Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
20. veebruar 2020

Riigikohus jättis rahuldamata AS-i Tallinna Vesi esitatud nõude Vabariigi Valitsuse määrusega tekitatud 1 136 191 euro suuruse varalise kahju hüvitamiseks. Riigikohtu sõnul puudus Vabariigi Valitsuse kehtestatud veekogudesse juhitava heit- ja sademevee rangemate kvaliteedi nõuete ja ettevõttele väidetavalt tekkinud kahju vahel põhjuslik seos. 

20. veebruar 2020

Riigikohus tühistas nelja inimese kokkuleppemenetluses süüdimõistmise süüdistuse järgi Tartu Mill AS-is toimunud maksukuriteole kaasaaitamises ja kuritegelikku ühendusse kuulumises. Riigikohus tühistas süüdimõistmised ja karistused, kuna jõustus maakohtu üldmenetluse otsus, mille järgi Tartu Mill AS-is maksukuritegu ei toimunud ning süüdistatavad mõisteti selle toimepanemises õigeks.

19. veebruar 2020

Riigikohtu tsiviilkolleegium selgitas, et kui vanem ei täida vabatahtlikult kohtulahendit lapsega suhtlemise korra kohta ning seejärel ebaõnnestub ka lepitusmenetlus, tuleb kohtul teha lahend, mis on sundtäitetav. Kuna lepitusmenetluse ebaõnnestumise määruse alusel saab algatada täitemenetluse, tuleb selles määruses märkida, kas lisaks sunniraha määramisele on kohtutäituril lubatud suhtluskorra täitmiseks ka jõudu kasutada.

Viimased lahendid
21.02.20203-12-1512/140
20.02.20203-16-2267/45
20.02.20201-19-2113/27
19.02.20202-19-4765/21
19.02.20202-18-15686/183
19.02.20201-14-189/65
19.02.20202-16-15449/154
19.02.20201-17-8311/19
19.02.20202-15-7163/191
19.02.20202-17-13244/121
17.02.20203-17-1343/45
17.02.20203-18-1988/27
17.02.20204-19-3994/31
14.02.20202-16-14960/61
12.02.20203-19-1672/28