Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Teated

PrintPDF
KOHTUNIKUKONKURSS
25. märts 2024
 
Justiitsminister kuulutas täna välja konkursi ühele Tallinna Halduskohtu kohtuniku kohale Tallinna kohtumajas.
 
Kohtute seaduse kohaselt saavad kohtunikuks kandideerida Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on õigusalane magistrikraad, kõrged kõlbelised omadused, kõrgtasemel eesti keele oskus ning kohtunikutööks vajalikud võimed ja isiksuseomadused. Esimese astme kohtunikuks kandideerijal peab olema vähemalt viieaastane õigusalase töö kogemus (pärast magistrikraadi omandamist) või vähemalt kolmeaastane töökogemus kohtunõuniku või kohtujuristina.
 
Kohtunikuks kandideerija peab olema sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud. Ametist tulenevalt on eksamist vabastatud vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi või prokurörina (v.a abiprokurör) töötanud isikud. Komisjon võib konkursi raames esitatud taotluse põhjal vabastada kohtunikueksamist ka muul ameti- või töökohal töötanud isiku, kui ameti- või töökoha keerukus ja vastutus vastavad kohtuniku ametikoha keerukusele või vastutusele.
 
Kandideerimiseks tuleb hiljemalt 25. aprillil 2024 esitada Riigikohtu esimehe nimele asjakohane avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ning haridust tõendava dokumendi koopia ja akadeemilise õiendi (hinnetelehe) koopia. Avalduses tuleb välja tuua, millise kohtu või milliste kohtute kohtunikukohale kandideeritakse. Kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeedi vorm on leitav Riigikohtu kodulehel.
 
Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõna „Kohtunikukonkurss“ all e-posti aadressil infoatriigikohus [dot] ee või Riigikohtu postiaadressil Lossi 17, 50093 Tartu.
 
Täiendavat teavet konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu personaliosakonnast telefonil 5389 0710 ning e-posti aadressil ave [dot] hussaratriigikohus [dot] ee.
 
 
KOHTUNIKUKONKURSS
12. detsember 2023
 
Justiitsminister kuulutas täna välja konkursi ühele Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi kohtuniku kohale.
 
Kohtute seaduse kohaselt saavad ringkonnakohtunikuks kandideerida Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on õigusalane magistrikraad, kõrged kõlbelised omadused, kõrgtasemel eesti keele oskus ning kohtunikutööks vajalikud võimed ja isiksuseomadused.
 
Ringkonnakohtunikuks kandideerija peab olema kogenud ja tunnustatud jurist ning sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud. Ametist tulenevalt on eksamist vabastatud kohtunikud ning vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi või prokurörina (v.a abiprokurörina) töötanud isikud. Komisjon võib konkursi raames esitatud taotluse põhjal vabastada kohtunikueksamist ka muul ameti- või töökohal töötanud isiku, kui ameti- või töökoha keerukus ja vastutus vastavad kohtuniku ametikoha keerukusele või vastutusele.
 
Kandideerimiseks tuleb 12. jaanuariks 2024 esitada Riigikohtu esimehe nimele asjakohane avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ning haridust tõendava dokumendi koopia ja akadeemilise õiendi (hinneteleht) koopia. Kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeedi vorm on leitav Riigikohtu kodulehel. Esimese astme kohtunik, kes soovib kandideerida ringkonnakohtuniku kohale, esitab kandideerimiseks üksnes asjakohase avalduse, mis on samuti leitav Riigikohtu kodulehel (Esimese astme kohtuniku avalduse vorm ringkonnakohtunikuks kandideerimisel).
 
Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõna „Kohtunikukonkurss“ all e-posti aadressil infoatriigikohus [dot] ee või Riigikohtu postiaadressil Lossi 17, 50093 Tartu.
 
Täiendavat teavet konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu personaliosakonnast telefonil 5389 0710 ning e-posti aadressil ave [dot] hussaratriigikohus [dot] ee.
 
 
KOHTUNIKUKONKURSS
11. detsember 2023
 
Justiitsminister kuulutas täna välja konkursi ühele Tartu Maakohtu süüteoosakonna kohtuniku kohale Jõgeva kohtumajas, ühele Tartu Maakohtu tsiviilosakonna kohtuniku kohale Valga kohtumajas, ühele Viru Maakohtu tsiviilosakonna kohtuniku kohale Jõhvi kohtumajas, ühele Viru Maakohtu süüteoosakonna kohtuniku kohale Rakvere kohtumajas, ühele Harju Maakohtu süüteoosakonna kohtuniku kohale ja kahele Harju Maakohtu tsiviilosakonna kohtuniku kohale.
 
Kohtute seaduse kohaselt saavad kohtunikuks kandideerida Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on õigusalane magistrikraad, kõrged kõlbelised omadused, kõrgtasemel eesti keele oskus ning kohtunikutööks vajalikud võimed ja isiksuseomadused. Esimese astme kohtunikuks kandideerijal peab olema vähemalt viieaastane õigusalase töö kogemus (pärast magistrikraadi omandamist) või vähemalt kolmeaastane töökogemus kohtunõuniku või kohtujuristina.
 
Kohtunikuks kandideerija peab olema sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud. Ametist tulenevalt on eksamist vabastatud vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi või prokurörina (v.a abiprokurör) töötanud isikud. Komisjon võib konkursi raames esitatud taotluse põhjal vabastada kohtunikueksamist ka muul ameti- või töökohal töötanud isiku, kui ameti- või töökoha keerukus ja vastutus vastavad kohtuniku ametikoha keerukusele või vastutusele.
 
Kandideerimiseks tuleb hiljemalt 11. jaanuaril 2024 esitada Riigikohtu esimehe nimele asjakohane avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ning haridust tõendava dokumendi koopia ja akadeemilise õiendi (hinnetelehe) koopia. Avalduses tuleb välja tuua, millise kohtu või milliste kohtute kohtunikukohale kandideeritakse. Kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeedi vorm on leitav Riigikohtu kodulehel.
 
Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõna „Kohtunikukonkurss“ all e-posti aadressil infoatriigikohus [dot] ee või Riigikohtu postiaadressil Lossi 17, 50093 Tartu.
 
Täiendavat teavet konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu personaliosakonnast telefonil 5389 0710 ning e-posti aadressil ave [dot] hussaratriigikohus [dot] ee.
 
 
KOHTUNIKUEKSAM
23. november 2023
 
Kohtunikueksamikomisjon kuulutab välja kohtunikueksami. Kohtunikueksami kirjalik osa toimub 4.‒6. märtsil 2024. a ja suuline osa 8.‒11. aprillil 2024. a.
 
Kohtunikueksamil osalemiseks tuleb 4. jaanuariks 2024. a esitada:
Dokumendid tuleb esitada kohtunikueksamikomisjonile märgusõna „Kohtunikueksam“ all e-posti aadressil infoatriigikohus [dot] ee või posti teel Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu.
 
NB! Kohtunikueksamil võib osaleda Eesti Vabariigi kodanik, kes vastab kohtunikule esitatud haridusnõudele (magistrikraad õiguse õppesuunal või sellele vastav kvalifikatsioon) ning kellel on pärast nõutud hariduse omandamist vähemalt viieaastane juriidilise töö kogemus või kes on töötanud kohtunõuniku või kohtujuristina vähemalt kolm aastat, või kes on kogenud ja tunnustatud jurist. Juriidilise töö kogemuse tõendamisel tuleb eksamile soovijal esitada kohtunikueksamile lubamise taotluses teave, mille alusel saab komisjon teha kindlaks asja õigeks lahendamiseks tähtsad asjaolud.
 
Komisjon vaatab kohtunikueksamile lubamise taotlused läbi ja teatab eksamile lubamisest või lubamata jätmisest kolme nädala jooksul taotluste esitamise tähtajast.
 
Kohtunikueksam korraldatakse eraldi kolmes õigusvaldkonnas: eraõigus ja tsiviilkohtumenetlus, haldusõigus ja halduskohtumenetlus ning karistusõigus ja süüteomenetlus. Eksamile soovijal on õigus valida eksam ühes kuni kolmes õigusvaldkonnas enda äranägemise järgi – oma valik tuleb märkida eksamile lubamise taotluses.
 
Kohtunikueksami kohta täpsemalt saate lugeda kohtunikueksami viite alt või kohtunikueksamikomisjoni töökorrast (viimati muudetud 10.05.2023). Täiendavat teavet on võimalik saada Riigikohtu personaliosakonnast telefonil 5389 0710 ning e-posti aadressil ave [dot] hussaratriigikohus [dot] ee.
 
 
KOHTUNIKUKONKURSS
18. oktoober 2023
 
Justiitsminister kuulutas 17. oktoobril välja konkursi kahele Tallinna Halduskohtu kohtuniku kohale Tallinna ja Pärnu kohtumajades.
 
Kohtute seaduse kohaselt saavad kohtunikuks kandideerida Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on õigusalane magistrikraad, kõrged kõlbelised omadused, kõrgtasemel eesti keele oskus ning kohtunikutööks vajalikud võimed ja isiksuseomadused. Esimese astme kohtunikuks kandideerijal peab olema vähemalt viieaastane õigusalase töö kogemus (pärast magistrikraadi omandamist) või vähemalt kolmeaastane töökogemus kohtunõuniku või kohtujuristina.
 
Kohtunikuks kandideerija peab olema sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud. Ametist tulenevalt on eksamist vabastatud vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi või prokurörina (v.a abiprokurör) töötanud isikud. Komisjon võib konkursi raames esitatud taotluse põhjal vabastada kohtunikueksamist ka muul ameti- või töökohal töötanud isiku, kui ameti- või töökoha keerukus ja vastutus vastavad kohtuniku ametikoha keerukusele või vastutusele.
 
Kandideerimiseks tuleb hiljemalt 17. novembril 2023 esitada Riigikohtu esimehe nimele asjakohane avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ning haridust tõendava dokumendi koopia ja akadeemilise õiendi (hinnetelehe) koopia. Avalduses tuleb välja tuua, millise kohtu või milliste kohtute kohtunikukohale kandideeritakse. Kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeedi vorm on leitav Riigikohtu kodulehel.
 
Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõna „Kohtunikukonkurss“ all e-posti aadressil infoatriigikohus [dot] ee või Riigikohtu postiaadressil Lossi 17, 50093 Tartu.
 
Täiendavat teavet konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu personaliosakonnast telefonil 5389 0710 ning e-posti aadressil ave [dot] hussaratriigikohus [dot] ee.
 
 
KOHTUNIKUKONKURSS
27. september 2023
 
Justiitsminister kuulutas 26. septembril välja konkursi ühele Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi kohtuniku ja ühele Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi kohtuniku kohale.
 
Kohtute seaduse kohaselt saavad ringkonnakohtunikuks kandideerida Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on õigusalane magistrikraad, kõrged kõlbelised omadused, kõrgtasemel eesti keele oskus ning kohtunikutööks vajalikud võimed ja isiksuseomadused.
 
Ringkonnakohtunikuks kandideerija peab olema kogenud ja tunnustatud jurist ning sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud. Ametist tulenevalt on eksamist vabastatud kohtunikud ning vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi või prokurörina (v.a abiprokurörina) töötanud isikud. Komisjon võib konkursi raames esitatud taotluse põhjal vabastada kohtunikueksamist ka muul ameti- või töökohal töötanud isiku, kui ameti- või töökoha keerukus ja vastutus vastavad kohtuniku ametikoha keerukusele või vastutusele.
 
Kandideerimiseks tuleb 26. oktoobriks 2023 esitada Riigikohtu esimehe nimele asjakohane avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ning haridust tõendava dokumendi koopia ja akadeemilise õiendi (hinneteleht) koopia. Kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeedi vorm on leitav Riigikohtu kodulehel. Esimese astme kohtunik, kes soovib kandideerida ringkonnakohtuniku kohale, esitab kandideerimiseks üksnes asjakohase avalduse, mis on samuti leitav Riigikohtu kodulehel (Esimese astme kohtuniku avalduse vorm ringkonnakohtunikuks kandideerimisel).
 
Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõna „Kohtunikukonkurss“ all e-posti aadressil infoatriigikohus [dot] ee või Riigikohtu postiaadressil Lossi 17, 50093 Tartu.
 
Täiendavat teavet konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu personaliosakonnast telefonil 5389 0710 ning e-posti aadressil ave [dot] hussaratriigikohus [dot] ee.
 
 

KOHTUNIKUEKSAM
29. mai 2023

Kohtunikueksamikomisjon kuulutab välja kohtunikueksami. Kohtunikueksami kirjalik osa toimub 11.–13. septembril 2023. a ja suuline osa 16.–19. oktoobril 2023. a.

Kohtunikueksamil osalemiseks tuleb 11. juuliks 2023. a esitada:
     - kohtunikueksamile lubamise taotlus

     - haridust tõendava dokumendi (sh akadeemilise õiendi) koopia;

     - koopia Eesti kodakondsust tõendavast dokumendist.

Dokumendid tuleb esitada kohtunikueksamikomisjonile elektroonselt aadressil infoatriigikohus [dot] ee või posti teel Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu.

NB! Kohtunikueksamil võib osaleda Eesti Vabariigi kodanik, kes vastab kohtunikule esitatud haridusnõudele (magistrikraad õiguse õppesuunal või sellele vastav kvalifikatsioon) ning kellel on pärast nõutud hariduse omandamist vähemalt viieaastane juriidilise töö kogemus või kes on töötanud kohtunõuniku või kohtujuristina vähemalt kolm aastat, või kes on kogenud ja tunnustatud jurist. Juriidilise töö kogemuse tõendamisel tuleb eksamile soovijal esitada kohtunikueksamile lubamise taotluses teave, mille alusel saab komisjon teha kindlaks asja õigeks lahendamiseks tähtsad asjaolud.

Komisjon vaatab kohtunikueksamile lubamise taotlused läbi ja teatab eksamile lubamisest või lubamata jätmisest kolme nädala jooksul taotluste esitamise tähtajast.

Kohtunikueksam korraldatakse eraldi kolmes õigusvaldkonnas: eraõigus ja tsiviilkohtumenetlus, haldusõigus ja halduskohtumenetlus ning karistusõigus ja süüteomenetlus. Eksamile soovijal on õigus valida eksam ühes kuni kolmes õigusvaldkonnas enda äranägemise järgi – oma valik tuleb märkida eksamile lubamise taotluses.

Kohtunikueksami kohta täpsemalt saate lugeda kohtunikueksami viite alt või kohtunikueksamikomisjoni töökorrast (viimati muudetud 10.05.2023). Täiendavat teavet on võimalik saada Riigikohtu personaliosakonnast telefonil 5389 0710 ning e-posti aadressil ave [dot] hussaratriigikohus [dot] ee.

 

KOHTUNIKUKONKURSS
18. mai 2023

Justiitsminister kuulutas täna välja konkursi kolmele Tartu Maakohtu tsiviilosakonna kohtuniku, ühele Tartu Maakohtu süüteoosakonna kohtuniku, kahele Harju Maakohtu tsiviilosakonna kohtuniku ja ühele Viru Maakohtu tsiviilosakonna kohtuniku kohale.

Kohtute seaduse kohaselt saavad kohtunikuks kandideerida Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on õigusalane magistrikraad, kõrged kõlbelised omadused, kõrgtasemel eesti keele oskus ning kohtunikutööks vajalikud võimed ja isiksuseomadused. Esimese astme kohtunikuks kandideerijal peab olema vähemalt viieaastane õigusalase töö kogemus (pärast magistrikraadi omandamist) või vähemalt kolmeaastane töökogemus kohtunõuniku või kohtujuristina.

Kohtunikuks kandideerija peab olema sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud. Ametist tulenevalt on eksamist vabastatud vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi või prokurörina (v.a abiprokurör) töötanud isikud. Komisjon võib konkursi raames esitatud taotluse põhjal vabastada kohtunikueksamist ka muul ameti- või töökohal töötanud  isiku, kui ameti- või töökoha keerukus ja vastutus vastavad kohtuniku ametikoha keerukusele või vastutusele.

Kandideerimiseks tuleb 19. juuniks 2023 esitada Riigikohtu esimehe nimele asjakohane avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ning haridust tõendava dokumendi koopia ja akadeemilise õiendi (hinnetelehe) koopia. Avalduses tuleb välja  tuua, millise kohtu või milliste kohtute kohtunikukohale kandideeritakse. Kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeedi vorm on leitav Riigikohtu kodulehel.

Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõna „Kohtunikukonkurss“ all e‑aadressil infoatriigikohus [dot] ee või Riigikohtu postiaadressil Lossi 17, 50093 Tartu.

Täiendavat teavet konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu personaliosakonnast telefonil 5389 0710 ning e-aadressil ave [dot] hussaratriigikohus [dot] ee.

 

KOHTUNIKUKONKURSS
20. aprill 2023

Justiitsminister kuulutas täna välja konkursi ühele Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi kohtuniku kohale, kahele Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi kohtuniku kohale ja ühele Tallinna Ringkonnakohtu kriminaalkolleegiumi kohtuniku kohale.

Kohtute seaduse kohaselt saavad ringkonnakohtunikuks kandideerida Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on õigusalane magistrikraad, kõrged kõlbelised omadused, kõrgtasemel eesti keele oskus ning kohtunikutööks vajalikud võimed ja isiksuseomadused. 

Ringkonnakohtunikuks kandideerija peab olema kogenud ja tunnustatud jurist ning sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud. Ametist tulenevalt on eksamist vabastatud kohtunikud ning vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi või prokurörina (v.a abiprokurör) töötanud isikud. Komisjon võib konkursi raames esitatud taotluse põhjal vabastada kohtunikueksamist ka muul ameti- või töökohal töötanud isiku, kui ameti- või töökoha keerukus ja vastutus vastavad kohtuniku ametikoha keerukusele või vastutusele.

Kandideerimiseks tuleb 22. maiks 2023 esitada Riigikohtu esimehe nimele asjakohane avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ning haridust tõendava dokumendi koopia ja akadeemilise õiendi (hinneteleht) koopia. Esimese astme kohtunik, kes soovib kandideerida ringkonnakohtuniku kohale, esitab kandideerimiseks avalduse. Esimese astme kohtuniku avalduse vorm ringkonnakohtunikuks kandideerimisel ja kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeedi vorm on leitavad Riigikohtu kodulehel.

Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõna „Kohtunikukonkurss“ all e‑aadressil infoatriigikohus [dot] ee või Riigikohtu postiaadressil Lossi 17, 50093 Tartu.

Täiendavat teavet konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu personaliosakonnast telefonil 5389 0710 ning e-aadressil ave [dot] hussaratriigikohus [dot] ee.

 

KOHTUNIKUKONKURSS
6. detsember 2022

Justiitsminister kuulutas täna välja konkursi ühele Harju Maakohtu kohtuniku kohale.

Kohtute seaduse kohaselt saavad kohtunikuks kandideerida Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on õigusalane magistrikraad, kõrged kõlbelised omadused, kõrgtasemel eesti keele oskus ning kohtunikutööks vajalikud võimed ja isiksuseomadused. Esimese astme kohtunikuks kandideerijal peab olema vähemalt viieaastane õigusalase töö kogemus (pärast magistrikraadi omandamist) või vähemalt kolmeaastane töökogemus kohtunõuniku või kohtujuristina.

Kohtunikuks kandideerija peab olema sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud. Ametist tulenevalt on eksamist vabastatud vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi või prokurörina (v.a abiprokurör) töötanud isikud. Komisjon võib konkursi raames esitatud taotluse põhjal vabastada kohtunikueksamist ka muul ameti- või töökohal töötanud isiku, kui ameti- või töökoha keerukus ja vastutus vastavad kohtuniku ametikoha keerukusele või vastutusele.

Kandideerimiseks tuleb 6. jaanuariks 2022 esitada Riigikohtu esimehe nimele asjakohane avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ning haridust tõendava dokumendi koopia ja akadeemilise õiendi (hinneteleht) koopia. Avalduses tuleb välja tuua, millise kohtu kohtunikukohale kandideeritakse. Kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeedi vorm on leitav Riigikohtu kodulehel.

Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõna „Kohtunikukonkurss“ all e‑aadressil infoatriigikohus [dot] ee või Riigikohtu postiaadressil Lossi 17, 50093 Tartu.

Täiendavat teavet konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu personaliosakonnast telefonidel 730 9062 ja 5389 0710 ning e-aadressil ave [dot] hussaratriigikohus [dot] ee .KOHTUNIKUKONKURSS
28. november 2022

Justiitsminister kuulutas 28. novembril välja konkursi ühele Tartu Maakohtu kohtuniku ja ühele Tartu Ringkonnakohtu kohtuniku kohale.

Kohtute seaduse kohaselt saavad kohtunikuks kandideerida Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on õigusalane magistrikraad, kõrged kõlbelised omadused, kõrgtasemel eesti keele oskus ning kohtunikutööks vajalikud võimed ja isiksuseomadused. Ringkonnakohtunikuks kandideerija peab olema kogenud ja tunnustatud jurist ning esimese astme kohtunikuks kandideerijal peab olema vähemalt viieaastane õigusalase töö kogemus (pärast magistrikraadi omandamist) või vähemalt kolmeaastane töökogemus kohtunõuniku või kohtujuristina.

Kohtunikuks kandideerija peab olema sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud. Ametist tulenevalt on eksamist vabastatud kohtunikud ning vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi või prokurörina (va abiprokurör) töötanud isikud. Komisjon võib konkursi raames esitatud taotluse põhjal vabastada kohtunikueksamist ka muul ameti- või töökohal töötanud isiku, kui ameti- või töökoha keerukus ja vastutus vastavad kohtuniku ametikoha keerukusele või vastutusele.

Kandideerimiseks tuleb 28. detsembriks 2022 esitada Riigikohtu esimehe nimele asjakohane avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ning haridust tõendava dokumendi koopia ja akadeemilise õiendi (hinnetelehe) koopia. Avalduses tuleb välja tuua, millise kohtu või milliste kohtute kohtunikukohale kandideeritakse. Kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeedi vorm ja esimese astme kohtuniku avalduse vorm ringkonnakohtunikuks kandideerimisel on leitav Riigikohtu kodulehel.

Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõna „Kohtunikukonkurss“ all e‑aadressil infoatriigikohus [dot] ee või Riigikohtu postiaadressil Lossi 17, 50093 Tartu.

Täiendavat teavet konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu personaliosakonnast telefonidel 730 9062 ja 5389 0710 ning e-aadressil ave [dot] hussaratriigikohus [dot] ee.

 

KOHTUNIKUEKSAM
25. november 2022

Kohtunikueksamikomisjon kuulutab välja kohtunikueksami. Kohtunikueksami kirjalik osa toimub 13.–15. märtsil 2023. a ja suuline osa 17.–20. aprillil 2023. a.

Kohtunikueksamil osalemiseks tuleb 13. jaanuariks 2023. a esitada:
     - kohtunikueksamile lubamise taotlus

     - haridust tõendava dokumendi (sh akadeemilise õiendi) koopia;

     - koopia Eesti kodakondsust tõendavast dokumendist.

Dokumendid tuleb esitada kohtunikueksamikomisjonile elektroonselt aadressil infoatriigikohus [dot] ee või posti teel Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu.

NB! Kohtunikueksamil võib osaleda Eesti Vabariigi kodanik, kes vastab kohtunikule esitatud haridusnõudele (magistrikraad õiguse õppesuunal või sellele vastav kvalifikatsioon) ning kellel on pärast nõutud hariduse omandamist vähemalt viieaastane juriidilise töö kogemus või kes on töötanud kohtunõuniku või kohtujuristina vähemalt kolm aastat, või kes on kogenud ja tunnustatud jurist. Juriidilise töö kogemuse tõendamisel tuleb eksamile soovijal esitada kohtunikueksamile lubamise taotluses teave, mille alusel saab komisjon teha kindlaks asja õigeks lahendamiseks tähtsad asjaolud.

