Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Rahvusvahelised kohtud

PrintPDF

EUROOPA KOHUS
Euroopa Liidu Kohus kontrollib Euroopa Liidu institutsioonide õigusaktide seaduslikkust ja aluslepingutest tulenevate kohustuste täitmist ning tõlgendab liikmesriikide kohtute taotlusel Euroopa Liidu õigust. Euroopa Liidu Kohus asub Luxembourgis ja ühendab endas kahte kohut: Euroopa Kohut ja Üldkohut. Täpsem informatsioon on kättesaadav Euroopa Liidu Kohtu koduleheküljel.

EUROOPA INIMÕIGUSTE KOHUS
Euroopa Inimõiguste Kohus on Euroopa Nõukogu inimõiguste kaitse organ. Kohus võib vastu võtta kaebusi igalt üksikisikult, vabaühenduselt ja rühmalt, kes väidavad, et nad on konventsioonis ja selle protokollides sätestatud õiguste konventsiooni osalise poolt toimepandud rikkumise ohvriks. Kohus võib kohtuasja arutada ainult pärast kõigi riigisiseste õiguskaitsevahendite ammendamist. Euroopa Inimõiguste Kohtu poole pöördumise võimalusi on täpsemalt kirjeldatud Välisministeeriumi koduleheküljel.