Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kohtute koostöö Euroopa Nõukogus

PrintPDF

EUROOPA NÕUKOGU KOHTUNIKE KONSULTATIIVNÕUKOGU (CCJE)
Euroopa Kohtunike Konsultatiivnõukogu (Consultative Council of European Judges – CCJE) on Euroopa Nõukogu liikmesriikide kohtunikest koosnev 2000. aastal loodud sõltumatu nõuandev organ. CCJE on unikaalne seetõttu, et see on esimene rahvusvahelise organisatsiooni juures tegutsev ühendus, mille kõik liikmed on kohtunikud, kes esinevad nõukogus mitte liikmesriikide, vaid endi nimel. Euroopa Kohtunike Konsultatiivnõukogul on täita oluline roll Euroopa Nõukogu seisukohtade kujundamisel kohtunike sõltumatust ja erapooletust ning kohtute tööd puudutavates küsimustes. Eesti kohtusüsteem on nõukogus esindatud alates selle esimesest kogunemisest 8. novembril 2000.
Euroopa Kohtunike Konsultatiivnõukogu töö põhiline tulemus on arvamused, mis on kättesaadavad nii Riigikohtu kui ka nõukogu veebilehel. Kuigi arvamused ei oma õiguslikult siduvat jõudu, on need olulised Euroopa Nõukogu liikmesriikide kohtukorralduse kujundamisel. CCJE arvamused koostatakse liikmetele saadetud küsimustikule laekunud vastuste alusel tehtud analüüsi põhjal.
Aastatel 2008–2010 oli Euroopa Kohtunike Konsultatiivnõukogu president Riigikohtu halduskolleegiumi kohtunik Julia Laffranque. Alates 2011. aasta sügisest esindab Eestit nõukogus Harju Maakohtu kohtunik Meelis Eerik.
 

EUROOPA NÕUKOGU KOHTUTE EFEKTIIVSUST HINDAV KOMISJON (CEPEJ)
Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee moodustas 18. septembril 2002 resolutsiooniga nr RES(2002)12 õigusemõistmise efektiivsust hindava komisjoni (European Commission for the Efficiency of Justice – CEPEJ), mille peamine eesmärk on parandada Euroopa Nõukogu liikmesriikide kohtusüsteemide kvaliteeti. CEPEJi kõige olulisem ja mahukam tegevus on liikmesriikide kohtusüsteemide ja kohtumenetluste kohta statistika kogumine ja võrdlevate analüüside koostamine. Eestit esindab komisjonis justiitsministeerium.
CEPEJi soovitused on kättesaadavad siin:
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/WCD/Guidelines_en.asp
CEPEJi Euroopa kohtusüsteeme võrdlevad analüüsid on kättesaadavad siin:
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/archives_en.asp