Komisjon vaatab kohtunikueksamile lubamise taotlused läbi ja teatab eksamile lubamisest või lubamata jätmisest kolme nädala jooksul taotluste esitamise tähtajast.

Kohtunikueksam korraldatakse eraldi kolmes õigusvaldkonnas: eraõigus ja tsiviilkohtumenetlus, haldusõigus ja halduskohtumenetlus ning karistusõigus ja süüteomenetlus. Eksamile soovijal on õigus valida eksam ühes kuni kolmes õigusvaldkonnas enda äranägemise järgi – oma valik tuleb märkida eksamile lubamise taotluses.

Kohtunikueksami kohta täpsemalt saate lugeda kohtunikueksami viite alt või kohtunikueksamikomisjoni töökorrast. Täiendavat teavet on võimalik saada Riigikohtu personaliosakonnast telefonidel 730 9062 ja 5389 0710 ning e-posti aadressil ave [dot] hussaratriigikohus [dot] ee.

 

KOHTUNIKUKONKURSS
10. november 2022

Justiitsminister kuulutas 9. novembril välja konkursi kokku kümnele kohtunikukohale – Pärnu Maakohtus (3), Harju Maakohtus (3), Viru Maakohtus (2), Tartu Halduskohtus (1) ja Tartu Ringkonnakohtus (1).

Kohtute seaduse kohaselt saavad kohtunikuks kandideerida Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on õigusalane magistrikraad, kõrged kõlbelised omadused, kõrgtasemel eesti keele oskus ning kohtunikutööks vajalikud võimed ja isiksuseomadused. Ringkonnakohtunikuks kandideerija peab olema kogenud ja tunnustatud jurist ning esimese astme kohtunikuks kandideerijal peab olema vähemalt viieaastane õigusalase töö kogemus (pärast magistrikraadi omandamist) või vähemalt kolmeaastane töökogemus kohtunõuniku või kohtujuristina.

Kohtunikuks kandideerija peab olema sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud. Ametist tulenevalt on eksamist vabastatud kohtunikud ning vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi või prokurörina (va abiprokurör) töötanud isikud. Komisjon võib konkursi raames esitatud taotluse põhjal vabastada kohtunikueksamist ka muul ameti- või töökohal töötanud isiku, kui ameti- või töökoha keerukus ja vastutus vastavad kohtuniku ametikoha keerukusele või vastutusele.

Kandideerimiseks tuleb 9. detsembriks 2022 esitada Riigikohtu esimehe nimele asjakohane avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ning haridust tõendava dokumendi koopia ja akadeemilise õiendi (hinnetelehe) koopia. Avalduses tuleb välja tuua, millise kohtu või milliste kohtute kohtunikukohale kandideeritakse. Kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeedi vorm ja esimese astme kohtuniku avalduse vorm ringkonnakohtunikuks kandideerimisel on leitav Riigikohtu kodulehel.

Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõna „Kohtunikukonkurss“ all e‑aadressil infoatriigikohus [dot] ee või Riigikohtu postiaadressil Lossi 17, 50093 Tartu.

Täiendavat teavet konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu personaliosakonnast telefonidel 730 9062 ja 5389 0710 ning e-aadressil ave [dot] hussaratriigikohus [dot] ee.

 

KOHTUNIKUEKSAM
26. mai 2022

Kohtunikueksamikomisjon kuulutab välja kohtunikueksami. Kohtunikueksami kirjalik osa toimub 12.-14. septembril 2022. a ja suuline osa 17.-21. oktoobril 2022. a.

Kohtunikueksamil osalemiseks tuleb 12. juuliks 2022. a esitada:

     - kohtunikueksamile lubamise taotlus

     - haridust tõendava dokumendi (sh akadeemilise õiendi) koopia;

     - koopia Eesti kodakondsust tõendavast dokumendist.

Dokumendid tuleb esitada kohtunikueksamikomisjonile elektroonselt aadressil infoatriigikohus [dot] ee või posti teel Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu.

NB! Kohtunikueksamil võib osaleda Eesti Vabariigi kodanik, kes vastab kohtunikule esitatud haridusnõudele (magistrikraad õiguse õppesuunal või sellele vastav kvalifikatsioon) ning kellel on pärast nõutud hariduse omandamist vähemalt viieaastane juriidilise töö kogemus või kes on töötanud kohtunõuniku või kohtujuristina vähemalt kolm aastat, või kes on kogenud ja tunnustatud jurist. Juriidilise töö kogemuse tõendamisel tuleb eksamile soovijal esitada kohtunikueksamile lubamise taotluses teave, mille alusel saab komisjon teha kindlaks asja õigeks lahendamiseks tähtsad asjaolud.

Komisjon vaatab kohtunikueksamile lubamise taotlused läbi ja teatab eksamile lubamisest või lubamata jätmisest kolme nädala jooksul taotluste esitamise tähtajast.

Kohtunikueksam korraldatakse eraldi kolmes õigusvaldkonnas: eraõigus ja tsiviilkohtumenetlus, haldusõigus ja halduskohtumenetlus ning karistusõigus ja süüteomenetlus. Eksamile soovijal on õigus valida eksam ühes kuni kolmes õigusvaldkonnas enda äranägemise järgi – oma valik tuleb märkida eksamile lubamise taotluses. 

Kohtunikueksami kohta täpsemalt saate lugeda kohtunikueksami viite alt või kohtunikueksamikomisjoni töökorrast. Täiendavat teavet on võimalik saada Riigikohtu personaliosakonnast telefonidel 730 9062 ja 5389 0710 ning e-posti aadressil ave [dot] hussaratriigikohus [dot] ee.

 

KOHTUNIKUKONKURSS
25. mai 2022

Justiitsminister kuulutas täna välja konkursi ühele Tartu Maakohtu kohtuniku kohale.

Kohtute seaduse kohaselt saavad kohtunikuks kandideerida Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on õigusalane magistrikraad, kõrged kõlbelised omadused, kõrgtasemel eesti keele oskus ning kohtunikutööks vajalikud võimed ja isiksuseomadused. Esimese astme kohtunikuks kandideerijal peab olema vähemalt viieaastane õigusalase töö kogemus (pärast magistrikraadi omandamist) või vähemalt kolmeaastane töökogemus kohtunõuniku või kohtujuristina.

Kohtunikuks kandideerija peab olema sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud. Ametist tulenevalt on eksamist vabastatud vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi või prokurörina (v.a abiprokurör) töötanud isikud. Komisjon võib konkursi raames esitatud taotluse põhjal vabastada kohtunikueksamist ka muul ameti- või töökohal töötanud  isiku, kui ameti- või töökoha keerukus ja vastutus vastavad kohtuniku ametikoha keerukusele või vastutusele.

Kandideerimiseks tuleb 25. juuniks 2022 esitada Riigikohtu esimehe nimele asjakohane avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ning haridust tõendava dokumendi koopia ja akadeemilise õiendi (hinnetelehe) koopia. Avalduses tuleb välja tuua, millise kohtu või milliste kohtute kohtunikukohale kandideeritakse. Kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeedi vorm on leitav Riigikohtu kodulehel.

Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõna „Kohtunikukonkurss“ all e‑aadressil infoatriigikohus [dot] ee või Riigikohtu postiaadressil Lossi 17, 50093 Tartu.

Täiendavat teavet konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu personaliosakonnast telefonidel 730 9062 ja 5389 0710 ning e-aadressil ave [dot] hussaratriigikohus [dot] ee.


KOHTUNIKUKONKURSS
12. aprill 2022

Justiitsminister kuulutas 11. aprillil 2022 välja konkursi kokku 11 kohtunikukohale – Harju Maakohtus (6), Pärnu Maakohtus (1), Tartu Maakohtus (3) ja Tallinna Halduskohtus (1).

Kohtute seaduse kohaselt saavad kohtunikuks kandideerida Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on õigusalane magistrikraad, kõrged kõlbelised omadused, kõrgtasemel eesti keele oskus ning kohtunikutööks vajalikud võimed ja isiksuseomadused. Esimese astme kohtunikuks kandideerijal peab olema vähemalt viieaastane õigusalase töö kogemus (pärast magistrikraadi omandamist) või vähemalt kolmeaastane töökogemus kohtunõuniku või kohtujuristina.

Kohtunikuks kandideerija peab olema sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud. Ametist tulenevalt on eksamist vabastatud vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi või prokurörina (v.a abiprokurör) töötanud isikud. Komisjon võib konkursi raames esitatud taotluse põhjal vabastada kohtunikueksamist ka muul ameti- või töökohal töötanud  isiku, kui ameti- või töökoha keerukus ja vastutus vastavad kohtuniku ametikoha keerukusele või vastutusele.

Kandideerimiseks tuleb 11. maiks 2022 esitada Riigikohtu esimehe nimele asjakohane avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ning haridust tõendava dokumendi koopia ja akadeemilise õiendi (hinnetelehe) koopia. Avalduses tuleb välja  tuua, millise kohtu või milliste kohtute kohtunikukohale kandideeritakse. Kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeedi vorm on leitav Riigikohtu kodulehel.

Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõna „Kohtunikukonkurss“ all e‑aadressil infoatriigikohus [dot] ee või Riigikohtu postiaadressil Lossi 17, 50093 Tartu.

Täiendavat teavet konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu personaliosakonnast telefonidel 730 9062 ja 5389 0710 ning e-aadressil kristel [dot] siimula-saaratriigikohus [dot] ee.KOHTUNIKUKONKURSS
22. detsember 2021

Justiitsminister kuulutas 22. detsembril 2021 välja konkursi ühele Tallinna Ringkonnakohtu kohtunikukohale.

Kohtute seaduse kohaselt saavad ringkonnakohtunikuks kandideerida Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on õigusalane magistrikraad, kõrged kõlbelised omadused, kõrgtasemel eesti keele oskus ning kohtunikutööks vajalikud võimed ja isiksuseomadused. 

Ringkonnakohtunikuks kandideerija peab olema kogenud ja tunnustatud jurist ning sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud. Ametist tulenevalt on eksamist vabastatud kohtunikud ning vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi või prokurörina (va abiprokurör) töötanud isikud. Komisjon võib konkursi raames esitatud taotluse põhjal vabastada kohtunikueksamist ka muul ameti- või töökohal töötanud  isiku, kui ameti- või töökoha keerukus ja vastutus vastavad kohtuniku ametikoha keerukusele või vastutusele.

Kandideerimiseks tuleb 24. jaanuariks 2022 esitada Riigikohtu esimehe nimele asjakohane avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ning haridust tõendava dokumendi koopia ja akadeemilise õiendi (hinneteleht) koopia. Esimese astme kohtunik, kes soovib kandideerida ringkonnakohtunikukohale, esitab kandideerimiseks avalduse. Esimese astme kohtuniku avalduse vorm ringkonnakohtunikuks kandideerimisel ja kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeedi vorm on leitav Riigikohtu kodulehel.

Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõna „Kohtunikukonkurss“ all e‑aadressil infoatriigikohus [dot] ee või Riigikohtu postiaadressil Lossi 17, 50093 Tartu.

Täiendavat teavet konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu personaliosakonnast telefonidel 730 9062 ja 5389 0710 ning e-aadressil kristel [dot] siimula-saaratriigikohus [dot] ee.


KOHTUNIKUEKSAM
25. novembril 2021

Kohtunikueksamikomisjon kuulutab välja kohtunikueksami. Kohtunikueksami kirjalik osa toimub 7.-11. märtsil 2022. a ja suuline osa 11.-14. aprillil 2022. a.

Kohtunikueksamil osalemiseks tuleb 7. jaanuariks 2022. a esitada:
     - kohtunikueksamile lubamise taotlus

     - haridust tõendava dokumendi (sh akadeemilise õiendi) koopia;

     - koopia Eesti kodakondsust tõendavast dokumendist.

Dokumendid tuleb esitada kohtunikueksamikomisjonile elektroonselt aadressil infoatriigikohus [dot] ee või posti teel Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu.

