Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
18. November 2019

Riigikohtu kriminaalkolleegium juhtis määruses tähelepanu, et olukorras, kus on küll olemas alus isiku vahi all pidamiseks, ent selle kestus on jõudnud õigusriiklikult lubamatu valuläveni, peab kohus kaaluma vahistuse asendamist mõne kergemaliigilise tõkendiga. Samas asjas rõhutas Riigikohus, et on asja arutava kohtu ülesanne tagada kohtumenetluse korrakohane toimimine ja lahendini jõudmine mõistliku aja jooksul.

14. November 2019

Justiitsminister kuulutas 13. novembril 2019 välja konkursi kolmele kohtunikukohale – üks neist on Tartu Ringkonnakohtus ja kaks Tartu Maakohtus.

13. November 2019

Riigikohus otsib kriminaalkolleegiumi nõunikku, kelle põhiülesanneteks on lahendada kriminaal- ja väärteoasjade menetlusse võtmisega seotud küsimusi, valmistada ette menetluslubade andmise otsustamist, kohtuasjade läbivaatamist ning kohtulahendite projekte.

Viimased lahendid
18.11.20191-16-9171/1206
18.11.20191-18-10374/38
15.11.20191-18-9683/75
14.11.20191-18-4372/82
14.11.20193-16-2497/120
13.11.20192-16-18957/51
13.11.20191-17-8179/92
13.11.20195-19-43/2
13.11.20192-19-1023/47
13.11.20192-17-1078/66
13.11.20192-18-16685/41
13.11.20192-15-17822/110
12.11.20193-16-1573/41
12.11.20193-19-874/19
12.11.20191-18-7833/63