Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Edaspidi muutub puutumusega seotud kaebeõiguse kohtupraktika

13. mai 2015
PrintPDF
Riigikohtu halduskolleegium leiab tänases lahendis, et tulenevalt seadusemuudatustest ei saa puutumus olla enam kaebeõiguse iseseisvaks ja piisavaks aluseks.

Kolleegium on varasemates lahendites asunud seisukohale, et keskkonnakaitse küsimustes saab kohtusse pöördumise aluseks olla mitte üksnes subjektiivsete õiguste rikkumine, vaid ka kaebuse esitaja puutumus vaidlustatava haldusakti või toiminguga.

Kolleegium selgitab tänases lahendis keskkonnaasjades kaebeõigust puudutavaid muudatusi, mis tulenevad 1. jaanuaril 2012 jõustunud halduskohtumenetluse seadustiku ning 1. augustil 2014 jõustunud keskkonnaseadustiku üldosa seaduse asjakohastest sätetest.

Nimelt on keskkonnaseadustiku üldosa seadus oluliselt arendanud õiguslikku olustikku, mis puudutab isiku õigusi keskkonnakaitsel ning nende õiguste kaitset. Asjassepuutuvad normid käsitlevad ka puutumust, kuid seda erinevalt Riigikohtu varasemast praktikast. Puutumus keskkonnaseadustiku üldosa seaduse tähenduses määrab ära õiguse tervise- ja heaoluvajadustele vastavale keskkonnale ulatuse. Puutumus ei ole enam keskkonnaasjades iseseisvaks kaebeõiguse aluseks.

Muudatused mõjutavad ainult pärast uue seaduse vastuvõtmist esitatud kaebusi, käesoleva asja lahendas halduskolleegium siiski varasemale kohtupraktikale tuginedes.

OTSUS 3-3-1-8-15

Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846