NB! Kohtunikueksamil võib osaleda Eesti Vabariigi kodanik, kes vastab kohtunikule esitatud haridusnõudele (magistrikraad õiguse õppesuunal või sellele vastav kvalifikatsioon) ning kellel on pärast nõutud hariduse omandamist vähemalt viieaastane juriidilise töö kogemus või kes on töötanud kohtunõuniku või kohtujuristina vähemalt kolm aastat, või kes on kogenud ja tunnustatud jurist. Juriidilise töö kogemuse tõendamisel tuleb eksamile soovijal esitada kohtunikueksamile lubamise taotluses teave, mille alusel saab komisjon teha kindlaks asja õigeks lahendamiseks tähtsad asjaolud.

Komisjon vaatab kohtunikueksamile lubamise taotlused läbi ja teatab eksamile lubamisest või lubamata jätmisest kolme nädala jooksul taotluste esitamise tähtajast.

Kohtunikueksam korraldatakse eraldi kolmes õigusvaldkonnas: eraõigus ja tsiviilkohtumenetlus, haldusõigus ja halduskohtumenetlus ning karistusõigus ja süüteomenetlus. Eksamile soovijal on õigus valida eksam ühes kuni kolmes õigusvaldkonnas enda äranägemise järgi – oma valik tuleb märkida eksamile lubamise taotluses. 

Kohtunikueksami kohta täpsemalt saate lugeda kohtunikueksami viite alt või kohtunikueksamikomisjoni töökorrast. Tekkivatele küsimustele vastab Riigikohtu personaliosakonna nõunik Kristel Siimula-Saar: kristel [dot] siimula-saaratriigikohus [dot] ee, 730 9062, 5389 0710.

 

KOHTUNIKUKONKURSS
19. november 2021

Justiitsminister kuulutas täna välja konkursi ühele Harju Maakohtu kohtuniku kohale.

Kohtute seaduse kohaselt saavad  kohtunikuks kandideerida Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on õigusalane magistrikraad, kõrged kõlbelised omadused, kõrgtasemel eesti keele oskus ning kohtunikutööks vajalikud võimed ja isiksuseomadused. Esimese astme kohtunikuks kandideerijal peab olema pärast magistrikraadi omandamist vähemalt viieaastane õigusalase töö kogemus või vähemalt kolmeaastane töökogemus kohtunõuniku või kohtujuristina.

Kohtunikuks kandideerija peab olema sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud. Ametist tulenevalt on eksamist vabastatud vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi või prokurörina (va abiprokurör) töötanud isikud. Komisjon võib konkursi raames esitatud taotluse põhjal vabastada kohtunikueksamist ka muul ameti- või töökohal töötanud  isiku, kui ameti- või töökoha keerukus ja vastutus vastavad kohtuniku ametikoha keerukusele või vastutusele.

Kandideerimiseks tuleb 20. detsembriks 2021 esitada Riigikohtu esimehe nimele asjakohane avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ning haridust tõendava dokumendi koopia ja akadeemilise õiendi (hinnetelehe) koopia. Avalduses tuleb välja  tuua, millise kohtu või milliste kohtute kohtunikukohale kandideeritakse. Kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeedi vorm on leitav Riigikohtu kodulehel.

Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõna „Kohtunikukonkurss“ all e‑aadressil infoatriigikohus [dot] ee või Riigikohtu postiaadressil Lossi 17, 50093 Tartu.

Täiendavat teavet konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu personaliosakonnast telefonidel 730 9062 ja 5389 0710 ning e-aadressil kristel [dot] siimula-saaratriigikohus [dot] ee.

 

KOHTUNIKUKONKURSS
1. oktoober 2021

Justiitsminister kuulutas täna välja konkursi kokku kümnele kohtunikukohale – Tallinna Ringkonnakohtus (2), Tartu Ringkonnakohtus (1), Harju Maakohtus (5) ja Tartu Maakohtus (2).

Kohtute seaduse kohaselt saavad  kohtunikuks kandideerida Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on õigusalane magistrikraad, kõrged kõlbelised omadused, kõrgtasemel eesti keele oskus ning kohtunikutööks vajalikud võimed ja isiksuseomadused. Ringkonnakohtunikuks kandideerija peab olema kogenud ja tunnustatud jurist ning esimese astme kohtunikuks kandideerijal peab olema vähemalt viieaastane õigusalase töö kogemus (pärast magistrikraadi omandamist) või vähemalt kolmeaastane töökogemus kohtunõuniku või kohtujuristina.

Kohtunikuks kandideerija peab olema sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud. Ametist tulenevalt on eksamist vabastatud kohtunikud ning vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi või prokurörina (va abiprokurör) töötanud isikud. Komisjon võib konkursi raames esitatud taotluse põhjal vabastada kohtunikueksamist ka muul ameti- või töökohal töötanud  isiku, kui ameti- või töökoha keerukus ja vastutus vastavad kohtuniku ametikoha keerukusele või vastutusele.

Kandideerimiseks tuleb 1. novembriks 2021 esitada Riigikohtu esimehe nimele asjakohane avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ning haridust tõendava dokumendi koopia ja akadeemilise õiendi (hinnetelehe) koopia. Avalduses tuleb välja  tuua, millise kohtu või milliste kohtute kohtunikukohale kandideeritakse. Kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeedi vorm ja esimese astme kohtuniku avalduse vorm ringkonnakohtunikuks kandideerimisel on leitav Riigikohtu kodulehel.

Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõna „Kohtunikukonkurss“ all e‑aadressil infoatriigikohus [dot] ee või Riigikohtu postiaadressil Lossi 17, 50093 Tartu.

Täiendavat teavet konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu personaliosakonnast telefonidel 730 9062 ja 5389 0710 ning e-aadressil kristel [dot] siimula-saaratriigikohus [dot] ee.

 

KOHTUNIKUEKSAM
31. mail 2021

Kohtunikueksamikomisjon kuulutab välja kohtunikueksami. Kohtunikueksami kirjalik osa toimub 6.-10. septembril 2021. a ja suuline osa 18.-22. oktoobril 2021. a.

Kohtunikueksamil osalemiseks tuleb 6. juuliks 2021. a esitada:
     - kohtunikueksamile lubamise taotlus;

     - haridust tõendava dokumendi (sh akadeemilise õiendi) koopia;

     - koopia Eesti kodakondsust tõendavast dokumendist.

Dokumendid tuleb esitada kohtunikueksamikomisjonile elektroonselt aadressil infoatriigikohus [dot] ee või posti teel Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu.

NB! Kohtunikueksamil võib osaleda Eesti Vabariigi kodanik, kes vastab kohtunikule esitatud haridusnõudele (magistrikraad õiguse õppesuunal või sellele vastav kvalifikatsioon) ning kellel on pärast nõutud hariduse omandamist vähemalt viieaastane juriidilise töö kogemus või kes on töötanud kohtunõuniku või kohtujuristina vähemalt kolm aastat, või kes on kogenud ja tunnustatud jurist. Juriidilise töö kogemuse tõendamisel tuleb eksamile soovijal esitada kohtunikueksamile lubamise taotluses teave, mille alusel saab komisjon teha kindlaks asja õigeks lahendamiseks tähtsad asjaolud.

Komisjon vaatab kohtunikueksamile lubamise taotlused läbi ja teatab eksamile lubamisest või lubamata jätmisest kolme nädala jooksul taotluste esitamise tähtajast.

Kohtunikueksam korraldatakse eraldi kolmes õigusvaldkonnas: eraõigus ja tsiviilkohtumenetlus, haldusõigus ja halduskohtumenetlus ning karistusõigus ja süüteomenetlus. Eksamile soovijal on õigus valida eksam ühes kuni kolmes õigusvaldkonnas enda äranägemise järgi – oma valik tuleb märkida eksamile lubamise taotluses. 

Kohtunikueksami kohta täpsemalt saate lugeda kohtunikueksami viite alt või kohtunikueksamikomisjoni töökorrast. Tekkivatele küsimustele vastab Riigikohtu personaliosakonna nõunik Kristel Siimula-Saar: kristel [dot] siimula-saaratriigikohus [dot] ee, 730 9062, 5389 0710.

 

KOHTUNIKUKONKURSS
10. mai 2021

Justiitsminister kuulutas täna välja konkursi kokku neljale kohtunikukohale – Tallinna Ringkonnakohtus (1), Harju Maakohtus (2) ja Viru Maakohtus (1).

Kohtute seaduse kohaselt saavad  kohtunikuks kandideerida Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on õigusalane magistrikraad, kõrged kõlbelised omadused, kõrgtasemel eesti keele oskus ning kohtunikutööks vajalikud võimed ja isiksuseomadused. Ringkonnakohtunikuks kandideerija peab olema kogenud ja tunnustatud jurist ning esimese astme kohtunikuks kandideerijal peab olema vähemalt viieaastane õigusalase töö kogemus (pärast magistrikraadi omandamist) või vähemalt kolmeaastane töökogemus kohtunõuniku või kohtujuristina.

Kohtunikuks kandideerija peab olema sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud. Ametist tulenevalt on eksamist vabastatud kohtunikud ning vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi või prokurörina (va abiprokurör) töötanud isikud. Komisjon võib konkursi raames esitatud taotluse põhjal vabastada kohtunikueksamist ka muul ameti- või töökohal töötanud  isiku, kui ameti- või töökoha keerukus ja vastutus vastavad kohtuniku ametikoha keerukusele või vastutusele.

Kandideerimiseks tuleb 10. juuniks 2021 esitada Riigikohtu esimehe nimele asjakohane avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ning haridust tõendava dokumendi koopia ja akadeemilise õiendi (hinnetelehe) koopia. Avalduses tuleb välja  tuua, millise kohtu või milliste kohtute kohtunikukohale kandideeritakse. Kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeedi vorm ja esimese astme kohtuniku avalduse vorm ringkonnakohtunikuks kandideerimisel on leitav Riigikohtu kodulehel.

Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõna „Kohtunikukonkurss“ all e‑aadressil infoatriigikohus [dot] ee või Riigikohtu postiaadressil Lossi 17, 50093 Tartu.

Täiendavat teavet konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu personaliosakonnast telefonidel 730 9062 ja 5389 0710 ning e-aadressil kristel [dot] siimula-saaratriigikohus [dot] ee.

 

KOHTUNIKUEKSAM
20. novembril 2020

Kohtunikueksamikomisjon kuulutab välja kohtunikueksami. Kohtunikueksami kirjalik osa toimub 1.-5. märtsil 2021. a ja suuline osa 12.-16. aprillil 2021. a.

Kohtunikueksamil osalemiseks tuleb 4. jaanuariks 2021. a esitada:

Dokumendid tuleb esitada kohtunikueksamikomisjonile elektroonselt aadressil infoatriigikohus [dot] ee või posti teel Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu.

NB! Kohtunikueksamil võib osaleda Eesti Vabariigi kodanik, kes vastab kohtunikule esitatud haridusnõudele (magistrikraad õiguse õppesuunal või sellele vastav kvalifikatsioon) ning kellel on pärast nõutud hariduse omandamist vähemalt viieaastane juriidilise töö kogemus või kes on töötanud kohtunõuniku või kohtujuristina vähemalt kolm aastat, või kes on kogenud ja tunnustatud jurist. Juriidilise töö kogemuse tõendamisel tuleb eksamile soovijal esitada kohtunikueksamile lubamise taotluses teave, mille alusel saab komisjon teha kindlaks asja õigeks lahendamiseks tähtsad asjaolud.

Komisjon vaatab kohtunikueksamile lubamise taotlused läbi ja teatab eksamile lubamisest või lubamata jätmisest kolme nädala jooksul taotluste esitamise tähtajast.

Kohtunikueksam korraldatakse eraldi kolmes õigusvaldkonnas: eraõigus ja tsiviilkohtumenetlus, haldusõigus ja halduskohtumenetlus ning karistusõigus ja süüteomenetlus. Eksamile soovijal on õigus valida eksam ühes kuni kolmes õigusvaldkonnas enda äranägemise järgi – oma valik tuleb märkida eksamile lubamise taotluses. 

Kohtunikueksami kohta täpsemalt saate lugeda kohtunikueksami viite alt või kohtunikueksamikomisjoni töökorrast. Tekkivatele küsimustele vastab Riigikohtu personaliosakonna nõunik Kristel Siimula-Saar: kristel [dot] siimula-saaratriigikohus [dot] ee, 730 9062, 5389 0710.

