Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 08.12.2019
Näiteks 08.12.2019
6. Detsember 2019

Riigikohtu kriminaalkolleegium selgitas otsuses, et elatise maksmisest kõrvalehoidumisega on tegemist juba siis, kui vanem teadlikult viivitab elatise maksmisega rohkem kui üks kuu. Vanem hoiab elatusraha maksmisest kõrvale, kui ta rikub lapse ülalpidamiskohustust olukorras, kui tal on võimalik raha maksta või teha seda suuremas ulatuses, kuid ta jätab selle kohustuse teadlikult vähemalt ühe kuu jooksul täitmata.

4. Detsember 2019

Riigikohtu halduskolleegium selgitas tänases määruses, et kui inimene ei nõustu tervisetõendiga, mille alusel on Maanteeamet peatanud tema juhtimisõiguse, on tal õigus vaidlustada tervisetõend halduskohtus.

2. Detsember 2019

Riigikohtu kodulehe uuenduse tulemusena saab lahendivaatelt nüüd mugavalt liikuda lahendiga seotud annotatsioonide ja märksõnade juurde ning neid on võimalik alla laadida ka tekstitöödeldavas formaadis.

28. November 2019

Riigikohtu halduskolleegiumi septembris tehtud otsus tõi Riigikohtule selge sõnumi eripreemia.

28. November 2019

Riigikohus rahuldas täna maaomaniku kassatsioonkaebuse Keskkonnaameti peale vaidluses Natura alal suvila projekteerimise tingimuste üle. Halduskolleegium ei nõustunud Keskkonnaameti seisukohaga, et Natura alal ei tohi kaitstavat elupaika ehitamisega vähimalgi määral kahjustada. Kolleegium jättis jõusse Tallinna Halduskohtu otsuse, mis kohustab Keskkonnaametit projekteerimistingimuste kooskõlastamise võimalikkust uuesti hindama.

27. November 2019

Riigikohtu tsiviilkolleegium selgitas MTÜ Urban Style ja MTÜ Eesti Esitajate Liidu vahelises vaidluses tehtud kohtuotsuses, et registreeritud huvikoolile laieneb autoriõiguse seaduses sätestatud erand, mis võimaldab kasutada õppeprotsessis fonogramme teose esitajatele ja fonogrammitootjatele tasu maksmata. Samas peab huvikool tagama, et erandile tuginev fonogrammide kasutamine ei ole vastuolus tavapärase kasutamisega ega kahjusta põhjendamatult õiguste omajate seaduslikke huve.

21. November 2019

Riigikohtu esimehe Villu Kõve ettepanekul nimetas Riigikogu riigikohtunikuks Tartu ringkonnakohtuniku Juhan Sarve, kes asub ametisse tuleva aasta 3. veebruaril.

20. November 2019

Riigikohtu halduskolleegium jättis rahuldamata Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA)  kassatsioonkaebuse vaidluses MTÜ Halulaev toetuse üle. Kolleegiumi hinnangul ei pea iga avalikke huve edendav vabatahtlik ühing järgima riigihangete seadust. Lisaks selgitas kolleegium, et lihthanke korraldamisel ei kehti tavapärased ranged reeglid. Riigihankes osalemise tingimuste vajalikkuse hindamine on esmajoones hankija ülesanne. Oluline on, et menetlus oleks läbipaistev ning et pakkujaid koheldaks võrdselt.

19. November 2019

Riigikohtu kriminaalkolleegium selgitas lahendis, et võimaliku kuriteo tunnistaja võib süüteo toime pannud isikut kuni politsei tulekuni kinni pidada. Olukorras, kus üks isik peab teise kinni näiteks sõiduki joobeseisundis juhtimise kahtluse tõttu, ei saa kinnipidajalt eeldada tõsikindlat teadmist joobe täpse ulatuse kohta ning ennekõike tuleb arvestada asjaolusid, mis andsid kinnipidajale aluse arvata, et toime pandi kuritegu.

18. November 2019

Riigikohtu kriminaalkolleegium juhtis määruses tähelepanu, et olukorras, kus on küll olemas alus isiku vahi all pidamiseks, ent selle kestus on jõudnud õigusriiklikult lubamatu valuläveni, peab kohus kaaluma vahistuse asendamist mõne kergemaliigilise tõkendiga. Samas asjas rõhutas Riigikohus, et on asja arutava kohtu ülesanne tagada kohtumenetluse korrakohane toimimine ja lahendini jõudmine mõistliku aja jooksul.

Lehed