Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Ülevaade kohtunikuks saamise korraldusest

PrintPDF

Konkursist kohtuniku ametikohale haldus-, maa- või ringkonnakohtus teatab justiitsminister väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Maa- või halduskohtunikuks kandideerijalt eeldatakse vähemalt viieaastast töökogemust ameti- või töökohal, millel töötamine eeldab õigusalase magistrikraadi olemasolu või vähemalt kolmeaastast kogemust kohtunõuniku või kohtujuristina, ringkonnakohtunikuks võib kandideerida kogenud ja tunnustatud jurist. Nii maa-, haldus- kui ka ringkonnakohtunikuks kandideerimise eeldus on kohtunikueksami sooritamine.

Erandina on kohtute seaduse alusel kohtunikueksamist vabastatud vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi või prokurörina (välja arvatud abiprokurörina) töötanud isikud, kandideerimisel kolme aasta jooksul pärast vandeadvokaadi või prokurörina tegutsemise lõpetamist. Otsuse kohtunikueksamist vabastamise kohta võib kohtunikueksamikomisjon teha ka muul ameti- või töökohal töötanud isiku suhtes, kui ameti- või töökoha keerukus ja vastutus vastavad kohtuniku ametikoha keerukusele ja vastutusele. Taotluse kohtunikueksamist vabastamiseks vaatab komisjon läbi vaid juhul, kui selle on esitanud isik, kes kandideerib kohtuniku vaba ametikoha täitmiseks väljakuulutatud konkursil.

Kohtunikukonkursil osalemiseks tuleb konkursil osaleda soovijail esitada Riigikohtu esimehe nimele

  • kandideerimisavaldus, millel on märgitud, millise või milliste kohtu/kohtute kohtunikukohale kandideerida soovitakse;
  • kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet;
  • õiguse õppesuunal omandatud  magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni tõendav dokument (kohtute seadus  47  lg 1 p 1);
  • Eesti kodakondsust tõendav dokument;
  • kohtunikueksamist vabastamise taotlus juhul, kui kandideerija ei ole vabastatud kohtunikueksamist seaduse alusel või sooritanud kohtunikueksamit ning leiab, et tema senise ameti- või töökoha keerukus vastavad kohtuniku ametikoha keerukusele ja vastutusele.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid esitatakse ühe kuu jooksul konkursiteate ilmumisest elektrooniliselt aadressil infoatriigikohus [dot] ee.

Kohtunikust kandideerijalt komisjon ülalloetletud dokumentide esitamist ei nõua. Komisjon võib pöörduda kohtunikust kandideerija poole, täpsustamaks tema andmeid.

Komisjon tutvub esitatud materjalidega ning vajaduse korral teeb otsuse kandideerija kohtunikukonkursilt väljaarvamise kohta kolme nädala jooksul kohtunikukonkursil kandideerimise tähtajast arvates.

Kohtunikuks kandideerijad läbivad julgeolekukontrolli, mida teostab Kaitsepolitseiamet. Selleks täidavad kandideerijad komisjoni antud tähtajaks riigisaladusele juurdepääsu loa taotleja ankeedi ja allkirjastavad nõusoleku, millega lubavad julgeolekukontrolli tegeval asutusel saada julgeolekukontrolli ajal enda kohta teavet füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt ja organitelt, ning esitavad need komisjoni kaudu Kaitsepolitseiametile.

Paralleelselt julgeolekukontrolli toimumisega vastavad kohtunikuks kandideerijad veebikeskkonnas isiksuseomaduste ja väärtuste hindamise küsimustikele ning kandideerijate tausta kontrollimiseks võib komisjon teha järelepärimisi senisele ja varasematele tööandjatele ning koguda muud vajalikku teavet.

  • Isiksuseomaduste hindamise vestluse peab komisjon kohtuniku ametikoha täitmiseks väljakuulutatud konkursi raames üksnes nende kohtunikuks kandideerijatega, kelle suhtes on tehtud julgeolekukontroll ja kes on täitnud isiksuseomaduste ja väärtuste hindamise küsimustikud. Vestluse ja koondatud teabe põhjal teeb komisjon otsuse selle kohta, kas kohtuniku ametikohale kandideerija sobib või ei sobi isiksuseomadustelt kohtunikuks.
  • Ametisolevate kohtunike isiksuseomaduste sobivust komisjon kohtunikukoha täitmiseks väljakuulutatud konkursi käigus ei hinda.
  • Pärast vestlusi esitab komisjon andmed ja materjalid kohtuniku vabale ametikohale kandideerijate kohta Riigikohtu üldkogule.
  • Riigikohtu üldkogu, olles ära kuulanud selle kohtu üldkogu seisukoha, mille vaba kohtunikukoht on konkursil täitmisel, teeb Vabariigi Presidendile ettepaneku kohtuniku ametisse nimetamiseks.

Riigikohtuniku koha täitmiseks teeb Riigikohtu esimees asjakohase ettepaneku Riigikogule, olles eelnevalt ära kuulanud Riigikohtu üldkogu ja kohtute haldamise nõukoja seisukoha.