Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kas kohtunik võib töötada treenerina spordiklubis?

PrintPDF

KS § 49 lg 1 järgi ei tohi kohtunik väljaspool kohtunikuametit töötada mujal kui õppe- ja teadustööl. Eetikanõukogu leiab, et tegevust treenerina saab käsitada õppetööna. Õpetamine on mitte üksnes akadeemiliste, vaid ka praktiliste oskuste edasiandamine. Kohtuniku panus ühiskonda ei pea piirduma õigusemõistmisega ja õigusteaduse arendamisega. Otsustades, kas tegutsemine treenerina on sobiv, arvestab kohtunik KS § 49 lg 1 viimases lauses toodud põhimõttega, mille järgi ei tohi ametivälised tööülesanded kahjustada kohtuniku ametikohustuste täitmist ega kohtuniku sõltumatust õigusemõistmisel. Samuti hindab kohtunik oma tegevuse kooskõla kohtunike eetikakoodeksiga, eelkõige selle p-dega 3, 5, 20, 28 ja 31.