Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kohtute au- ja tänumärgi statuut

PrintPDF

Kohtute aumärgi ja kohtute tänumärgi statuut

Kohtute seaduse § 41 lg 3 p 4 alusel peab kohtute haldamise nõukoda vajalikuks sisse seada iga-aastaselt väljaantava kohtute aumärgi Eesti kohtunike ja kohtuteenistujate tunnustamiseks ning iga-aastaselt väljaantava kohtute tänumärgi teiste Eesti kohtusüsteemi arengusse oluliselt panustanud isikute tunnustamiseks.

I. Kohtute aumärgi väljaandmise eesmärk
1. Kohtute aumärgi väljaandmise eesmärk on tunnustada kohtunike ja kohtuteenistujate kõrgetasemelist kutsetööd ning panust Eesti õigus- ja kohtusüsteemi arengusse. Kohtute aumärgi võivad saada kõik Eesti kohtunikud ja kohtuteenistujad.
2. Kohtute aumärgiga tunnustatakse igal aastal kuni kolme kohtunikku ja kohtuteenistujat mõnes järgnevas kategoorias:
2.1. pikaajaline laitmatu töö ja/või silmapaistvad saavutused kutsetöös;
2.2. silmapaistev tööpanus kohtute omavalitsusorganites või töögruppides;
2.3. erilised teened Eesti õigus- ja kohtusüsteemi arendamisel;
2.4. erilised teened kohtunikuameti ja Eesti kohtusüsteemi tutvustamisel.

II Kohtute tänumärgi väljaandmise eesmärk

3. Kohtute tänumärgi väljaandmise eesmärk on tunnustada panust Eesti õigus- ja kohtusüsteemi arengusse. Kohtute tänumärgi võivad saada isikud, kes ei tööta kohtusüsteemis, kuid kellel on erilised teened kohtusüsteemi edendamisel.
4. Kohtute tänumärgiga tunnustatakse igal aastal kuni kolme isikut mõnes järgnevas kategoorias:
4.1. silmapaistev tööpanus kohtute omavalitsusorganites või töögruppides;
4.2. erilised teened Eesti õigus- ja kohtusüsteemi arendamisel;
4.3. erilised teened Eesti kohtusüsteemi tutvustamisel.

III. Kohtute aumärgi ja kohtute tänumärgi andmise kord

5. Põhistatud ettepanekuid kohtute aumärgi ja kohtute tänumärgi kandidaatide kohta võivad esitada kõik kohtunikud, kohtuteenistujad, rahvakohtunikud ja juristide kutseühendused. Statuudi punktis 7 nimetatud komisjon võib ka ise kandidaate üles seada.
6. Ettepanekud esitatakse statuudi punktis 7 nimetatud komisjonile komisjoni määratud ajaks, mille teeb komisjon aegsasti teatavaks.
7. Kohtute aumärgi ja kohtute tänumärgi väljaandmise otsustab üheksaliikmeline komisjon, kuhu kuulub igast kohtust üks esindaja. Komisjoni esimehe määrab Riigikohtu esimees Riigikohtu liikmete seast kolmeks aastaks võttes arvesse kohtunikuna teenistuses oldud aastate arvu. Komisjoni liikmed on üldjuhul:
7.1. Maakohtutes kõige kauem kohtunikuna teenistuses olnud kohtunikud;
7.2. Halduskohtutes kõige kauem kohtunikuna teenistuses olnud kohtunikud;
7.3. Ringkonnakohtutes kõige kauem kohtunikuna teenistuses olnud kohtunikud.
8. Konkursi läbiviimist korraldab, komisjoni tööd juhib, komisjoni koosoleku kutsub kokku ja komisjoni otsuseid allkirjastab komisjoni esimees.

IV. Kohtute aumärgi ja kohtute tänumärgi andmine
9. Komisjonil on õigus küsida esitatud kandidaatide kohta arvamusi väljastpoolt kohtusüsteemi (õiguskantslerilt, prokuratuurilt, advokatuurilt, justiitsministeeriumilt jm).
10. Komisjonil on õigus otsustada mitu aumärki ja tänumärki millistes kategooriates välja antakse.
11. Komisjonil on õigus jätta kohtute aumärk ja kohtute tänumärk välja andmata.
12. Aumärgi ja tänumärgi laureaate võib esile tõsta korduvalt, kuid mitte varem kui kolme aasta möödumisel eelmisest tunnustamisest.
13. Kohtute aumärgiga ei tunnustata kohtunikku ja kohtuteenistujaid distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal.

V. Kohtute aumärgi ja kohtute tänumärgi kirjeldus
14. Aumärk ja tänumärk on esemelised kingitused.

VI. Kohtute aumärgi ja kohtute tänumärgi üleandmine
15. Komisjoni otsus tehakse teatavaks ja kohtute aumärk ning kohtute tänumärk antakse pidulikult üle korralisel kohtunike täiskogul.
16. Kohtute aumärgi ja kohtute tänumärgi saajate nimed avalikustatakse Riigikohtu kodulehel www.riigikohus.ee ja Eesti kohtute koduleheküljel www.kohus.ee.

VII. Rakendussätted
17. Esimene kohtute aumärk antakse välja 2017. aastal toimuval korralisel kohtunike täiskogul.
18. Esimene kohtute tänumärk antakse välja 2019. aastal toimuval korralisel kohtunike täiskogul.
 

Kinnitatud KHN-i 2.–3.juunil 2016. a toimunud istungil. Muudetud KHN-i 13. septembril 2018. a toimunud istungil.