Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kohtupraktika analüüs vaatleb kohtualluvusvaidlusi riigikohtu esimehe praktikas

19. veebruar 2019
PrintPDF

Äsja valinud  kohtupraktika analüüs kajastab riigikohtu esimehe kriminaal- ja väärteoasjades tehtud kohtualluvuse määruste praktikat 2012. aasta jaanuarist 2018. aasta detsembrini. Ülevaade vaatleb riigikohtu esimehe olulisimaid seisukohti kohtualluvuse määramisel enim esile kerkinud probleemide osas.

Esimeses peatükis kajastavad autorid riigikohtu esimehe seadusest tulenevaid volitusi kriminaal- ja väärteoasjade kohtualluvuse määramisel. Ülevaate teises peatükis esitatakse Riigikohtu esimehe põhilised seisukohad kohtualluvuse tuvastamise ajahetke kohta. Kolmandas peatükis selgitatakse, millistel tingimustel on võimalik asja kohtualluvuse erandlik üleandmine KrMS § 24 lg 2 või VTMS § 14 lg 1 alusel. Neljandas peatükis kajastatakse kohtualluvuse määramise põhimõtteid rahatrahvi, rahalise karistuse asendamise ja vangistuse täitmisele pööramise puhul. Viimases peatükis selgitatakse, milliste kriteeriumite järgi tuleb kohtualluvusvaidluste puhul määrata kindlaks isiku elukoht.

Kohtupraktika analüüsiga saab tutvuda siin