Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Keskkonnaamet keeldus õigustatult andmast nõusolekut Lahemaa rahvusparki elamu ehitamiseks

28. märts 2024
PrintPDF

Riigikohus selgitas tänases otsuses, et pärandmaastiku kaitse võib rahvuspargi piiranguvööndis olla põhjenduseks, miks jätta üldplaneeringuga kavandatud elamu projekteerimistingimused kooskõlastamata.

 

Ettevõte soovis ehitada üksikelamu Lahemaa rahvuspargi piiranguvööndis asuvale kinnistule, millele üldplaneeringuga oli kavandatud elamumaa. Selleks oli vaja aga Keskkonnaameti kooskõlastust. Keskkonnaamet keeldus kooskõlastusest, selgitades, et elamu ehitamise tagajärjel kahjustuks maastikupilt, ajalooline maakasutus ja külastruktuur.

Riigikohtu halduskolleegium rõhutas, et Keskkonnaamet pidi projekteerimistingimuste kooskõlastamisel arvestama maaomanike õigusi ja ei saanud pärandmaastiku kahjustamist põhjendada ainuüksi väitega, et maaomaniku taotletav otstarve on uudne. Kohus lisas, et hinnata tuleb seda, kas kavandatav kasutus sulandub tervikpilti või vähendab kaitstava pärandmaastiku väärtust.

Riigikohus sedastas, et kooskõlastuse andmisest keeldumine pärandmaastikule tekkiva kahju vältimiseks oli kaebajate õiguste suhtes praegusel juhul proportsionaalne. Sellega välditi külade ühendamist ja ebatraditsioonilise õuemaa tekkimist väärtuslikule loodusmaastikule. Seepärast polnud põhjendatud teha erandit kaitsekorralduskava kui Keskkonnaameti sisedokumendiga ettenähtud põhimõtetest.

Kohtuasjas vaieldi ka võimaliku kahju üle, mida elamu ja selle ehitamine oleks tekitanud III kaitsekategooria taimeliigi mets-kuukressi kasvukohale kinnistul paiknevas metsas. Kolleegium tõdes, et elamu ehitamine ja kasutuselevõtmine võib ohustada kasvukoha säilimist, kuid see eraldivõetuna ei õigusta ehituse keelamist. Keskkonnaamet oleks saanud mets-kuukressile tekkivaid riske maandada tingimusliku kooskõlastusega, piirates elamu kasutamisega kaasnevat tegevust kasvukoha läheduses.

Kohtuotsusega saab tutvuda Riigikohtu veebilehel.

 


Teate sisestas:
Sandra Sommer
pressiesindaja
5333 9846, 730 9042
sandra [dot] sommeratriigikohus [dot] ee