Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Analüüsid valdkonniti

PrintPDF

 

Eraõigus

Psüühikahäirega isiku kinnisesse asutusse paigutamine (2022)
Riigikohtu praktika korteriomandi ja korteriühistu asjades alates 2018 (2021)
Hagi tagamine Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2020. aasta praktikas (2021)
Töövõtuleping (2021)
Kinnisesse lasteasutusse paigutamine (2020)
Mittevaralise kahju hüvitamise nõuded tsiviilasjades 2018.–2019. aastal (2020)
Psüühikahäirega isiku kinnisesse asutusse paigutamine (2020)
Tõenditega seotud küsimused Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2019. aasta praktikas (2020)
Juriidilisest isikust pankrotivõlgnikuga seotud isikute ärikeeld (2019)
Töövõtuleping (2019)
Tervishoiuteenuse osutamise lepingust Riigikohtu 2018. a praktikas (2019)
Füüsilisest isikust võlgniku kohustustest vabastamine (2018)
Elatise miinimummäära ja täitemenetluses sissenõudmisega seonduvad probleemid Riigikohtu tsiviilkolleegiumi praktikas (2018)
Tabel – mittevaralise kahju hüvitised esimese ja teise astme kohtutes aastatel 2014–2016 (2017)
Kohtu selgitamiskohustus tsiviilasjades - Riigikohtu praktika ülevaade (2016)
Juurdepääs avalikult kasutatavale teele (2014)
Kinnisasja kaasomandi lõpetamine (2014)
Kindlustusandja vabanemine kohustuse täitmisest vabatahtliku sõidukikindlustuse korral (2014)
Seltsinguleping (2014)
Euroopa maksekäsk - selle väljaandmine ja Eestis täitmisele võtmine (2013)
Menetlusdokumendi puuduste kõrvaldamine TsMS § 3401 alusel (2013)
Ringkonnakohtute 2012. a otsuste ülevaade tsiviilasjades (2013)
Ühise hooldusõiguse lõpetamine ja hooldusõiguse üleandmine (2013)
Ettevõtte üleminek maksuõiguses (2013)
Ühisvara jagamine (2013)
Kohtupraktika hinna alandamise vaidlustes (2012) 
Tsiviilasja lahendamine lihtmenetluses TsMS § 405 kohaselt (2012)
Ringkonnakohtute 2011. a otsuste ülevaade tsiviilasjades (2012)
Piiratud teovõimega täisealisele isikule eestkostja määramine (2012)
Tehingu heade kommete vastasus TSÜS § 86 alusel (2012)
Lähedase isiku surma põhjustamisega tekitatud mittevaralise kahju hüvitamine (2012)
Tervishoiuteenuse osutaja tsiviilõiguslik ja karistusõiguslik vastutus (2012)
Hagi menetlusse võtmisest keeldumine või läbi vaatamata jätmine õigusliku perspektiivituse tõttu (2012) 
Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika Riigikohtu lahendites (2012)
Sundtäitmise lubamatuks tunnistamine (2011)
Tehingu tegemiseks nõusoleku andmise menetlus kohtus (2011)
Maksekäsu kiirmenetluse kohtupraktika probleeme (2011)
Mõistlik menetlusaeg tsiviilkohtumenetluses (2011)
Kõrge riigilõiv kui õigusemõistmisele juurdepääsu takistus (2011)
Saneerimiskava kinnitamise praktika (2011)
Võlaõigusseaduse § 97 kohaldamise praktika (2011)
2010. a Tallinna ja Tartu ringkonnakohtute otsuste ülevaade tsiviilasjades (2011)
Hagi ese ja alus tsiviilkohtumenetluses (2010)
Menetlusabi andmine tsiviilkohtumenetluses (2010)
Ettevõtte üleminek (2010)
2009. a Tallinna ja Tartu ringkonnakohtute otsuste ülevaade tsiviilasjades (2010)
Ärikeeld pankrotimenetluses (2009)
Hagi tagamine tsiviilkohtumenetluses (2009)
Mittevaralise kahju hüvitamise nõuded tsiviilasjades esimese ja teise astme kohtutes 2008. aastal (2009)
Menetlusdokumentide kättetoimetamine tsiviilkohtumenetluses (2009)
Menetluskulu kindlaksmääramise ja väljamõistmise praktika probleeme tsiviilkohtumenetluses (2009)
Aegumine tsiviilõiguses (2009)
Kutsehaigusega tekitatud kahju hüvitamise praktika (2008)
Kahju hüvitamise normide kohaldamine kriminaalasja lahendavas kohtus (2008)
Äriregistri ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri praktika (2008)
Alusetu rikastumise õiguse kohaldamine ringkonnakohtute praktikas (2008)
Raske juhtimisvea analüüs (2008)
Pankrotimenetluse raugemise kohtupraktika (2008)
Lähenemiskeelu kohaldamine tsiviilkohtumenetluses (2008)
Võrdse kohtlemise ja diskrimineerimisealased kaasused Eesti Vabariigi Riigikohtu praktikas (2007)
Tagaseljaotsuste regulatsiooni kohaldamine kohtupraktikas (01.01. 2006 jõustunud TsMS kohaselt) (2007)
Ülevaade eestkostja määramise ja sellega seotud menetluse mõningatest probleemidest (2007)
Isiku paigutamine kinnisesse asutusse TsMS §-des 533-543 ettenähtud menetluses (2007)
Kinnisesse asutusse paigutamine Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas (2007) 
Mittevaralise kahju hüvitamise nõuded tsiviilasjades esimese ja teise astme kohtutes 2006. aastal (2007)
Eraõiguse normide rakendamine Riigikohtu halduskolleegiumi praktikas (2006)
Eraõiguse normide rakendamine Riigikohtu kriminaalkolleegiumi praktikas (2006)