 

KOHTUNIKUKONKURSS
5. november 2020

Justiitsminister kuulutas 5. novembril 2020 välja konkursi ühele Viru Maakohtu kohtunikukohale.

Kohtute seaduse kohaselt saavad  kohtunikuks kandideerida Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on õigusalane magistrikraad, vähemalt viieaastane õigusalase töö kogemus (pärast magistrikraadi omandamist) või vähemalt kolmeaastane töökogemus kohtunõuniku või kohtujuristina, kõrged kõlbelised omadused, kõrgtasemel eesti keele oskus ning kohtunikutööks vajalikud võimed ja isiksuseomadused.

Kohtunikuks kandideerija peab olema sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud. Ametist tulenevalt on eksamist vabastatud vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi või prokurörina (va abiprokurör) töötanud isikud. Komisjon võib konkursi raames esitatud taotluse põhjal vabastada kohtunikueksamist ka muul ameti- või töökohal töötanud  isiku, kui ameti- või töökoha keerukus ja vastutus vastavad kohtuniku ametikoha keerukusele või vastutusele.

Kandideerimiseks tuleb 7. detsembriks 2020 esitada Riigikohtu esimehe nimele asjakohane avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ning haridust tõendava dokumendi koopia ja akadeemilise õiendi (hinnetelehe) koopia. Kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeedi vorm on leitav Riigikohtu kodulehel.

Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõna „Kohtunikukonkurss“ all e‑aadressil infoatriigikohus [dot] ee või Riigikohtu postiaadressil Lossi 17, 50093 Tartu.

Täiendavat teavet konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu personaliosakonnast telefonidel 730 9062 ja 5389 0710 ning e-aadressil kristel [dot] siimula-saaratriigikohus [dot] ee.

 

KOHTUNIKUKONKURSS
13. oktoober 2020

Justiitsminister kuulutas 12. oktoobril 2020 välja konkursi kokku viiele kohtunikukohale – Tallinna Ringkonnakohtus (3), Tartu Maakohtus (1) ja Viru Maakohtus (1).

Kohtute seaduse kohaselt saavad  kohtunikuks kandideerida Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on õigusalane magistrikraad, kõrged kõlbelised omadused, kõrgtasemel eesti keele oskus ning kohtunikutööks vajalikud võimed ja isiksuseomadused. Ringkonnakohtunikuks kandideerija peab olema kogenud ja tunnustatud jurist ning esimese astme kohtunikuks kandideerijal peab olema vähemalt viieaastane õigusalase töö kogemus (pärast magistrikraadi omandamist) või vähemalt kolmeaastane töökogemus kohtunõuniku või kohtujuristina.

Kohtunikuks kandideerija peab olema sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud. Ametist tulenevalt on eksamist vabastatud kohtunikud ning vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi või prokurörina (va abiprokurör) töötanud isikud. Komisjon võib konkursi raames esitatud taotluse põhjal vabastada kohtunikueksamist ka muul ameti- või töökohal töötanud  isiku, kui ameti- või töökoha keerukus ja vastutus vastavad kohtuniku ametikoha keerukusele või vastutusele.

Kandideerimiseks tuleb 12. novembriks 2020 esitada Riigikohtu esimehe nimele asjakohane avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ning haridust tõendava dokumendi koopia ja akadeemilise õiendi (hinnetelehe) koopia. Avalduses tuleb välja  tuua, millise kohtu või milliste kohtute kohtunikukohale kandideeritakse. Kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeedi vorm ja esimese astme kohtuniku avalduse vorm ringkonnakohtunikuks kandideerimisel on leitav Riigikohtu kodulehel.

Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõna „Kohtunikukonkurss“ all e‑aadressil infoatriigikohus [dot] ee või Riigikohtu postiaadressil Lossi 17, 50093 Tartu.

Täiendavat teavet konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu personaliosakonnast telefonidel 730 9062 ja 5389 0710 ning e-aadressil kristel [dot] siimula-saaratriigikohus [dot] ee.

 

KOHTUNIKUEKSAM
28. mail 2020

Kohtunikueksamikomisjon kuulutab välja kohtunikueksami. Kohtunikueksami kirjalik osa toimub 7.-11. septembril 2020. a ja suuline osa 12.-16. oktoobril 2020. a.

Kohtunikueksamil osalemiseks tuleb 7. juuliks 2020. a esitada:

 • kohtunikueksamile lubamise taotlus;
 • koopia õiguse õppesuunal omandatud magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni tõendavast dokumendist ühes akadeemilise õiendiga (kohtute seadus 47 lg 1 p 1);
 • koopia Eesti kodakondsust tõendavast dokumendist.

Dokumendid tuleb esitada kohtunikueksamikomisjonile elektroonselt aadressil infoatriigikohus [dot] ee või posti teel Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu.

NB! Kohtunikueksamil võib osaleda Eesti Vabariigi kodanik, kes vastab kohtunikule esitatud haridusnõudele ning kellel on pärast nõutud hariduse omandamist vähemalt viieaastane juriidilise töö kogemus või kes on töötanud kohtunõuniku või kohtujuristina vähemalt kolm aastat, või kes on kogenud ja tunnustatud jurist. Juriidilise töö kogemuse tõendamisel tuleb eksamile soovijal esitada kohtunikueksamile lubamise taotluses teave, mille alusel saab komisjon teha kindlaks asja õigeks lahendamiseks tähtsad asjaolud.

Komisjon vaatab kohtunikueksamile lubamise taotlused läbi ja teatab eksamile lubamisest või lubamata jätmisest kolme nädala jooksul taotluste esitamise tähtajast.

Kohtunikueksam korraldatakse eraldi kolmes õigusvaldkonnas: eraõigus ja tsiviilkohtumenetlus, haldusõigus ja halduskohtumenetlus ning karistusõigus ja süüteomenetlus. Eksamile soovijal on õigus valida eksam ühes kuni kolmes õigusvaldkonnas enda äranägemise järgi – oma valik tuleb märkida eksamile lubamise taotluses. 

Kohtunikueksami kohta täpsemalt saate lugeda kohtunikueksami viite alt või kohtunikueksamikomisjoni töökorrast. Tekkivatele küsimustele vastab Riigikohtu personaliosakonna nõunik Kristel Siimula-Saar: kristel [dot] siimula-saaratriigikohus [dot] ee, 730 9062, 5389 0710.

 

KOHTUNIKUKONKURSS
22. aprill 2020

Justiitsminister kuulutas 22. aprillil 2020 välja konkursi kokku kuuele kohtunikukohale – Harju Maakohtus (1), Pärnu Maakohtus (1), Tartu Maakohtus (3) ja Viru Maakohtus (1).

Kohtute seaduse kohaselt saavad  kohtunikuks kandideerida Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on õigusalane magistrikraad, vähemalt viieaastane õigusalase töö kogemus (pärast magistrikraadi omandamist) või vähemalt kolmeaastane töökogemus kohtunõuniku või kohtujuristina, kõrged kõlbelised omadused, kõrgtasemel eesti keele oskus ning kohtunikutööks vajalikud võimed ja isiksuseomadused. 

Kohtunikuks kandideerija peab olema sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud. Ametist tulenevalt on eksamist vabastatud vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi või prokurörina (va abiprokurör) töötanud isikud. Komisjon võib konkursi raames esitatud taotluse põhjal vabastada kohtunikueksamist ka muul ameti- või töökohal töötanud  isiku, kui ameti- või töökoha keerukus ja vastutus vastavad kohtuniku ametikoha keerukusele või vastutusele.

Kandideerimiseks tuleb 22. maiks 2020 esitada Riigikohtu esimehe nimele asjakohane avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ning haridust tõendava dokumendi koopia ja akadeemilise õiendi (hinneteleht) koopia. Avalduses tuleb välja  tuua, millise kohtu või milliste kohtute kohtunikukohale kandideeritakse. Kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeedi vorm on leitav Riigikohtu kodulehel.

Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõna „Kohtunikukonkurss“ all e‑aadressil infoatriigikohus [dot] ee või Riigikohtu postiaadressil Lossi 17, 50093 Tartu.

Täiendavat teavet konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu personaliosakonnast telefonidel 730 9062 ja 5389 0710 ning e-aadressil kristel [dot] siimula-saaratriigikohus [dot] ee

 

KOHTUNIKUKONKURSS
27. jaanuar 2020

Justiitsminister kuulutas 24. jaanuaril 2020 välja konkursi ühele Tallinna Ringkonnakohtu kohtunikukohale.

Kohtute seaduse kohaselt saavad  ringkonnakohtunikuks kandideerida Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on õigusalane magistrikraad, kõrged kõlbelised omadused, kõrgtasemel eesti keele oskus ning kohtunikutööks vajalikud võimed ja isiksuseomadused. 

Ringkonnakohtunikuks kandideerija peab olema kogenud ja tunnustatud jurist ning sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud. Ametist tulenevalt on eksamist vabastatud kohtunikud ning vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi või prokurörina (va abiprokurör) töötanud isikud. Komisjon võib konkursi raames esitatud taotluse põhjal vabastada kohtunikueksamist ka muul ameti- või töökohal töötanud  isiku, kui ameti- või töökoha keerukus ja vastutus vastavad kohtuniku ametikoha keerukusele või vastutusele.

Kandideerimiseks tuleb 25. veebruariks 2020 esitada Riigikohtu esimehe nimele asjakohane avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ning haridust tõendava dokumendi koopia ja akadeemilise õiendi (hinneteleht) koopia. Esimese astme kohtunik, kes soovib kandideerida ringkonnakohtunikukohale, esitab kandideerimiseks avalduse. Kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeedi vorm ja esimese astme kohtuniku avalduse vorm ringkonnakohtunikuks kandideerimisel on leitavad Riigikohtu kodulehel.

Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõna „Kohtunikukonkurss“ all e‑aadressil infoatriigikohus [dot] ee või Riigikohtu postiaadressil Veski 32, 50409 Tartu.

Täiendavat teavet konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu personaliosakonnast telefonidel 730 9062 ja 5389 0710 ning e-aadressil kristel [dot] siimula-saaratriigikohus [dot] ee.

 

KOHTUNIKUEKSAM
26. november 2019

Kohtunikueksamikomisjon kuulutab välja kohtunikueksami. Kohtunikueksami kirjalik osa toimub 9.-13. märtsil 2020. a ja suuline osa 6.-9. aprillil 2020. a.

Kohtunikueksamil osalemiseks tuleb 9. jaanuariks 2020. a esitada:

 • kohtunikueksamile lubamise taotlus;
 • koopia õiguse õppesuunal omandatud magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni tõendavast dokumendist ühes akadeemilise õiendiga (kohtute seadus 47 lg 1 p 1);
 • koopia Eesti kodakondsust tõendavast dokumendist.

Dokumendid tuleb esitada kohtunikueksamikomisjonile elektroonselt aadressil infoatriigikohus [dot] ee või posti teel Riigikohtu aadressil Veski 32, 50409 Tartu.

NB! Kohtunikueksamil võib osaleda Eesti Vabariigi kodanik, kes vastab kohtunikule esitatud haridusnõudele ning kellel on pärast nõutud hariduse omandamist vähemalt viieaastane juriidilise töö kogemus või kes on töötanud kohtunõuniku või kohtujuristina vähemalt kolm aastat, või kes on kogenud ja tunnustatud jurist. Juriidilise töö kogemuse tõendamisel tuleb eksamile soovijal esitada kohtunikueksamile lubamise taotluses teave, mille alusel saab komisjon teha kindlaks asja õigeks lahendamiseks tähtsad asjaolud.

Komisjon vaatab kohtunikueksamile lubamise taotlused läbi ja teatab eksamile lubamisest või lubamata jätmisest kolme nädala jooksul taotluste esitamise tähtajast.

