Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigiasutuste suhtes tehtav järelevalve norm vajab täpsustamist

11. mai 2015
PrintPDF
Riigikohtu hinnangul puuduvad Andmekaitse Inspektsioonil seadusest tulenevad volitused teostada järelevalvet Riigikogu kui seadusandliku võimu üle.


Andmekaitse Inspektsioon tegi Riigikogu Kantseleile ettekirjutuse, pannes viimasele kohustuse teabenõude lahendamiseks, mis puudutas Riigikogu uurimiskomisjoni lindistuste avalikustamist. Tänase otsusega tühistas Riigikohus antud ettekirjutuse, kuna leidis, et inspektsioonil puudub vastav kontrollipädevus.


Andmekaitse Inspektsioon teostab järelevalvet avaliku teabe seaduse ja selle alusel antud õigusaktide täitmise üle. Riigikohtu hinnangul on Riigikogu komisjoni istungi salvestiste puhul aga tegemist teabega, millele juurdepääsu osas Andmekaitse Inspektsioonil kontrollipädevus ja seega ka ettekirjutuse tegemise õigus puudub. Samuti ei ole kinniste istungite käigus kogutud teabe mitteavaldamine vastuolus põhiseadusega.

Kolleegium märkis, et Riigikogu Kantselei on küll riigiasutus, kuid Vabariigi Valitsuse seaduse tähenduses ei ole Riigikogu Kantselei käsitatav haldusorganina ning kehtiv õigus ei näe otsesõnu ette riiklikku järelevalvet riigiasutuste, sealhulgas Riigikogu Kantselei üle. Kolleegium möönis sellise kontrolli võimalikkust juhul, kui seadusandja on selgesõnaliselt Riigikogu ja Riigikogu Kantselei sellisele kontrollile allutanud. Selline norm aga käesoleval hetkel puudub.


Riigikohus leidis, et  Riigikogu ja tema organite töö läbipaistvuse tagamist ja avaliku teabe valdkonnas kontrolli teostamist puudutavad õigusaktid vajaksid täpsustamist. Sellega ei kaasne aga vältimatult, et kontrollvolitused tuleks selles valdkonnas anda haldusorganile.

OTSUS 3-3-1-90-14

Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846