustusandja vabanemine kohustuse täitmisest vabatahtliku sõidukikindlustuse korral
Vara konfiskeerimine ja arestimine - Riigikohtu praktika ülevaade
Ülevaade Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve 2010.-2013. aasta kohtulahendite täitmisest
Ajakirjandusvabaduse ja eraelu puutumatuse tasakaal Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas
Seltsinguleping
Menetlusõiguse normi oluline rikkumine ja tagajärjed halduskohtumenetluses
Riigilõivumäärade põhiseaduspärasuse kontroll

2013
Euroopa maksekäsk - selle väljaandmine ja Eestis täitmisele võtmine
Menetlusdokumendi puuduste kõrvaldamine TsMS § 3401 alusel
Ringkonnakohtute 2012. a otsuste ülevaade tsiviilasjades
Ühise hooldusõiguse lõpetamine ja hooldusõiguse üleandmine
Jälitustegevuse kohtulik eelkontroll
Ettevõtte üleminek maksuõiguses
Ühisvara jagamine
Andmesubjekti õiguste kaitse Euroopa Kohtu eelotsustes
Menetlusõiguse normi oluline rikkumine ja tagajärjed halduskohtumenetluses 

2012
Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika Riigikohtu lahendites
Hagi menetlusse võtmisest keeldumine või läbi vaatamata jätmine õigusliku perspektiivituse tõttu
Lähedase isiku surma põhjustamisega tekitatud mittevaralise kahju hüvitamine
Tervishoiuteenuse osutaja tsiviilõiguslik ja karistusõiguslik vastutus
Tehingu heade kommete vastasus TSÜS § 86 alusel
Piiratud teovõimega täisealisele isikule eestkostja määramine
Ringkonnakohtute 2011. a otsuste ülevaade tsiviilasjades
Tsiviilasja lahendamine lihtmenetluses TsMS § 405 kohaselt
Karistuse kohaldamise etapid Eesti kohtupraktikas
Kohtupraktika hinna alandamise vaidlustes

2011
Sundtäitmise lubamatuks tunnistamine
JäätS § 66 lg 5 tõlgendamine ristsubsideerimise küsimuses
Tehingu tegemiseks nõusoleku andmise menetlus kohtus
Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine JäätS § 69 lg 4 alusel
Maksekäsu kiirmenetluse kohtupraktika probleeme
Distsiplinaarvaidlused avalikus teenistuses
Mõistlik menetlusaeg tsiviilkohtumenetluses
Kõrge riigilõiv kui õigusemõistmisele juurdepääsu takistus
RvastS § 15 ja § 17 lg 1: Kohtu poolt tekitatud kahju hüvitamise kaebuse tagastamine
Saneerimiskava kinnitamise praktika
Võlaõigusseaduse § 97 kohaldamise praktika
2010. a Tallinna ja Tartu ringkonnakohtu otsuste ülevaade haldusasjades
2010. a teise poolaasta Tallinna ja Tartu ringkonnakohtute otsuste ülevaade kriminaalasjades

2010
Riigikohtu kriminaalkolleegiumist tagasi saadetud süüasjad 2006-2009
Eluruumi kasutusse andmine
Menetlustoiming ja selle vaidlustamine
Juurdepääs õigusemõistmisele Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas
Hagi ese ja alus tsiviilkohtumenetluses
Menetlusabi andmine tsiviilkohtumenetluses
2009. a Tallinna ja Tartu ringkonnakohtute otsuste ülevaade tsiviilasjades
Haldusleping Eesti kohtupraktikas
Ettevõtte üleminek
Ülekriminaliseerimine
Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve 2004.-2009. a kohtulahendite täitmine

2009
Ärikeeld pankrotimenetluses
Hagi tagamine tsiviilkohtumenetluses
Mittevaralise kahju hüvitamise nõuded tsiviilasjades esimese ja teise astme kohtutes 2008. aastal
Küberkuritegevuse kohtupraktika Eestis
Menetlusdokumentide kättetoimetamine tsiviilkohtumenetluses 
Menetluskulu kindlaksmääramise ja väljamõistmise praktika probleeme tsiviilkohtumenetluses
Aegumine tsiviilõiguses
Vastuväide kohtu tegevusele halduskohtumenetluses
Kohtuniku taandamine halduskohtumenetluses
Karistuspraktika Eestis enamlevinud süütegude järgi
Maavanema järelevalve halduse üksikaktide ja nende koostamise seaduspärasuse üle

2008 
Kutsehaigusega tekitatud kahju hüvitamise praktika
Kahju hüvitamise normide kohaldamine kriminaalasja lahendavas kohtus
Äriregistri ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri praktika
Kahju hüvitamise nõue riigivastutuse seaduse alusel
Alusetu rikastumise õiguse kohaldamine ringkonnakohtute praktikas
Kriminaalmenetluses rakendatava kokkuleppemenetluse kohtupraktika
Ebaseadusliku riigis viibimise lõpetamine. Väljasaatmine.
Raske juhtimisvea analüüs
Pankrotimenetluse raugemise kohtupraktika 
Kaebuse ilmselge põhjendamatus 
Lähenemiskeelu kohaldamine tsiviilkohtumenetluses  
Seadusandliku tegematajätmise probleemid põhiseaduslikkuse järelevalves

2007
Võrdse kohtlemise ja diskrimineerimisealased kaasused Eesti Vabariigi Riigikohtu praktikas
Määratud kaitsja kättesaadavus ja kvaliteet kriminaalmenetluses
Ülevaade eestkostja määramise ja sellega seotud menetluse mõningatest probleemidest
Kahju hüvitamist reguleerivate normide kohaldamine haldusasjades (Riigikohtu halduskolleegiumi praktika põhjal)
Mittevaralise kahju hüvitamise nõuded halduskohtus
Euroopa Liidu õiguse kohaldamine Eesti halduskohtute praktikas: põllumajandustoetuste ja üleliigse laovaru tasu kaasuste näitel 
Tagaseljaotsuste regulatsiooni kohaldamine kohtupraktikas (01.01. 2006 jõustunud TsMS kohaselt)
Kinnisesse asutusse paigutamine Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas
Isiku paigutamine kinnisesse asutusse TsMS §-des 533-543 ettenähtud menetluses
Mittevaralise kahju hüvitamise nõuded tsiviilasjades esimese ja teise astme kohtutes 2006. aastal
Vahistamised

2006
Eraõiguse normide rakendamine Riigikohtu kriminaalkolleegiumi praktikas
Eraõiguse normide rakendamine Riigikohtu halduskolleegiumi praktikas

 

*Kõik analüüsid avanevad pdf vormingus.