Haldusõigus

Lapse puude astme tuvastamine halduskohtute praktikas (2022)
Välismaalaste asjad Riigikohtu halduskolleegiumi praktikas 2020: õiguste tõhusam kaitse (2021)
Mittevaralise kahju hüvitamise nõuded haldusasjades 2018.–2019. aastal (2020)
Infosüsteemide ja andmekogudega seotud küsimused Riigikohtu halduskolleegiumi 2019. aasta praktikas (2020)
Rahvusvahelise kaitse taotleja ja välismaalase kinnipidamise põhjendamine kohtupraktikas (2020)
Kaebuse tagastamine halduskohtus (2019)
Kohtulahendi täitmata jätmise eest trahvi määramine haldusasjades 2018. aastal (2019)
Sisendkäibemaksu mahaarvamine Riigikohtu praktikas (2019)
Haldusmenetluse arengutest Riigikohtu halduskolleegiumi 2018. a praktikas (2019)
Avalik-õiguslik nõudeavaldus kriminaalmenetluses (2018)
Toetusõiguse vaidlused Riigikohtu halduskolleegiumi 2017. aasta praktikas (2018)
Lihtmenetlus Kõrgemate Halduskohtute Ühenduse (ACA) liikmesriikides. Õiglane menetlus. Üldraport (inglise keeles) (2018)
Haldusasja menetluse kinniseks kuulutamine (2017)
Õigusabikulude väljamõistmise ja vähendamise alused halduskohtumenetluses (2016)
Kinnipeetava kambripinna suuruse nõue Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas (2016)
Esialgne õiguskaitse maksuasjades (2014)
Menetlusõiguse normi oluline rikkumine ja tagajärjed halduskohtumenetluses (2014)
Ettevõtte üleminek maksuõiguses (2013)
Andmesubjekti õiguste kaitse Euroopa Kohtu eelotsustes (2013)
Menetlusõiguse normi oluline rikkumine ja tagajärjed halduskohtumenetluses (2013)
Enese mittesüüstamise privileeg maksuvaidluste lahendamisel Eesti halduskohtute ja EIK praktikas (2012)
Euroopa Kohtu praktikale viitamine maksuvaidlustes (2012)
Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika Riigikohtu lahendites (2012)
JäätS § 66 lg 5 tõlgendamine ristsubsideerimise küsimuses (2011)
Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine JäätS § 69 lg 4 alusel (2011)
Distsiplinaarvaidlused avalikus teenistuses (2011)
RvastS § 15 ja § 17 lg 1: Kohtu poolt tekitatud kahju hüvitamise kaebuse tagastamine (2011)
2010. a Tallinna ja Tartu ringkonnakohtu otsuste ülevaade haldusasjades (2011)
Eluruumi kasutusse andmine (2010)
Menetlustoiming ja selle vaidlustamine (2010)
Haldusleping Eesti kohtupraktikas (2010)
Vastuväide kohtu tegevusele halduskohtumenetluses (2009)
Kohtuniku taandamine halduskohtumenetluses (2009)
Maavanema järelevalve halduse üksikaktide ja nende koostamise seaduspärasuse üle (2009)
Kahju hüvitamise nõue riigivastutuse seaduse alusel (2008)
Ebaseadusliku riigis viibimise lõpetamine. Väljasaatmine. (2008)
Kaebuse ilmselge põhjendamatus (2008)
Kahju hüvitamist reguleerivate normide kohaldamine haldusasjades (Riigikohtu halduskolleegiumi praktika põhjal) (2007)
Mittevaralise kahju hüvitamise nõuded halduskohtus (2007)
Võrdse kohtlemise ja diskrimineerimisealased kaasused Eesti Vabariigi Riigikohtu praktikas (2007)
Euroopa Liidu õiguse kohaldamine Eesti halduskohtute praktikas: põllumajandustoetuste ja üleliigse laovaru tasu kaasuste näitel (2007)
Eraõiguse normide rakendamine Riigikohtu halduskolleegiumi praktikas (2006)