Kohtunikueksam korraldatakse eraldi kolmes õigusvaldkonnas: eraõigus ja tsiviilkohtumenetlus, haldusõigus ja halduskohtumenetlus ning karistusõigus ja süüteomenetlus. Eksamile soovijal on õigus valida eksam ühes kuni kolmes õigusvaldkonnas enda äranägemise järgi – oma valik tuleb märkida eksamile lubamise taotluses. 

Kohtunikueksami kohta täpsemalt saate lugeda kohtunikueksami viite alt või kohtunikueksamikomisjoni töökorrast. Tekkivatele küsimustele vastab Riigikohtu personaliosakonna nõunik Kristel Siimula-Saar: kristel [dot] siimula-saaratriigikohus [dot] ee, 730 9062, 5389 0710.

 

KOHTUNIKUKONKURSS
14. november 2019

Justiitsminister kuulutas 13. novembril 2019 välja konkursi kokku kolmele kohtunikukohale – Tartu Ringkonnakohtus (1) ja Tartu Maakohtus (2).

Kohtute seaduse kohaselt saavad  kohtunikuks kandideerida Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on õigusalane magistrikraad, kõrged kõlbelised omadused, kõrgtasemel eesti keele oskus ning kohtunikutööks vajalikud võimed ja isiksuseomadused. Esimese astme kohtunikuks kandideerijal peab olema pärast magistrikraadi omandamist vähemalt viieaastane õigusalase töö kogemus või vähemalt kolmeaastane töökogemus kohtunõuniku või kohtujuristina. Ringkonnakohtunikuks kandideerija peab olema kogenud ja tunnustatud jurist. 

Kohtunikuks kandideerija peab olema sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud. Ametist tulenevalt on eksamist vabastatud kohtunikud ning vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi või prokurörina (va abiprokurör) töötanud isikud. Komisjon võib konkursi raames esitatud taotluse põhjal vabastada kohtunikueksamist ka muul ameti- või töökohal töötanud  isiku, kui ameti- või töökoha keerukus ja vastutus vastavad kohtuniku ametikoha keerukusele või vastutusele.

Kandideerimiseks tuleb 13. detsembriks 2019 esitada Riigikohtu esimehe nimele asjakohane avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ning haridust tõendava dokumendi koopia ja akadeemilise õiendi (hinneteleht) koopia. Avalduses tuleb välja  tuua, millise kohtu või milliste kohtute kohtunikukohale kandideeritakse. Esimese astme kohtunik, kes soovib kandideerida ringkonnakohtunikukohale, esitab kandideerimiseks avalduse. Kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeedi vorm ja esimese astme kohtuniku avalduse vorm ringkonnakohtunikuks kandideerimisel on leitavad Riigikohtu kodulehel.

Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõna „Kohtunikukonkurss“ all e‑aadressil infoatriigikohus [dot] ee või Riigikohtu postiaadressil Veski 32, 50409 Tartu.

Täiendavat teavet konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu personaliosakonnast telefonidel 730 9062 ja 5389 0710 ning e-aadressil kristel [dot] siimula-saaratriigikohus [dot] ee.

 

KOHTUNIKUKONKURSS
8. oktoober 2019

Justiitsminister kuulutas 8. oktoobril 2019 välja konkursi kokku viiele kohtunikukohale – Harju Maakohtus (3), Pärnu Maakohtus (1) ja Tartu Maakohtus (1).

Kohtute seaduse kohaselt saavad  kohtunikuks kandideerida Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on õigusalane magistrikraad, vähemalt viieaastane õigusalase töö kogemus (pärast magistrikraadi omandamist) või vähemalt kolmeaastane töökogemus kohtunõuniku või kohtujuristina, kõrged kõlbelised omadused, kõrgtasemel eesti keele oskus ning kohtunikutööks vajalikud võimed ja isiksuseomadused. 

Kohtunikuks kandideerija peab olema sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud. Ametist tulenevalt on eksamist vabastatud kohtunikud ning vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi või prokurörina (va abiprokurör) töötanud isikud. Komisjon võib konkursi raames esitatud taotluse põhjal vabastada kohtunikueksamist ka muul ameti- või töökohal töötanud  isiku, kui ameti- või töökoha keerukus ja vastutus vastavad kohtuniku ametikoha keerukusele või vastutusele.

Kandideerimiseks tuleb 8. novembriks 2019 esitada Riigikohtu esimehe nimele asjakohane avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ning haridust tõendava dokumendi koopia ja akadeemilise õiendi (hinneteleht) koopia. Avalduses tuleb välja  tuua, millise kohtu või milliste kohtute kohtunikukohale kandideeritakse. Kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeedi vorm on leitav Riigikohtu kodulehel.

Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõna „Kohtunikukonkurss“ all e‑aadressil infoatriigikohus [dot] ee või Riigikohtu postiaadressil Veski 32, 50409 Tartu.

Täiendavat teavet konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu personaliosakonnast telefonidel 730 9062 ja 5389 0710 ning e-aadressil kristel [dot] siimula-saaratriigikohus [dot] ee.

 

KOHTUNIKUKONKURSS
5. juuni 2019

Justiitsminister kuulutas 4. juunil 2019 välja konkursi ühele Tallinna Ringkonnakohtu ja ühele Tartu Ringkonnakohtu kohtunikukohale.

Kohtute seaduse kohaselt saavad  ringkonnakohtunikuks kandideerida Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on õigusalane magistrikraad, kõrged kõlbelised omadused, kõrgtasemel eesti keele oskus ning kohtunikutööks vajalikud võimed ja isiksuseomadused. 

Ringkonnakohtunikuks kandideerija peab olema kogenud ja tunnustatud jurist ning sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud. Ametist tulenevalt on eksamist vabastatud kohtunikud ning vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi või prokurörina (va abiprokurör) töötanud isikud. Komisjon võib konkursi raames esitatud taotluse põhjal vabastada kohtunikueksamist ka muul ameti- või töökohal töötanud  isiku, kui ameti- või töökoha keerukus ja vastutus vastavad kohtuniku ametikoha keerukusele või vastutusele.

Kandideerimiseks tuleb 4. juuliks 2019 esitada Riigikohtu esimehe nimele asjakohane avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ning haridust tõendava dokumendi koopia ja akadeemilise õiendi (hinneteleht) koopia. Esimese astme kohtunik, kes soovib kandideerida ringkonnakohtunikukohale, esitab kandideerimiseks avalduse. Kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeedi vorm ja esimese astme kohtuniku avalduse vorm ringkonnakohtunikuks kandideerimisel on leitavad Riigikohtu kodulehel.

Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõna „Kohtunikukonkurss“ all e‑aadressil infoatriigikohus [dot] ee või Riigikohtu postiaadressil Veski 32, 50409 Tartu.

Täiendavat teavet konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu personaliosakonnast telefonidel 730 9062 ja 5389 0710 ning e-posti aadressil kristel [dot] siimula-saaratriigikohus [dot] ee.

 

KOHTUNIKUEKSAM
28. mai 2019

Kohtunikueksamikomisjon kuulutab välja kohtunikueksami. Kohtunikueksami kirjalik osa toimub 9.-13. septembril 2019  ja suuline osa 14.-18. oktoobril 2019.

Kohtunikueksamil osalemiseks tuleb 9. juuliks 2019 esitada:
     - kohtunikueksamile lubamise taotlus;
     - koopia õiguse õppesuunal omandatud magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni tõendavast dokumendist (kohtute seadus 47 lg 1 p 1);
     - koopia Eesti kodakondsust tõendavast dokumendist.

Dokumendid tuleb esitada kohtunikueksamikomisjonile elektroonselt aadressil infoatriigikohus [dot] ee või posti teel Riigikohtu aadressil Veski 32, 50409 Tartu.

NB! Kohtunikueksamil võib osaleda Eesti Vabariigi kodanik, kes vastab kohtunikule esitatud haridusnõudele ning kellel on pärast nõutud hariduse omandamist vähemalt viieaastane juriidiline töökogemus või kes on töötanud kohtunõuniku või kohtujuristina vähemalt kolm aastat, või kes on kogenud ja tunnustatud jurist.

Komisjon vaatab kohtunikueksamile lubamise taotlused läbi ja teatab eksamile lubamisest või lubamata jätmisest kolme nädala jooksul taotluste esitamise tähtajast.

Kohtunikueksam korraldatakse eraldi kolmes õigusvaldkonnas: eraõigus ja tsiviilkohtumenetlus, haldusõigus ja halduskohtumenetlus ning karistusõigus ja süüteomenetlus. Eksamile soovijal on õigus valida eksam ühes kuni kolmes õigusvaldkonnas enda äranägemise järgi – oma valik tuleb märkida eksamile lubamise taotluses. 

Kohtunikueksami kohta täpsemalt saate lugeda kohtunikueksami viite alt või kohtunikueksamikomisjoni töökorrast. Tekkivatele küsimustele vastab Riigikohtu personaliosakonna nõunik Kristel Siimula-Saar: kristel [dot] siimula-saaratriigikohus [dot] ee, 730 9062, 5389 0710.

 

KOHTUNIKUKONKURSS
22. mai 2019

Justiitsminister kuulutas 22. mail 2019 välja konkursi ühele Tallinna Ringkonnakohtu kohtunikukohale.

Kohtute seaduse kohaselt saavad kohtunikuks kandideerida Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on õigusalane magistrikraad, kõrged kõlbelised omadused, kõrgtasemel eesti keele oskus ning kohtunikutööks vajalikud võimed ja isiksuseomadused. 

Ringkonnakohtunikuks kandideerija peab olema kogenud ja tunnustatud jurist ning sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud. Ametist tulenevalt on eksamist vabastatud kohtunikud ning vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi või prokurörina (va abiprokurör) töötanud isikud. Komisjon võib konkursi raames esitatud taotluse põhjal vabastada kohtunikueksamist ka muul ameti- või töökohal töötanud  isiku, kui ameti- või töökoha keerukus ja vastutus vastavad kohtuniku ametikoha keerukusele või vastutusele.

Kandideerimiseks tuleb 25. juuniks 2019 esitada Riigikohtu esimehe nimele asjakohane avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ning haridust tõendava dokumendi koopia ja akadeemilise õiendi (hinneteleht) koopia. Esimese astme kohtunik, kes soovib kandideerida ringkonnakohtunikukohale, esitab kandideerimiseks avalduse. Kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeedi vorm ja esimese astme kohtuniku avalduse vorm ringkonnakohtunikuks kandideerimisel on leitavad Riigikohtu kodulehel.

Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõna „Kohtunikukonkurss“ all e‑aadressil infoatriigikohus [dot] ee või Riigikohtu postiaadressil Veski 32, 50409 Tartu.

Täiendavat teavet konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu personaliosakonnast telefonidel 730 9062 ja 5389 0710 ning e-posti aadressil kristel [dot] siimula-saaratriigikohus [dot] ee

 

KOHTUNIKUKONKURSS
28. märts 2019

Justiitsminister kuulutas 28. märtsil 2019 välja konkursi kokku kuuele kohtunikukohale – Tallinna Ringkonnakohtus (1), Harju Maakohtus (4) ja Pärnu Maakohtus (1).

Kohtute seaduse kohaselt saavad  kohtunikuks kandideerida Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on õigusalane magistrikraad, vähemalt viieaastane õigusalase töö kogemus või vähemalt kolmeaastane töökogemus kohtunõuniku või kohtujuristina, kõrged kõlbelised omadused, kõrgtasemel eesti keele oskus ning kohtunikutööks vajalikud võimed ja isiksuseomadused. 

Kohtunikuks kandideerija peab olema sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud. Ametist tulenevalt on eksamist vabastatud kohtunikud ning vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi või prokurörina (va abiprokurör) töötanud isikud. Komisjon võib konkursi raames esitatud taotluse põhjal vabastada kohtunikueksamist ka muul ameti- või töökohal töötanud  isiku, kui ameti- või töökoha keerukus ja vastutus vastavad kohtuniku ametikoha keerukusele või vastutusele.

