Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Ilmus kohtupraktika analüüs tehingute heade kommete vastasusest

18. juuni 2012
PrintPDF
Riigikohtu õigusteabe osakond analüüsis 1. mail 2009 kehtima hakanud TsÜS § 86 uue redaktsiooni kohaldamist kohtupraktikas. Uus redaktsioon reguleeris senisest täpsemalt heade kommete või avaliku korra vastasust tehingutes. Seadusmuudatuse eesmärgiks oli ohjeldada SMS-laenude ülisuuri intresse ja vähendada kiirlaenuturu kiire arenguga tekkinud sotsiaalseid probleeme.

Analüüs tõi välja, et vastavat sätet kohaldati eelkõige krediidilepingutes tulenevate vaidluste puhul. Lepingu heade kommete vastasusele tugines sellistel puhkudel enamasti kas põhivõlgnik või käendajast kostja.

Analüüsis on esitatud peamised kohtupraktika seisukohad selle seadusesätte kohaldamisel. Näiteks peab Riigikohtu seisukoha kohaselt kohus kontrollima tehingu vastavust headele kommetele menetlusosalise esitatud asjaolude pinnalt ka omal algatusel, seega isegi juhul, kui pooled ei ole tehingu heade kommete vastasusele viidanud.

Lähemalt saab analüüsiga tutvuda siin.

Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja