Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kiviõli Keemiatööstusele antud kaevandamisluba on õiguspärane

15. Detsember 2014
PrintPDF
Riigikohtu halduskolleegium otsustas täna, et Kiviõli Keemiatööstusele antud kaevandamisloas ettenähtud eritingimused kohalike elanike kaitseks on piisavad. Sellele vaatamata ei pea kaebuse esitajad täielikult hüvitama Kiviõli Keemiatööstuse õigusabikulusid.

Kolleegium nõustus madalama astme kohtute hinnanguga, et 2005. aastal heakskiidetud keskkonnamõju hindamise aruandes on põlevkivi kaevandamise mõju mäeeraldisel asuvatele kinnistutele piisava põhjalikkusega hinnatud.

Riigikohus rahuldas siiski maaomanike kassatsioonkaebuse menetluskulude osas.

Kolleegium leidis, et Kiviõli Keemiatööstuse õigusabikulud on ebamõistlikult suured ning nende väljamõistmine muudaks kohtumenetluses osalemise kaebajate jaoks takistavalt kalliks. Kaebuse esitajad pöördusid kohtusse oluliste põhiõiguste kaitseks. Nende õiguste riive vaidlustatud haldusaktiga on intensiivne ning kaebused ei ole pahatahtlikud ega ilmselgelt põhjendamatud.

Riigikohus märkis, et kaevandamist kui keskkonda oluliselt mõjutavat tegevust kavandav isik peab taluma keskkonnaalaste haldusaktide kohtuliku kontrolli vajadust.

OTSUS 3-3-1-67-14

Merje Talvik

Kommunikatsiooniosakonna juhataja

Riigikohus

730 9042