Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 25.06.2020
Näiteks 25.06.2020
22. mai 2020

Riigikohtu kriminaalkolleegium jättis Kalev Kanguri, Toomas Annuse, Järvevana OÜ (endiste ärinimedega AS Järvevana ja AS Merko Ehitus) ja AS-i Kapitel (endise ärinimega E.L.L. Kinnisvara AS) kaitsjate teistmisavaldused rahuldamata ning Villu Reiljani kaitsja teistmisavalduse läbi vaatamata. Sellega otsustas Riigikohus, et kriminaalasja uuesti läbi ei vaadata ja jõusse jääb kaebajate süüdimõistmine. Kolleegium möönis, et selles asjas ei olnud jälitustoimingute load nõuetekohaselt põhjendatud, kuid leidis, et see rikkumine ei mõjutanud nende toimingutega saadud tõendite lubatavust ega kaebajate süüdimõistmist.

19. mai 2020

Riigikohus rahuldas osaliselt keskkonnaühenduste ARB ja Eesti Looduskaitse Seltsi kassatsioonkaebuse ning tühistas Rail Balticu trassi Pärnu maakonnaplaneeringu trassilõikude 3A, 4A ja 4H osas. Harju ja Rapla maakonnaplaneeringud jäid jõusse. Riigikohtu halduskolleegiumi sõnul kehtestas riigihalduse minister Pärnu maakonnaplaneeringu õigusvastaselt, kuna välja polnud selgitatud mõju, mida Rail Baltic avaldab trassi kõrval asuvale Luitemaa linnualale. Natura hindamine tuleb teha alati, kui eelhinnangu põhjal ei ole võimalik välistada, et kavandatav tegevus mõjutab oluliselt Natura ala kaitse eesmärke.

7. mai 2020

Riigikohtu halduskolleegium selgitas tänases otsuses, et kohalik omavalitsus ei või jätta ühiskanalisatsiooni ehitamata pelgalt rahanappusele viidates. Kanalisatsiooni võib jätta ehitamata siis, kui kulud oleks põhjendamatult suured võrreldes kasuga, mida saaks kanalisatsiooni ehitamisest keskkond. Asetades omavalitsustele ambitsioonikaid keskkonnaalaseid kohustusi, peab riik tagama, et omavalitsustel oleks ka piisavalt raha nende kohustuste täitmiseks.

28. aprill 2020

Esimest korda elektroonilises vormis ilmunud kohtute aastaraamat uurib muu hulgas, kuhu on Eesti kohtute infotehnoloogiline areng jõudnud, millised on sellega seoses kohtunike mured ja rõõmud ning milline võiks olla tuleviku õigusemõistmine üha digitaalsemas maailmas. 

27. aprill 2020

Riigikohtu kriminaalkolleegium võttis tänases otsuses seisukoha, et ehkki üldjuhul ei saa isikut süüdi tunnistada vaid ühele kaudsele tõendile tuginedes, on sellest reeglist võimalikud erandid. Olukorras, kus inimese organismis leitakse narkootilise aine jäljed ja puuduvad mis tahes usutavad viited võimalusele, et see võis sattuda sinna muul viisil kui inimese enda teadliku tarvitamise tagajärjel, võib tõsikindlalt järeldada, et inimene on narkootilist ainet tarvitanud.

22. aprill 2020

Justiitsminister kuulutas täna välja konkursi ühele Harju Maakohtu, ühele Pärnu Maakohtu, ühele Viru Maakohtu ja kolmele Tartu Maakohtu kohtuniku kohale.

17. aprill 2020

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium tunnistas kehtetuks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse sätte, mis näeb ette kohaliku omavalitsuse volikogu liikme volituste lõppemise, kui ta töötab sama omavalitsuse ametiasutuses töölepingu alusel. Sätte eesmärki vältida huvide konflikti on võimalik saavutada ka volikogu liikme volituste ajutise peatamisega. Nii piirataks inimese õigust täita volikogu liikme kohustusi vähem kui volituste lõpetamisel.

16. aprill 2020

Riigikohtu kriminaalkolleegium asus tänases lahendis seisukohale, et pärast kriminaalmenetluse lõppu saab avaliku teabe seaduse, isikuandmete kaitse seaduse või arhiiviseaduse alusel taotleda juurdepääsu kriminaalasja kohtutoimikule ka juhul, kui kriminaalasja arutati kinnisel kohtuistungil.

8. aprill 2020

Riigikohtu kriminaalkolleegium juhtis tähelepanu sellele, et maakohtus peavad samad kohtukoosseisu liikmed üldjuhul arutama kriminaalasja algusest lõpuni. Kohtukoosseisu ühe liikme väljalangemisel tuleb kriminaalasja arutamist alustada algusest peale, välja arvatud siis, kui kohtuliku arutamise ajal maakohtus on istungisaalis viibinud varukohtunik või varurahvakohtunik.

6. aprill 2020

Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonnal valmis ülevaade, mis vaatleb Riigikohtu praktikat psüühikahäirega isiku kinnisesse asutusse paigutamise kohta.

Lehed