Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kriminaalasjade menetlusse võtmise otsustamine

PrintPDF

Riigikohtu kriminaalkolleegium otsustab kassatsioonkaebuse menetlusse võtmise kolmeliikmelises koosseisus. Kaebus võetakse menetlusse, kui vähemalt üks kaebust eelmenetluses läbi vaadanud riigikohtunik leiab, et:

1) kassatsioonis esitatud väited võimaldavad arvata, et ringkonnakohus on ebaõigesti kohaldanud materiaalõigust või oluliselt rikkunud kriminaalmenetlusõigust või
2) Riigikohtu otsus on oluline seaduse ühetaolise kohaldamise või õiguse edasiarendamise seisukohalt.

Riigikohtu kriminaalkolleegium otsustab kassatsioonkaebuse, määruskaebuse või teistmisavalduse menetlusse võtmise mõistliku aja jooksul alates tähtajast, mis anti teisele menetluspoolele esitatud kaebusele või avaldusele vastamiseks. Kui kaebus on ilmselgelt põhjendatud või ilmselgelt põhjendamatu, võib menetlusse võtmise lahendada ka ilma kaebust teistele isikutele saatmata.

Riigikohtu kriminaalkolleegium vormistab kaebuse menetlusse võtmise või sellest keeldumise kohta määruse. Määruses ei esitata põhjendusi, miks Riigikohus kaebuse menetlusse võttis või kaebust menetlusse ei võtnud.

Riigikohus võib esitatud kaebuse või taotluse jätta ka käiguta või tagastada. Kaebus jäetakse käiguta valdavalt siis, kui see ei vasta menetlusseadustikus esitatud nõuetele. Kaebust käiguta jättes annab Riigikohus kaebajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kaebus jäetakse läbi vaatamata ja tagastatakse üldjuhul siis, kui kaebus on esitatud pärast kassatsiooni esitamiseks antud tähtaja möödumist, kaebuse on esitanud isik, kellel pole selleks menetlusseadustiku kohaselt õigust, kaebuse esitanud isik pole talle antud tähtaja jooksul kõrvaldanud kassatsiooni puudusi või on kohtuistungi alguseks kassatsioonist loobutud.

Kriminaal- ja väärteoasjade menetlemist kohtus reguleerib kriminaalmenetluse seadustik ja väärteomenetluse seadustik.