Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Rahvusvahelised organisatsioonid

PrintPDF

EUROOPA LIIDU KÕRGEMATE KOHTUTE PRESIDENTIDE ÜHENDUS
Euroopa Liidu Kõrgemate Kohtute Presidentide Ühenduse (Network of the Presidents of European Supreme Judicial Courts of the European Union) liige on Riigikohus alates selle loomisest 10. märtsil 2004. Ühenduse liikmed on Euroopa Liidu liikmesriikide tsiviil- ja kriminaalvaidlusi lahendavate kõrgeimate kohtute esimehed. Võrgustik pakub võimaluse kohtute omavahelise koostöö ja infovahetuse tihendamiseks ning võimaldab muuhulgas kohtunikele praktikat teiste EL liikmesriikide kõrgemates kohtutes. Riigikohtu kontaktisik on esimehe nõunik Karin Leichter-Tammisto.

EUROOPA LIIDU KÕRGEMATE HALDUSKOHTUTE ÜHENDUS (ACA-EUROPE)
Riigikohus on Euroopa Liidu Riiginõukogude ja Kõrgemate Halduskohtute Ühenduse (Association of Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union, ACA-Europe) täisliige alates 1. maist 2004, mil Eestist sai Euroopa Liidu liige. Organisatsioon sai alguse kuue Euroopa Majandusühenduse liikmesriigi riiginõukogude ja kõrgemate halduskohtute juhtide ideest korraldada regulaarseid kollokviume halduskohtuid puudutavatel teemadel. Esimene kollokvium peeti 1968. aastal ning 1998. aastal otsustati organisatsioonile anda alaline vorm. Täna ühendab organisatsioon kõiki Euroopa Liidu liikmesriikide riiginõukogusid ja kõrgemaid halduskohtuid. Riigikohtu kontaktisik on halduskolleegiumi nõunik Kadri Kivistik.

EUROOPA KONSTITUTSIOONIKOHTUTE KONVERENTS
Euroopa Konstitutsioonikohtute Konverentsi (Conference of European Constitutional Courts) täisliige on Riigikohus alates 17. oktoobrist 2003. Konverents asutati Saksamaa, Austria ja Itaalia konstitutsioonikohtute poolt aastal 1972 ning praeguseks ühendab see 41 konstitutsioonikohut või samaväärset institutsiooni Euroopas. Riigikohtu kontaktisik on esimehe nõunik Karin Leichter-Tammisto.

EUROOPA NÕUKOGU VENEETSIA KOMISJON
Euroopa Nõukogu komisjon "Democracy through law" ehk Veneetsia komisjon loodi 1990. aastal. Veneetsia komisjon nõustab Euroopa Nõukogu konstitutsiooniõiguses. Komisjon koosneb sõltumatutest riigiõiguse ekspertidest, kes koostavad uurimusi ja arvamusi/juhtnööre õigusriigi ja demokraatia edendamiseks mitte ainult Euroopa Nõukogu liikmesriikides, vaid ka väljaspool Euroopat. Veneetsia Komisjoni kuuluvad Euroopa õiguseksperdid, kuid ka näiteks USA, Peruu, Tšiili ja Mehhiko esindajad. Komisjoni juures tegutseb konstitutsioonikohtute esindajate võrgustik, kus Riigikohtu kontaktisik on esimehe nõunik Karin Leichter-Tammisto

EUROOPA LIIDU KOHTUNIKE KESKKONNAÕIGUSE FOORUM
Euroopa Liidu kohtunike keskkonnaõiguse foorum (European Union Forum of Judges for the Environment) loodi Pariisis 28. veebruaril 2004. Samal aastal peeti Luxembourgis Euroopa Ühenduste Kohtus esimene keskkonnaõigusest huvituvaid Euroopa kohtunikke ühendav koosolek. Foorumi eesmärk on aidata kaasa nii siseriikliku kui ka rahvusvahelise keskkonnaõiguse rakendamisele. Viimast püütakse saavutada keskkonnaõigusalase teabe jagamise ning temaatiliste mõttevahetuste abil. Organisatsioon peab igal aastal konverentsi, mille käigus käsitletakse keskkonnaõiguse aktuaalseid teemasid. Eestit esindab foorumil halduskolleegiumi esimees Ivo Pilving.

KONSTITUTSIOONIÕIGUSE MAAILMAKONVERENTS
2012. aasta jaanuaris ühines Riigikohus Euroopa Nõukogu Veneetsia Komisjoni toetusel moodustatud maailma põhiseaduskohtuid või samaväärse pädevusega institutsioone ühendava Konstitutsiooniõiguse Maailmakonverentsiga (World Conference on Constitutional Justice – WCCJ). Organisatsioon ühendab riike üle kogu maailma ja selle eesmärk on tihendada konstitutsioonikohtute vahelist dialoogi ja propageerida põhiseaduslikkuse järelevalve menetlust kui demokraatia ja inimõiguste kaitse garantiid. Riigikohtu kontaktisik on esimehe nõunik Karin Leichter-Tammisto.

EUROOPA KOHTUNIKE KOOLITUSE VÕRGUSTIK
Euroopa Kohtunike Koolituse Võrgustik (European Judicial Training Network - EJTN) on Euroopa Liidu liikmesriikide kohtunikke ja prokuröre koolitavate asutuste koostöövõrgustik. EJTN asutati 13. oktoobril 2000. aastal ning Riigikohus on organisatsiooni liige alates 3. juunist 2009. EJTNi eesmärk on arendada Euroopa riikide kohtunike koolitusega tegelevate organisatsioonide koostööd ning korraldada ühiseid koolitusi. Lisaks viib EJTN igal aastal ellu ka kohtunike vahetusprogrammi, mille raames on kohtunikel võimalus õppida paari nädala jooksul tundma mõne teise liikmesriigi kohtusüsteemi. Riigikohtu kontaktisik võrgustikus on õigusteabe- ja koolitusosakonna juhataja Liina Reisberg.

KÕRGEIMATE KOHTUTE VÕRGUSTIK
Kõrgeimate Kohtute Võrgustiku (Superior Courts Network, SCN) eesmärk on tagada tõhus teabevahetus Euroopa riikide kõrgeimate kohtute ja Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) vahel. Riigikohus ühines võrgustikuga 2022. aasta alguses ja sel hetkel kuulus sinna 99 kohut 44 riigist. Liikmelisus tagab muu hulgas juurdepääsu EIK tegevuse kohta infot levitavale teabejagamisplatvormile, samuti korraldab võrgustik EIK praktikat käsitlevaid koolitusi ja seminare. Riigikohtu kontaktisik SCN-is on õigusteabe- ja koolitusosakonna nõunik Risto Uustal