Kandideerimiseks tuleb 29. aprilliks 2019 esitada Riigikohtu esimehe nimele asjakohane avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ning haridust tõendava dokumendi koopia ja akadeemilise õiendi (hinneteleht) koopia. Avalduses tuleb välja  tuua, millise kohtu või milliste kohtute kohtunikukohale kandideeritakse. Esimese astme kohtunik, kes soovib kandideerida ringkonnakohtunikukohale, esitab kandideerimiseks avalduse. Kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeedi vorm ja esimese astme kohtuniku avalduse vorm ringkonnakohtunikuks kandideerimisel on leitavad Riigikohtu kodulehel.

Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõna „Kohtunikukonkurss“ all e‑aadressil infoatriigikohus [dot] ee või Riigikohtu postiaadressil Veski 32, 50409 Tartu.

Täiendavat teavet konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu personaliosakonnast telefonidel 730 9062 ja 5389 0710 ning e-aadressil kristel [dot] siimula-saaratriigikohus [dot] ee.

 

KOHTUNIKUEKSAM
19. november 2018

Kohtunikueksamikomisjon kuulutab välja kohtunikueksami. Kohtunikueksami kirjalik osa toimub 4.-8. märtsil 2019 ja suuline osa 8.-12. aprillil 2019.

Kohtunikueksamil osalemiseks tuleb 4. jaanuariks 2019 esitada:
     - kohtunikueksamile lubamise taotlus;
     - koopia õiguse õppesuunal omandatud magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni tõendavast dokumendist (kohtute seadus 47 lg 1 p 1);
     - koopia Eesti kodakondsust tõendavast dokumendist.

Dokumendid tuleb esitada kohtunikueksamikomisjonile elektroonselt aadressil infoatriigikohus [dot] ee või posti teel Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu.

NB! Kohtunikueksamil võib osaleda Eesti Vabariigi kodanik, kes vastab kohtunikule esitatud haridusnõudele ning kellel on vähemalt viieaastane töökogemus ameti- või töökohal, millel töötamise eelduseks on nimetatud kvalifikatsioon, või kes on töötanud kohtunõuniku või kohtujuristina vähemalt kolm aastat, või kes on kogenud ja tunnustatud jurist. Juhul, kui eksamile soovija on töötanud ameti- või töökohal, millele ei ole kohtunikult nõutavale vastavat haridusnõuet sätestatud seaduses,  peab ta tõendama, et nimetatud kvalifikatsioon oli ameti- või töökohal töötamise eeldus. Seejuures võib tõendiks olla igasugune teave, mille alusel saab komisjon teha kindlaks asja õigeks lahendamiseks tähtsad asjaolud.

Komisjon vaatab kohtunikueksamile lubamise taotlused läbi ja teatab eksamile lubamisest või lubamata jätmisest kolme nädala jooksul taotluste esitamise tähtajast.

Kohtunikueksam korraldatakse eraldi kolmes õigusvaldkonnas: eraõigus ja tsiviilkohtumenetlus, haldusõigus ja halduskohtumenetlus ning karistusõigus ja süüteomenetlus. Eksamile soovijal on õigus valida eksam ühes kuni kolmes õigusvaldkonnas enda äranägemise järgi – oma valik tuleb märkida eksamile lubamise taotluses. 

Kohtunikueksami kohta täpsemalt saate lugeda kohtunikueksami viite alt või kohtunikueksamikomisjoni töökorrast. Tekkivatele küsimustele vastab Riigikohtu personaliosakonna nõunik Kristel Siimula-Saar: kristel [dot] siimula-saaratriigikohus [dot] ee, 730 9085, 5389 0710.

 

KOHTUNIKUKONKURSS
10. oktoober 2018

Justiitsminister kuulutas 9. oktoobril 2018 välja konkursi kokku kuuele kohtunikukohale – Tallinna Ringkonnakohtus (1), Harju Maakohtus (2), Pärnu Maakohtus (1) ja Tartu Halduskohtus (2).

Kohtute seaduse kohaselt saavad  kohtunikuks kandideerida Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on õigusalane magistrikraad, vähemalt viieaastane õigusalase töö kogemus või vähemalt kolmeaastane töökogemus kohtunõuniku või kohtujuristina, kõrged kõlbelised omadused, kõrgtasemel eesti keele oskus ning kohtunikutööks vajalikud võimed ja isiksuseomadused. 

Kohtunikuks kandideerija peab olema sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud. Ametist tulenevalt on eksamist vabastatud kohtunikud ning vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi või prokurörina (va abiprokurör) töötanud isikud. Komisjon võib konkursi raames esitatud taotluse põhjal vabastada kohtunikueksamist ka muul ameti- või töökohal töötanud  isiku, kui ameti- või töökoha keerukus ja vastutus vastavad kohtuniku ametikoha keerukusele või vastutusele.

Kandideerimiseks tuleb 9. novembriks 2018 esitada Riigikohtu esimehe nimele asjakohane avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ning haridust tõendava dokumendi koopia ja akadeemilise õiendi (hinneteleht) koopia. Avalduses tuleb välja  tuua, millise kohtu või milliste kohtute kohtunikukohale kandideeritakse. Esimese astme kohtunik, kes soovib kandideerida ringkonnakohtunikukohale, esitab kandideerimiseks avalduse. Kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeedi vorm ja esimese astme kohtuniku avalduse vorm ringkonnakohtunikuks kandideerimisel on leitavad Riigikohtu kodulehel.

Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõna „Kohtunikukonkurss“ all e‑aadressil infoatriigikohus [dot] ee või Riigikohtu postiaadressil Lossi 17, 50093 Tartu.

Täiendavat teavet konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu personaliosakonnast telefonil 730 9085 ja e-aadressil kristel [dot] siimula-saaratriigikohus [dot] ee.

 

KOHTUNIKUEKSAM
21. mai 2018

Kohtunikueksamikomisjon kuulutab välja kohtunikueksami. Kohtunikueksami kirjalik osa leiab aset 10.-14. septembril  ja suuline osa 8.-12. oktoobril 2018.

Kohtunikueksamil osalemiseks tuleb 10. juuliks 2018 esitada:
     - kohtunikueksamile lubamise taotlus;
     - koopia õiguse õppesuunal omandatud magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni   
       tõendavast dokumendist (kohtute seadus 47 lg 1 p 1);
     - koopia Eesti kodakondsust tõendavast dokumendist.

Dokumendid tuleb esitada kohtunikueksamikomisjonile elektroonselt aadressil infoatriigikohus [dot] ee või posti teel Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu.

NB! Kohtunikueksamil võib osaleda Eesti Vabariigi kodanik, kes vastab kohtunikule esitatud haridusnõudele ning kellel on vähemalt viieaastane töökogemus ameti- või töökohal, millel töötamise eelduseks on nimetatud kvalifikatsioon, või kes on töötanud kohtunõuniku või kohtujuristina vähemalt kolm aastat, või kes on kogenud ja tunnustatud jurist. Juhul, kui eksamile soovija on töötanud ameti- või töökohal, millele ei ole kohtunikult nõutavale vastavat haridusnõuet sätestatud seaduses,  peab ta tõendama, et nimetatud kvalifikatsioon oli ameti- või töökohal töötamise eeldus. Seejuures võib tõendiks olla igasugune teave, mille alusel saab komisjon teha kindlaks asja õigeks lahendamiseks tähtsad asjaolud.

Komisjon vaatab kohtunikueksamile lubamise taotlused läbi ja teatab eksamile lubamisest või lubamata jätmisest kolme nädala jooksul taotluste esitamise tähtajast.
Kohtunikueksam korraldatakse eraldi kolmes õigusvaldkonnas: eraõigus ja tsiviilkohtumenetlus, haldusõigus ja halduskohtumenetlus ning karistusõigus ja süüteomenetlus. Eksamile soovijal on õigus valida eksam ühes kuni kolmes õigusvaldkonnas enda äranägemise järgi – oma valik tuleb märkida eksamile lubamise taotluses. 

Kohtunikueksami kohta täpsemalt saate lugeda kohtunikueksami viite alt või kohtunikueksamikomisjoni töökorrast. Tekkivatele küsimustele vastab Riigikohtu personaliosakonna juhataja Piret Raadom: piret [dot] raadomatriigikohus [dot] ee, 730 9035.
 

KOHTUNIKUKONKURSS
21. mai 2018

Justiitsminister kuulutas 18. mail 2018 välja konkursi kokku viiele kohtunikukohale – Tallinna Ringkonnakohtus (1), Harju Maakohtus (3) ja Viru Maakohtus (1).

Kohtute seaduse kohaselt saavad  kohtunikuks kandideerida Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on õigusalane magistrikraad, vähemalt viieaastane õigusalase töö kogemus või vähemalt kolmeaastane töökogemus kohtunõuniku või kohtujuristina, kõrged kõlbelised omadused, kõrgtasemel eesti keele oskus ning kohtunikutööks vajalikud võimed ja isiksuseomadused. 

Kohtunikuks kandideerija peab olema sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud. Ametist tulenevalt on eksamist vabastatud kohtunikud ning vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi või prokurörina (va abiprokurör) töötanud isikud. Komisjon võib konkursi raames esitatud taotluse põhjal vabastada kohtunikueksamist ka muul ameti- või töökohal töötanud  isiku, kui ameti- või töökoha keerukus ja vastutus vastavad kohtuniku ametikoha keerukusele või vastutusele.

Kandideerimiseks tuleb 18. juuniks 2018 esitada Riigikohtu esimehe nimele asjakohane avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ning haridust tõendava dokumendi koopia ja akadeemilise õiendi (hinneteleht) koopia. Avalduses tuleb välja  tuua, millise kohtu või milliste kohtute kohtunikukohale kandideeritakse.

Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõna „Kohtunikukonkurss“ all e-aadressil infoatriigikohus [dot] ee või Riigikohtu postiaadressil Lossi 17, 50093 Tartu.

Täiendavat teavet konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu personaliosakonnast telefonil 730 9035 ja e-aadressil piret [dot] raadomatriigikohus [dot] ee 

 

KOHTUNIKUKONKURSS
1. detsember 2017

Justiitsminister kuulutas 30. novembril 2017 välja konkursi kokku viiele kohtunikukohale – Harju Maakohtus (3), Tartu Maakohtus (1) ja Tallinna Halduskohtus (1).

Kohtute seaduse kohaselt saavad  kohtunikuks kandideerida Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on õigusalane magistrikraad, vähemalt viieaastane õigusalase töö kogemus või vähemalt kolmeaastane töökogemus kohtunõuniku või kohtujuristina, kõrged kõlbelised omadused, kõrgtasemel eesti keele oskus ning kohtunikutööks vajalikud võimed ja isiksuseomadused.  

Kohtunikuks kandideerija peab olema sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud. Ametist tulenevalt on eksamist vabastatud kohtunikud ning vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi või prokurörina (va abiprokurör) töötanud isikud. Komisjon võib konkursi raames esitatud taotluse põhjal vabastada kohtunikueksamist ka muul ameti- või töökohal töötanud  isiku, kui ameti- või töökoha keerukus ja vastutus vastavad kohtuniku ametikoha keerukusele või vastutusele.

Kandideerimiseks tuleb 30. detsembriks 2017 esitada Riigikohtu esimehe nimele asjakohane avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ning haridust tõendava dokumendi koopia ja akadeemilise õiendi (hinneteleht) koopia. Avalduses tuleb välja  tuua, millise kohtu või milliste kohtute kohtunikukohale kandideeritakse.

Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõna „Kohtunikukonkurss“ all e-aadressil infoatriigikohus [dot] ee või Riigikohtu postiaadressil Lossi 17, 50093 Tartu.

Täiendavat teavet konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu personaliosakonnast telefonil 730 9035 ja e-aadressil piret [dot] raadomatriigikohus [dot] ee


KOHTUNIKUEKSAM
1. detsember 2017

Kohtunikueksamikomisjon kuulutab välja kohtunikueksami. Kohtunikueksami kirjalik osa leiab aset 19.-23. märtsil 2018 ja suuline osa 16.-20. aprillil 2018.

