Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

EIK: Eesti kohtud ei rikkunud nn maadevahetuse kriminaalasjas mõistliku menetlusaja põhimõtet

31. mai 2019
PrintPDF

Euroopa Inimõiguse Kohus (EIK) otsustas niinimetatud maadevahetuse kohtuasjas, et kaebajate suhtes toimunud kriminaalmenetluse kestus jäi mõistliku menetlusaja piiridesse. EIK nõustus otsuses seega Riigikohtu kriminaalkolleegiumi põhjendusega, et kaebajate kriminaalasi oli väga keerukas, hõlmates mitmeid süüdistatavaid ning peitkuritegusid, millele oli iseloomulik kõrge konspireerituse tase.

Niinimetatud maadevahetuse kohtuasjas tegi viimase riigisisese otsuse Riigikohtu kriminaalkolleegium 2014. aasta 30. juunil. Otsusega nr 3-1-1-14-14 jõustus Villu Reiljani, Kalev Kanguri ja Ester Tuiksoo süüdimõistmine pistise võtmises ning Tullio Libliku, Tarmo Pedjasaare ja Toomas Annuse süüdimõistmine pistise andmises. Kolleegium tõdes muu hulgas, et süüdistatavate õigust mõistlikule menetlusajale ei ole rikutud, jättes erandiks ühe süüdistatava, kelle puhul kergendas Riigikohus karistust.

Otsustades, et Eesti kohtud ei rikkunud mõistliku menetlusaja põhimõtet ühegi kaebaja puhul, selgitas EIK, et Riigikohus analüüsis mõistliku menetlusaja temaatikat väga põhjalikult, pöörates seejuures erilist tähelepanu kohtuasja mahukusele ja keerukusele. Samuti ei tuvastanud EIK, et Eesti uurimisorganid või prokuratuur oleks kriminaalasja menetlenud piisava hoolsuseta.

EIK leidis aga, et prokuratuur ja kohtud rikkusid nelja kaebaja õigust era- ja perekonnaelu puutumatusele, kuna kaebajate puhul puudusid jälitustoiminguid lubavates prokuratuuri määrustes põhjendused ning kohtumääruste põhjendused ei olnud piisavad.  EIK mõistis Kalev Kangurile, Toomas Annusele, E.L.L. Kinnisvara AS-ile ja AS-ile Järvevana välja mittevaralise kahju hüvitise summas 2000 eurot  ja lisaks kohtukulude katteks Kalev Kangurile 1500 eurot ning Toomas Annusele ja ettevõtetele ühiselt 1500 eurot.

Otsus jõustub kolm kuud pärast selle avaldamist, kui pooled ei ole taotlenud asja EIKi 17-liikmelisele suurkojale üleandmist.

Euroopa Inimõiguste Kohtu ingliskeelne otsus on loetav siit: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193251.

 

Susann Kivi
Riigikohtu pressiesindaja
+372 53 33 98 46
susann [dot] kiviatriigikohus [dot] ee