Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Villu Kõve: kohtuotsused peavad olema hästi kirjutatud, aga neid tuleb ka avalikkusele selgitada

17. oktoober 2022
PrintPDF

Riigikohtu esimees Villu Kõve osales 13.–15. oktoobrini Tšehhis Brno linnas EL-i riikide kõrgeimate kohtute juhtide võrgustiku konverentsil ning pidas seal ettekande teemal „Kuidas saavad ülemkohtud panustada avalikkuse usalduse tugevdamiseks kohtuvõimu suhtes?“

Kõve tutvustas on sõnavõtus raportit, mille Riigikohus koostas 30 võrgustikku kuuluva kõrgeima astme kohtu vastuste põhjal. „Kohtud olid üksmeelsed selles, et avalikkuse usaldusele kohtuvõimu vastu aitavad kõige paremini kaasa kohtute sõltumatus ning nende tegevuse avalikkus, läbipaistvus, erapooletus ja tõhusus, aga ka õiguskindlus ja õigusriigi põhimõtete järgimine laiemalt,“ märkis Riigikohtu esimees.  

Raporti ettevalmistamisel osalenud ülemkohtud leidsid, et kohtuotsused peavad olema hästi kirjutatud ja põhjendatud. Avalikkuse usalduse tagamiseks on aga võtmetähtsusega otsuste avaldamine ja nende sisu selgitamine – kohus peaks teavitama avalikkust oma lahenditest selgesõnaliselt, aktiivselt ja igakülgselt. Sellele on aidanud oluliselt kaasa kohtute töö digiteerimine, võimaldades teha otsused veebi kaudu kättesaadavaks. Samuti kasutab valdav osa ülemkohtuid sotsiaalmeediat, mis on loonud uusi võimalusi kohtupraktika levitamiseks, aga ka kohtute töö tutvustamiseks. 

Arutelus leiti, et mida rohkem teavad inimesed kohtu tööst, seda suurem on neil ka usaldus õigussüsteemi vastu. Teisalt on kohtute arusaamad mitmes küsimuses ka üsna erinevad – näiteks kas otsuse teinud kohtunik võib seda meedias avalikkusele selgitada ning kas ja kuivõrd võiks kohtuistungeid veebi teel avalikult üle kanda.

Konverentsil olid lisaks kohtuvõimu usaldusväärsusele kõne alla ka kohtute tegevuse eetika, distsiplinaarasjad ja kohtunike vastutus. Samuti kiitis EL-i kõrgeimate kohtute juhtide võrgustiku peaassamblee heaks Ukraina Ülemkohtu taotluse saada vaatlejaliikmeks. Villu Kõve arutas Ukraina Ülemkohtu esimehe Vsevolod Kniazeviga olukorda Ukraina kohtusüsteemis, õigusemõistmise toimumist sõjaolukorras ja Eesti võimalikku panust Ukraina kohtute toetamisel.