Karistusõigus

Kriminaalmenetluse avalikkusest Riigikohtu kriminaalkolleegiumi praktikas 2020. aastal (2021)
Tähtajad kriminaalmenetluses (2021)
Kriminaaltoimiku prokuratuurile tagastamise põhjused lihtmenetlustes (2021)
Mittevaralise kahju hüvitamise nõuded kriminaalasjades 2018.–2020. aastal  (2020)
Lähisuhe KarS § 121 lg 2 p 2 mõttes. Kohtupraktika ülevaade aastatel 2018–2020 (2020) 
Vahistamine Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 2019. aasta praktikas (2020)
Psühhiaatrilise sundravi kohaldamise eeldused ja alused (2020)
Ettevõtlus- ja tegutsemiskeeld kohtupraktikas 2014-2019 (2019)
Jälitustoimingud (2019)
Kohtualluvusvaidlused Riigikohtu esimehe praktikas 2012-2018 (2019)
Vara konfiskeerimine ja selle tagamine (2019)
Materiaalõiguslikud probleemid Riigikohtu 2018. a isikuvastaste süütegude asjades (2019)
Avalik-õiguslik nõudeavaldus kriminaalmenetluses (2018)
Kriminaalmenetluse seadustiku § 339 lg 1 p 7 kohaldamine kohtupraktikas (2018)
Vahistamise asendamine elektroonilise valvega (2018)
Narkojoobe tõendamine KarS § 424 mõttes (2017)
Tabel – mittevaralise kahju hüvitised esimese ja teise astme kohtutes aastatel 2014–2016 (2017)
Vara konfiskeerimine ja arestimine – Riigikohtu praktika ülevaade (2014)
Jälitustegevuse kohtulik eelkontroll (2013) 
Karistuse kohaldamise etapid Eesti kohtupraktikas (2012)
Lähedase isiku surma põhjustamisega tekitatud mittevaralise kahju hüvitamine (2012)
Tervishoiuteenuse osutaja tsiviilõiguslik ja karistusõiguslik vastutus (2012)
Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika Riigikohtu lahendites (2012)
2010. a teise poolaasta Tallinna ja Tartu ringkonnakohtute otsuste ülevaade kriminaalasjades (2011)
Riigikohtu kriminaalkolleegiumist tagasi saadetud süüasjad 2006-2009 (2010)
Ülekriminaliseerimine (2010)
Küberkuritegevuse kohtupraktika Eestis (2009)
Karistuspraktika Eestis enamlevinud süütegude järgi (2009)
Kahju hüvitamise normide kohaldamine kriminaalasja lahendavas kohtus (2008)
Kriminaalmenetluses rakendatava kokkuleppemenetluse kohtupraktika (2008)
Määratud kaitsja kättesaadavus ja kvaliteet kriminaalmenetluses (2007)
Vahistamised (2007)
Eraõiguse normide rakendamine Riigikohtu kriminaalkolleegiumi praktikas (2006)

 

Põhiseadus

Tagasivaade põhiseaduslikkuse järelevalve 2017. aasta kohtupraktikale (2018)
Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve 2010.–2017. aasta kohtulahendite täitmine (2018)
Põhiseadusliku korra kaitseks teostatav jälitustegevus Eestis (2016)
Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse rakendamisel ilmnenud probleemid ja tulevikuväljavaated (2015)
Ülevaade Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve 2010.–2013. aasta kohtulahendite täitmisest (2014)
Euroopa Stabiilsusmehhanismi asutamislepingu art 4 lg 4 põhiseaduspärasus​ (2012)
Kõrge riigilõiv kui õigusemõistmisele juurdepääsu takistus (2011) 
Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve 2004.-2009. a kohtulahendite täitmine (2010)
Seadusandliku tegematajätmise probleemid põhiseaduslikkuse järelevalves (2008)
Võrdse kohtlemise ja diskrimineerimisealased kaasused Eesti Vabariigi Riigikohtu praktikas (2007)

EK ja EIK praktika

Kinnipeetava kambripinna suuruse nõue Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas (2016)
Ajakirjandusvabaduse ja eraelu puutumatuse tasakaal Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas (2014)
Ettevõtte üleminek maksuõiguses (2013)
Andmesubjekti õiguste kaitse Euroopa Kohtu eelotsustes (2013)
Enese mittesüüstamise privileeg maksuvaidluste lahendamisel Eesti halduskohtute ja EIK praktikas (2012)
Euroopa Kohtu praktikale viitamine maksuvaidlustes (2012)
Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika Riigikohtu lahendites (2012)
Eluruumi kasutusse andmine (2010)
Juurdepääs õigusemõistmisele Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas (2010)
Kinnisesse asutusse paigutamine Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas (2007)