Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus tunnistas vedelkütuse käibemaksu tagatise osaliselt põhiseadusega vastuolus olevaks

1. veebruar 2012
PrintPDF
Riigikohus tunnistas põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks vedelkütuse seaduse sätte, millest lähtuvalt ei saanud vähem kui kolm aastat tegutsenud kütusemüüjate puhul vähendada seadusemuudatusega kütusemüüjatelt nõutud 100 000 euro suurust käibemaksu tagatist. Samuti tunnistas Riigikohus põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks lühikese üleminekuaja seaduse muudatuste jõustumisel.

1. aprillil 2011. a jõustunud  vedelkütuse seaduse muudatuste kohaselt pidid sel ajal tegutsenud vedelkütuse müüjad esitama  müügi jätkamiseks hiljemalt 31. mail Maksu- ja Tolliametile uue registreerimistaotluse ning 100 000 euro suuruse käibemaksutagatise. Seadus võimaldab teatud juhtudel tagatise suurust vähendada, kuid vähem kui kolm aastat kütuseturul tegutsenud ettevõtjate puhul oli see välistatud.

Kõrveküla Tankla OÜ vaidlustas selle, et tema vedelkütuse käibemaksu tagatist ei vähendatud. Äriühing oli seadusmuudatuse jõustumisel olnud kütuse müüja vähem kui kolm aastat.


Riigikohtu hinnangul oli tegemist ulatusliku ja ootamatu seaduse muudatusega, mis ei jätnud kütuseturul tegutsenud ettevõtjale piisavalt aega 100 000 euro suuruse tagatise leidmiseks ega soovi korral kütuseturult mõistlikult lahkumiseks. See on vastuolus põhiseadusest tuleneva õigusriigi põhimõttega.

Riigikohus kontrollis ka alla kolme aasta kütuseturul tegutsenud ettevõtja suhtes kohalduva käibemaksu tagatise vähendamise keelu põhiseaduspärasust. Keelu eesmärgiks oli vähendada maksupettuseid ja soodustada ausat konkurentsi kütuseturul. Kuna ettevõtlusesse sekkumine oli väga intensiivne – tagatise maksmata jätnud ettevõtja pidi lõpetama tegutsemise kütuseturul – ja ka kütuseturul alles alustava või lühemat aega tegutsenud ettevõtja puhul on võimalik kaaluda tema käibemaksuriski, oli kohtu hinnangul tegemist ebaproportsionaalse ettevõtlusvabaduse piiranguga.


Lisaks märkis kohus, et seadusandja võiks põhjalikumalt reguleerida vedelkütuse käibemaksu tagatise vähendamise aluseid.

OTSUS

Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja