Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kohtupraktika analüüs võtab kokku kohtulahendite täitmata jätmise eest trahvi määramise haldusasjades

12. märts 2019
PrintPDF

Analüüs vaatleb kõiki 2018. aastal kohtulahendi täitmise menetluses tehtud kohtumäärusi I ja II astme halduskohtutes. Analüüsist nähtub, et 2018. aastal kasvas trahvitaotluste arv võrreldes 2017. aastaga üle kolme korra ja viiel korral ka trahv määrati.

Kasvanud trahvitaotluste hulk kohtulahendite täitmata jätmise eest näitab, et kohtuotsuse täidetavusele aitaks kaasa see, kui lahendi resolutsioonis sõnastatud kohustus oleks märgitud konkreetselt ja koos täitmise tähtajaga. Analüüsist nähtub veel, et ehkki seaduse järgi on halduskohtu lahendi täitmata jätmise eest võimalik süüdiolevale menetlusosalisele määrata kuni 32 000 euro suurune rahatrahv, jäid trahvid maksimummäärast siiski kaugele. Samuti järeldub esimese ja teise kohtuastme trahvimäärustest, et vaid karistuslikul eesmärgil kohtud trahve ei määra – trahvi käsitletakse mõjutusvahendina, mis peab isikut reaalselt suunama lahendi täitmisele. Riigikohus seevastu käsitleb trahvi nii mõjutus- kui ka karistusvahendina.

Kohtupraktika analüüsiga saab tutvuda siin.