Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Eesti paistab Euroopas silma tõhusa kohtumõistmisega

10. märts 2015
PrintPDF
Eesti kohtusüsteem on mitme näitaja põhjal Euroopa Liidu tõhusamate seas, selgub eile avaldatud Euroopa justiitssüsteemi tulemustabelist.

Eestis kulus 2013. aastal tsiviil- ja ärivaidluste lahendamiseks esimese astme kohtus keskmiselt 130 päeva, mis on Luksemburgi (53 päeva) ja Leedu (94 päeva) järel edetabeli kolmas tulemus. Kõige kauem võtab tüliküsimuste lahendamine aega Maltal (750 päeva) ja Küprosel (638 päeva).

Haldusküsimuste lahendamiseks esimese astme kohtus kulus Eestis uuringu järgi 139 päeva, mis on tabeli seitsmes tulemus (lühim aeg Rumeenias 106 päeva). Maltal võtab sarnaste küsimuste lahendamine 2036 päeva ja Kreekas 1148 päeva.

Eesti on tabelis esimesel kohal infotehnoloogia võimaluste kasutamisel maksekäsu kiirmenetluste puhul, saades koos Malta ja Portugaliga maksimumhinnangu kõigi seitsme hinnangukriteeriumi arvestuses (kokku 700 punkti). Madalaima tulemuse saanud Ungari ja Slovakkia kogusid alla saja punkti.
Tabelis kõrgel kohal ollakse ka Eesti kohtunike osalemises EL seadusandluse või teiste liikmesriikide seadusandluse alastel koolitustel.

Samuti paigutus Eestis tulemustabeli esimesse poolde kohtusüsteemi sõltumatuse tajumise osas. Kõrgeimad hinnangud kohtute sõltumatusele anti Soome (6,6), Taani (6,5) ja Iirimaa (6,3) puhul, Eesti vastav näitaja oli 5,7. Madalaimad näitajad mõõdeti aga Slovakkias (2,3), Bulgaarias (2,3) ja Horvaatias (3,2).

Tabeli teise poolde jääb Eesti advokaatide ja kohtunike arvult ning kohtutele kuluva raha osas. 2013. aastal oli Eestis 67 advokaati ja 17 kohtunikku saja tuhande elaniku kohta. Enim oli advokaate Luksemburgis (400), Kreekas (381) ja Itaalias (379), kõige vähem Soomes (37), Rootsis (56) ja Lätis (66). Kohtunikke oli enim Sloveenias (46), Horvaatias (44) ja Luksemburgis (41), kõige vähem Iirimaal (3), Taanis (6) ja Maltal (10).
Eestis kulutatakse kohtutele 25,2 eurot ühe inimese kohta. Enim kulutavad kohtutele Luksemburg (142,7 eur/in) ja Saksamaa (98,3 eur/in). Kõige väiksemad kulud on Bulgaarias (17,9 eur/in) ja Leedus (18 eur/in).

Euroopa Komisjon koostab ja avaldab EL justiitsvaldkonna tulemustabelit eesmärgiga aidata kaasa liikmesriikide kohtusüsteemi parandamisele ja reformimisele. Lisaks riikide individuaalsele hindamisele aitab ELi õigusemõistmise tulemustabel tuvastada võimalikud puudujäägid ja toetab liikmesriike vajaduse korral struktuurireformide tegemisel õigusemõistmise valdkonnas.

Lisainfo:
2015. aasta ELi õigusemõistmise tulemustabel on kättesaadav http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2015_en.pdf
Euroopa Komisjoni 9.03.2015 pressiteade http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4575_et.htm

Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846