Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Rahvusvahelised dokumendid

PrintPDF

EU Justice Scoreboard
Õigusemõistmise tulemustabeli koostab Euroopa Komisjoni ja selle eesmärk on anda usaldusväärset ja võrreldavat informatsiooni Euroopa Liidu liikmesriikide õigusemõistmise süsteemide toimimise kohta. Täpsemalt saab võrdlustabeliga tutvuda Euroopa Komisjoni kodulehel

Rule of Law raport
2020. aasta aruanne õigusriigi kohta 

Handbook on Quality of Justice
Käsiraamat sisaldab ülevaadet Prantsusmaa, Itaalia, Portugali, Sloveenia ja Eesti kohtusüsteemist ja justiitsvaldkonna innovaatilisematest projektidest ning pakub töövahendi justiitssüsteemi tõhususe mõõtmiseks, edendamist vajavate valdkondade tuvastamiseks ning pakub näiteid erinevates riikides kasutuses olevatest parimatest praktikatest. Käsiraamatu valmimise projekti rahastas Euroopa Komisjon.  

CEPEJ raportid

Euroopa Kohtunike Konsultatiivnõukogu (CCJE) arvamused

 1. CCJE arvamus nr 1 (2001) 
  "Kohtunike sõltumatuse ja ametist tagandamise keelu standardite kohta"
 2. CCJE arvamus nr 2 (2001)
  "Kohtute finantseerimise ja haldamise kohta, pidades silmas kohtusüsteemi töö tõhusust ja Euroopa Inimõiguste Konventsiooni artiklit 6"
 3. CCJE arvamus nr 3 (2002)
  "Kohtunike ametialase käitumise, eeskätt kutseetika, sobimatu käitumise ja erapooletuse kohta" 
  CCJE arvamuse nr 3 lisa sisaldab kokkuvõtet kohtunike käitumist, eetikat ja vastutust puudutavale küsimustikule saadetud vastutustest.
 4. CCJE arvamus nr 4 (2003) 
  "Kohtunike väljaõppe ja täiendkoolituse kohta siseriiklikul ja Euroopa tasandil"
 5. CCJE arvamus nr 5 (2003) 
  "Euroopa Inimõiguste Kohtusse kohtunike nimetamist puudutava õiguse ja praktikakohta"
 6. CCJE arvamus nr 6 (2004) 
  "Mõistliku aja jooksul asja õiglase arutamise ja kohtuniku rolli kohta selles, arvestades vaidluste lahendamise alternatiivsete meetoditega"
 7. CCJE arvamus nr 7 (2005) 
  „Õigusemõistmine ja ühiskond”
 8. CCJE arvamus nr 8 (2006) 
  "Kohtunike rollist seaduslikkuse ja inimõiguste kaitsel terrorismi kontekstis"
 9. CCJE arvamus nr 9 (2006) 
  „Kohtunike rollist rahvusvahelise ja Euroopa õiguse tõhusa kohaldamise tagamisel”
 10. CCJE arvamus nr 10 (2007) 
  "Kõrgemast kohtute nõukogust ühiskonna teenistuses"
 11. CCJE arvamus nr 11 (2008) 
  "Kohtuotsuste kvaliteedist"
 12. CCJE arvamus nr 12 (2009) 
  "Arvamus kohtunike ja prokuröride suhete kohta demokraatlikus ühiskonnas"
 13. CCJE arvamus nr 13 (2010) 
  "Arvamus kohtunike rolli kohta kohtuotsuste täitmisel"
 14. CCJE arvamus nr 14 (2011) 
  "Õigusemõistmine ja infotehnoloogia"
 15. CCJE arvamus nr 15 (2012) 
  „Kohtunike spetsialiseerumine“
 16. CCJE arvamus nr 16 (2013) 
  "Arvamus kohtunike ja advokaatide suhete kohta"
 17. 17. CCJE arvamus nr 17 (2014)
  "Kohtunike töö hindamise, õigusemõistmise kvaliteedi ja kohtunike sõltumatuse austamise kohta"
 18. 18. CCJE arvamus nr 18 (2015)

  „Kohtute seisund ja suhted teiste riigivõimudega tänapäevases demokraatias“

 19. 19. CCJE arvamus nr 19 (2016)
  "Kohtute esimeeste roll"

 20. 20. CCJE arvamus nr 20 (2017)
  "Kohtute roll seoses õiguse ühetaolise kohaldamisega"

Euroopa Kohtunike Konsultatiivnõukogu kohta infot leiad ka siit.

 

Euroopa Nõukogu dokumendid

Kohtuniku roll õigusriigis: Kesk- ja Ida-Euroopa maade Justiitsministrite ümarlaua resolutsioon

Ministrite komitee soovitus CM/Rec(2010)12 liikmesriikidele kohtunike kohta: kohtunike sõltumatus, tulemuslikkus ja vastutus

Konventsiooni ja EIK kohtupraktikat käsitlevad Euroopa Nõukogu ministrite komitee soovituste ja resolutsioonidega saab tutvuda Välisministeeriumi koduleheküljel.