Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 19.11.2018
Näiteks 19.11.2018
9. November 2018

Riigikohus piiritles tänases lahendis seksuaalset ahistamist vägistamisest ja muudest sugulise iseloomuga tegudest, tühistades maa- ja ringkonnakohtu otsuse kohtuasjas, mille süüdistuse kohaselt hõõrus süüdistatav hetkeliselt või lühema aja vältel oma jalaga laste jala säärepiirkonda ja ühel korral asetas korduvalt, kuid hetkeliselt ka oma käe lapse reiele ja põlvele. Maa- ja ringkonnakohus mõistsid mehe kirjeldatud tegude eest süüdi vägistamise (KarS § 141) ja suguühtega võrdsustatud sugulise iseloomuga teo (KarS § 145) paragrahvi alusel.

30. Oktoober 2018

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium jättis tänase otsusega rahuldamata õiguskantsleri taotluse tunnistada kehtetuks Tallinna jäätmehoolduseeskirja sätted.
 

18. Oktoober 2018

Täna ja homme toimub Tallinnas Euroopa kõrgemate halduskohtute ümarlaud, mille keskseks teemaks on õiglane kohtumenetlus. Kohtumisest võtavad osa 25 Euroopa riigi kohtunikud.

17. Oktoober 2018

Riigikohus lahendas Andmekaitse Inspektsiooni ja Tartu Vallavalitsuse vahelist vaidlust küsimuse üle, kas kohalik omavalitsus peab lisaks ametnikele ka töötajate töötasuga seotud andmed teabenõude saamisel isikustatud kujul väljastama.  

11. Oktoober 2018

Riigikohus ei rahuldanud MTÜ Emajõe Kaitseks kaebust, kuna seadus ei võimalda riigi eriplaneeringu algatamise otsuseid vaidlustada. Riigikohus selgitas, et kavandatava ehitise asukoha suhtes on võimalik ettepanekuid teha planeerimismenetluse käigus ning kui selliseid ettepanekuid ei arvestata, on kohtulikult kontrollitavad hilisemad otsused.

10. Oktoober 2018

Justiitsminister kuulutas välja konkursi kuue kohtunikukoha täitmiseks: üks neist on Tallinna Ringkonnakohtus, kaks Harju Maakohtus, üks Pärnu Maakohtus ja kaks Tartu Halduskohtus.

10. Oktoober 2018

Riigikohtu erikogu muutis senist praktikat maksuvõlgade sundtäitmise aegumise küsimuses, leides, et täitemenetluse kohustus aegub kui seda ei ole õnnestunud viie aasta jooksul lõpule viia. Kuna ka muud võlad aeguvad, puudub põhjus maksuvõlglasi teisiti kohelda. 

10. Oktoober 2018

Riigikohus avaldas kaks kohtupraktika analüüsi, millest esimene räägib avaliku võimu kandja võimalusest esitada kriminaalmenetluses rahaline nõue ning teine kajastab põhjenduse puudumist kohtuotsuses kui kriminaalmenetlusõiguse üht olulist rikkumist.

8. Oktoober 2018

Riigikohus jättis tänase lahendiga jõusse Keskkonnaameti korralduse, millega keelduti vee erikasutusloa andmisest hüdroenergia tootmiseks endise Kunda tsemendivabriku paisul.

1. Oktoober 2018

Täna kuulutas Riigikohus välja õpilastööde konkursi, millest on oodatud osa võtma 9.–12. klasside õpilased.

Lehed