Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Koolitus on osa kohtunikuametist

PrintPDF

Kohtute seaduse järgi peavad kohtunikud pidevalt oma erialateadmisi ja -oskusi täiendama, osaledes selleks ettenähtud koolitustel. Kohtunike koolituse eesmärk on aidata kohtunikke kutsealaste teadmiste ja oskuste omandamisel ja uuendamisel.

Kohtute seadusest tulenevalt vastutab kohtunike koolituse eest koolitusnõukogu, mis on üks Eesti kohtunike omavalitsusorganitest. Lisaks kohtunikele kuuluvad koolitusnõukokku prokuratuuri, justiitsministeeriumi ja Tartu ülikooli esindajad. Koolitusnõukogu kohtunikest liikmed valib kohtunike täiskogu, kuhu kuuluvad kõik Eesti kohtunikud. Kohtunike koolitusnõukogu teenindab Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakond, kes koostab kohtunike koolituse strateegia ning koolitus- ja kohtunikueksami programmid, mille omakorda kinnitab koolitusnõukogu.

Kohtunike koolituse strateegia ja koolitusprogrammide koostamise aluseks on kohtunike koolitusvajadus ja toimunud koolituste tulemuste analüüs. Selleks kasutatakse suhtlemist kohtunike, kohtuametnike ning koostööparnteritega, kellel on kohtusüsteemiga kokkupuuteid. Lisaks uuritakse koolituste tagasisidet, kohtupraktika kohta tehtud analüüse, küsimustikke, uurimusi, raporteid jne.

Kohtunike koolitusprogramm koosneb põhiliselt õigusalastest koolitustest ja oskuskoolitustest. Õigusalased koolitused on jaotatud eraõiguse, karistusõiguse ja haldusõiguse valdkonna koolitusteks. Kohtunikel on spetsialiseerumisest hoolimata võimalik huvi korral osaleda  kõigi valdkondade koolitustel. Iga-aastases koolitusprogrammis määratakse kindlaks koolituse teemad, kestus ja lektorid. Koolituste lektorid on tunnustatud spetsialistid Eestist ning mujaltki.

Peamiselt on Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna korraldatavad koolitused suunatud kohtunikele, kuid osaleda saavad ka kohtujuristid ja konsultandid. Vabade kohtate olemasolul saavad koolitustel osaleda ka prokurörid ning justiitsministeeriumi, õiguskantseri kantselei, riigikogu kantselei ja riigikontrolli ametnikud.

Koolitusprogramm, koolituskalender, koolituste ajakava ja materjalid ning muu info on kättesaadav kohtunike koolitusinfo kodulehel registreeritud kasutajatele.

Kohtunikel on ühtlasi võimalik osaleda väliskoolitustel. Nii võtab Riigikohus osa Euroopa Kohtunike Koolitusvõrgustiku (EJTN) tööst. EJTN koostab igal aastal koolituste kataloogi, mis sisaldab ülevaadet kõikidest liikmesriikides toimuvatest koolitustest, kuhu on osalema oodatud teiste liikmesriikide kohtunikud. Kataloog on kättesaadav EJTNi kodulehel. Lisaks korraldab EJTN igal aastal kohtunike vahetusprogramme ning õppevisiite Euroopa Liidu Kohtusse, Euroopa Inimõiguste Kohtusse, Euroopa Institutsioonidesse Brüsselis ja Eurojusti. EJTN arendab muu hulgas ka kohtunike keeleõppesüsteemi, teeb ettepanekuid kohtunike koolitussüsteemi parandamiseks, edendab distantsõppemeetodeid ning koostab Euroopa kohtunike koolituse juhendeid ja metoodikaid. Ühtlasi on EJTNi eestvedamisel Euroopa Liidu 28 liikmesriigi kohtunike ja prokuröride koolitamise eest vastutavad asutused vastu võtnud kohtunike koolituse üheksa aluspõhimõtet.

Kohtunike koolitusega seotud küsimused on oodatud aadressil:

Liina Reisberg, õigusteabe- ja koolitusosakonna juhataja
telefon 7309075
e-post liina [dot] reisbergatriigikohus [dot] ee