Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kohalik omavalitsus ei saa keelduda erakoolide tegevuskulude hüvitamisest

21. mai 2015
PrintPDF
Riigikohus jättis tänase lahendiga jõusse halduskohtu otsuse, milles kohustatakse Tallinna linna osalema Audentese erakooli ja spordigümnaasiumi tegevuskulude katmises.

Kuigi Tallinna linnal on seadusest (EraKS § 222 lg st 1 ja PGS § st 83) tulenev kohustus osaleda erakoolide tegevuskulude kandmises, on linn rahaliste vahendite puudumise tõttu kulude hüvitamisest keeldunud.

Riigikohus selgitas (28. oktoobri 2014 otsusele) täiendavalt, et erakoolide tegevuskulude katmise näol on tegemist kohalikule omavalitsusele pandud riikliku kohustusega. Riigikohus tunnistas 2014. aastal põhiseadusvastaseks asjaolu, et riik ei eralda omavalitsustele erakoolide tegevuskulude katmiseks vajalikku raha. Sellele vaatamata ei saa omavalitsusüksus vaidlustada enda kohustust erakoolide ees.

Kõnealune vaidlus näitab, et riik ei ole tänaseks täitnud Riigikohtu varasemat otsust ega lahendanud põhiseadusvastast olukorda.

Riigikohus märkis, et kui riikliku kohustuse rahastamiseks pole raha eraldatud või on seda eraldatud ebapiisavalt, on kohalikul omavalitsusel õigus nõuda riigilt kohtu kaudu riikliku ülesande täitmiseks puuduolevat raha.

Põhiseadusvastane olukord ei takista erakoolidel halduskohtule kaebuse esitamist. Õiguslik alus selliseks nõudeks tuleneb Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsusest (28. oktoober 2014 asjas nr 3-4-1-26-14) seni, kuni riigi rahaline kohustus kohalike omavalitsuste ees kehtestatakse seadusega.

OTSUS 3-3-1-84-14


Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846