Kohtunikueksamil osalemiseks tuleb 19. jaanuariks 2018 esitada:
     - kohtunikueksamile lubamise taotlus;
     - koopia õiguse õppesuunal omandatud magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni tõendavast dokumendist(kohtute seadus 47 lg 1 p 1);
    - koopia Eesti kodakondsust tõendavast dokumendist

Dokumendid tuleb esitada kohtunikueksamikomisjonile elektroonselt aadressil infoatriigikohus [dot] ee või posti teel Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu.

NB! Kohtunikueksamil võib osaleda Eesti Vabariigi kodanik, kes vastab kohtunikule esitatud haridusnõudele ning kellel on vähemalt viieaastane töökogemus ameti- või töökohal, millel töötamise eelduseks on nimetatud kvalifikatsioon, või kes on töötanud kohtunõuniku või kohtujuristina vähemalt kolm aastat, või kes on kogenud ja tunnustatud jurist. Juhul, kui eksamile soovija on töötanud ameti- või töökohal, millele ei ole kohtunikult nõutavale vastavat haridusnõuet sätestatud seaduses,  peab ta tõendama, et nimetatud kvalifikatsioon oli ameti- või töökohal töötamise eeldus. Seejuures võib tõendiks olla igasugune teave, mille alusel saab komisjon teha kindlaks asja õigeks lahendamiseks tähtsad asjaolud.

Komisjon vaatab kohtunikueksamile lubamise taotlused läbi ja teatab eksamile lubamisest või lubamata jätmisest kolme nädala jooksul taotluste esitamise tähtajast.

Kohtunikueksam korraldatakse eraldi kolmes õigusvaldkonnas: eraõigus ja tsiviilkohtumenetlus, haldusõigus ja halduskohtumenetlus ning karistusõigus ja süüteomenetlus. Eksamile soovijal on õigus valida eksam ühes kuni kolmes õigusvaldkonnas enda äranägemise järgi – oma valik tuleb märkida eksamile lubamise taotluses. 

Kohtunikueksami kohta täpsemalt saate lugeda kohtunikueksami viite alt või kohtunikueksamikomisjoni töökorrast. Tekkivatele küsimustele vastab Riigikohtu personaliosakonna juhataja Piret Raadom: piret [dot] raadomatriigikohus [dot] ee, 730 9035.
 

Kohtunikueksam
9. juuni 2017

Kohtunikueksamikomisjon kuulutab välja kohtunikueksami. Kohtunikueksami kirjalik osa leiab aset 18.-22. septembril 2017 ja suuline osa 16.-20. oktoobril 2017.

Kohtunikueksamil osalemiseks tuleb 18. juuliks 2017 esitada:
     - kohtunikueksamile lubamise taotlus;
     - koopia õiguse õppesuunal omandatud magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni tõendavast dokumendist(kohtute seadus 47 lg 1 p 1);
    - koopia Eesti kodakondsust tõendavast dokumendist

Dokumendid tuleb esitada kohtunikueksamikomisjonile elektroonselt aadressil infoatriigikohus [dot] ee või posti teel Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu.

Kohtunikueksamil võib osaleda Eesti Vabariigi kodanik, kes vastab kohtunikule esitatud haridusnõudele ning kellel on vähemalt viieaastane töökogemus ameti- või töökohal, millel töötamise eelduseks on nimetatud kvalifikatsioon, või kes on töötanud kohtunõuniku või kohtujuristina vähemalt kolm aastat, või kes on kogenud ja tunnustatud jurist. Juhul, kui eksamile soovija on töötanud ameti- või töökohal, millele ei ole kohtunikult nõutavale vastavat haridusnõuet sätestatud seaduses,  peab ta tõendama, et nimetatud kvalifikatsioon oli ameti- või töökohal töötamise eeldus. Seejuures võib tõendiks olla igasugune teave, mille alusel saab komisjon teha kindlaks asja õigeks lahendamiseks tähtsad asjaolud.

Komisjon vaatab kohtunikueksamile lubamise taotlused läbi ja teatab eksamile lubamisest või lubamata jätmisest kolme nädala jooksul taotluste esitamise tähtajast.

Kohtunikueksam korraldatakse eraldi kolmes õigusvaldkonnas: eraõigus ja tsiviilkohtumenetlus, haldusõigus ja halduskohtumenetlus ning karistusõigus ja süüteomenetlus. Eksamile soovijal on õigus valida eksam ühes kuni kolmes õigusvaldkonnas enda äranägemise järgi – oma valik tuleb märkida eksamile lubamise taotluses. 

Kohtunikueksami kohta täpsemalt saate lugeda kohtunikueksami viite alt või kohtunikueksamikomisjoni töökorrast. Tekkivatele küsimustele vastab Riigikohtu personaliosakonna juhataja Piret Raadom: piret [dot] raadomatriigikohus [dot] ee, 730 9035.

 

Kohtunikukonkurss
30. mai 2017

Justiitsminister kuulutas 26. mail 2017 välja konkursi kokku kahele Pärnu Maakohtu kohtuniku kohale.

Kohtute seaduse kohaselt saavad  kohtunikuks kandideerida Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on õigusalane magistrikraad, vähemalt viieaastane õigusalase töö kogemus või vähemalt kolmeaastane töökogemus kohtunõuniku või kohtujuristina, kõrged kõlbelised omadused, kõrgtasemel eesti keele oskus ning kohtunikutööks vajalikud võimed ja isiksuseomadused. 

Kohtunikuks kandideerija peab olema sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud. Ametist tulenevalt on eksamist vabastatud kohtunikud ning vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi või prokurörina (välja arvatud abiprokurörina) töötanud isikud. Komisjon võib konkursi raames esitatud taotluse põhjal vabastada kohtunikueksamist ka muul ameti- või töökohal töötanud  isiku, kui ameti- või töökoha keerukus ja vastutus vastavad kohtuniku ametikoha keerukusele või vastutusele.

Kandideerimiseks tuleb 26. juuniks 2017 esitada Riigikohtu esimehe nimele asjakohane avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ning haridust tõendava dokumendi koopia ja akadeemilise õiendi (hinneteleht) koopia. Avalduses tuleb välja  tuua, millise kohtu või milliste kohtute kohtunikukohale kandideeritakse.

Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõna „Kohtunikukonkurss“ all e‑aadressil infoatriigikohus [dot] ee või Riigikohtu postiaadressil Lossi 17, 50093 Tartu.

Täiendavat teavet konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu personaliosakonnast telefonil 730 9035 ja e-aadressil piret [dot] raadomatriigikohus [dot] ee.

 
Kohtunikukonkurss
24. aprill 2017

Justiitsminister kuulutas 21. aprillil 2017 välja konkursi kokku kaheksale kohtunikukohale – Tallinna Ringkonnakohtus (1), Harju Maakohtus (2), Pärnu Maakohtus (1), Tartu Maakohtus (1), Viru Maakohtus (1), Tallinna Halduskohtus (1) ja Tartu Halduskohtus (1).

Kohtute seaduse kohaselt saavad  kohtunikuks kandideerida Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on õigusalane magistrikraad, vähemalt viieaastane õigusalase töö kogemus või vähemalt kolmeaastane töökogemus kohtunõuniku või kohtujuristina, kõrged kõlbelised omadused, kõrgtasemel eesti keele oskus ning kohtunikutööks vajalikud võimed ja isiksuseomadused. 

Kohtunikuks kandideerija peab olema sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud. Ametist tulenevalt on eksamist vabastatud kohtunikud ning vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi või prokurörina (välja arvatud abiprokurörina) töötanud isikud. Komisjon võib konkursi raames esitatud taotluse põhjal vabastada kohtunikueksamist ka muul ameti- või töökohal töötanud  isiku, kui ameti- või töökoha keerukus ja vastutus vastavad kohtuniku ametikoha keerukusele või vastutusele.

Kandideerimiseks tuleb 21. maiks 2017 esitada Riigikohtu esimehe nimele asjakohane avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ning haridust tõendava dokumendi koopia ja akadeemilise õiendi (hinneteleht) koopia. Avalduses tuleb välja  tuua, millise kohtu või milliste kohtute kohtunikukohale kandideeritakse.

Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõna „Kohtunikukonkurss“ all e‑aadressil infoatriigikohus [dot] ee või Riigikohtu postiaadressil Lossi 17, 50093 Tartu.

Täiendavat teavet konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu personaliosakonnast telefonil 730 9035 ja e-aadressil piret [dot] raadomatriigikohus [dot] ee.

 

Kohtunikueksam
5. detsember 2016

Kohtunikueksamikomisjon kuulutab välja kohtunikueksami. Kohtunikueksami kirjalik osa leiab aset 6.-10. märtsil 2017 ja suuline osa 27.-31. märtsil 2017.

Kohtunikueksamil osalemiseks tuleb 6. jaanuariks 2017 esitada:

 • kohtunikueksamile lubamise taotlus;
 • koopia õiguse õppesuunal omandatud magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni tõendavast dokumendist(kohtute seadus  47  lg 1 p 1);
 • koopia Eesti kodakondsust tõendavast dokumendist

Dokumendid tuleb esitada kohtunikueksamikomisjonile elektroonselt aadressil infoatriigikohus [dot] ee või posti teel Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu.

Kohtunikueksamil võib osaleda Eesti Vabariigi kodanik, kes vastab kohtunikule esitatud haridusnõudele ning kellel on vähemalt viieaastane töökogemus ameti- või töökohal, millel töötamise eelduseks on nimetatud kvalifikatsioon, või kes on töötanud kohtunõuniku või kohtujuristina vähemalt kolm aastat, või kes on kogenud ja tunnustatud jurist. Komisjon vaatab kohtunikueksamile lubamise taotlused läbi ja teatab eksamile lubamisest või lubamata jätmisest kolme nädala jooksul taotluste esitamise tähtajast.

Kohtunikueksam korraldatakse eraldi kolmes õigusvaldkonnas: eraõigus ja tsiviilkohtumenetlus, haldusõigus ja halduskohtumenetlus ning karistusõigus ja süüteomenetlus. Eksamile soovijal on õigus valida eksam ühes kuni kolmes õigusvaldkonnas enda äranägemise järgi – oma valik tuleb märkida eksamile lubamise taotluses.

Kohtunikueksami kohta täpsemalt saate lugeda kohtunikueksami viite alt või kohtunikueksamikomisjoni töökorrast. Tekkivatele küsimustele vastab Riigikohtu personaliosakonna juhataja Piret Raadom - piret [dot] raadomatriigikohus [dot] ee, 730 9035.


Muudatused kohtunikuks saamise korralduses

1. detsember 2016

Kohtunikueksamikomisjon kinnitas 11. novembril 2016  töökorra, mis kohtute seaduse 1. augustist 2016 jõustunud muudatustele tuginedes muudab oluliselt senist kohtunikueksami ja kohtunikukonkursside korraldust.

Olulisemad  muudatused kohtunikuks saamise korralduses:

 • kohtunikuks kandideerijalt eeldatakse vähemalt viieaastast töökogemust ameti- või töökohal, millel töötamise eelduseks on  õigusalane magistrikraad või vähemalt kolmeaastast tööd kohtunõuniku või kohtujuristina;
 • kohtunikueksamist on vabastatud vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi või  prokurörina (välja arvatud abiprokurörina)  töötanud isikud – kandideerimisel kolme aasta jooksul pärast vandeadvokaadi või prokurörina tegutsemise  lõpetamist;
 • kohtunikueksam on lahutatud kohtunikukonkursist - kohtuniku vabale kohale kuulutatud konkursil saab osaleda vaid isik, kes vastab kohtute seaduse nõuetele ning on sooritanud kohtunikueksami või on sellest vabastatud või taotleb kohtunikueksamist vabastamist käimasoleva konkursi raames;
 • kohtunikueksamit on võimalik sooritada omal valikul ühes kuni kolmes õigusvaldkonnas – eraõigus ja tsiviilkohtumenetlus, haldusõigus ja halduskohtumenetlus, karistusõigus ja süüteomenetlus – ning eksam loetakse  sooritatuks, kui eksamitegija saavutab positiivse tulemuse vähemalt ühes õigusvaldkonnas. Kohtunikueksami tulemus esitatakse õigusvaldkondade kaupa.

Uue töökorraga saab tutvuda siin.