Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Praamiveo hange ei ole ebaseaduslik riigiabi tõttu

2. Detsember 2015
PrintPDF
Riigikohus jättis täna rahuldamata Väinamere Liinide OÜ kassatsioonkaebuse parvlaevaliinide vedaja riigihankes. Kohtuotsuse kohaselt ei pidanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kaaluma AS Tallinna Sadama tütarfirmade ühispakkumuse tagasilükkamist seoses väidetava lubamatu riigiabiga.

Riigikohtu halduskolleegium rõhutas, et riigiabiga võib põhimõtteliselt olla tegemist ka siis, kui riigifirma annab hankes osalevale tütarfirmale majanduslikku abi laenude, garantiide, osavõtutasude ja muude vahendite näol turuhinnast soodsamatel tingimustel. Kuigi riigihangete seadus lubab pakkujal või taotlejal kasutada ka emaettevõtja vahendeid, ei anna see alust kalduda kõrvale riigiabi reeglitest. Sellises olukorras saab hankija aga riigiabi saaja pakkumuse tagasi lükata vaid juhul, kui pakkumus on põhjendamatult madal. Sellisel juhul võivad ohtu sattuda hankelepingu täitmine ja aus konkurents.

Kolleegium nõustus halduskohtu ja ringkonnakohtu hinnanguga, et praegusel juhul ei pidanud ministeeriumil tekkima kahtlust, et TS Laevad OÜ ja OÜ TS Shipping ühispakkumus on põhjendamatult madal. Ühispakkumus ületas hankelepingu eeldatavat maksumust. Kohtud ei näinud eeldatava maksumuse määramisel vigu. Hankija pidas praeguseid parvlaevade kasutamise kulusid põhjendamatult suureks, kuna laevad olid prahitud mitme ettevõtja kaudu kõrge hinnaga, mis viis üles teenuse omahinna.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium korraldas septembris 2014 riigihanke vedaja leidmiseks Rohuküla-Heltermaa ja Kuivastu-Virtsu parvlaevaliinidel, õigusega omandada liiniveoks kasutatavad jääklassiga reisiparvlaevad. Pakkumused esitasid Väinamere Liinid OÜ ning ühispakkujad TS Laevad OÜ ja OÜ TS Shipping. Hankija tunnistas edukaks  ühispakkujate  pakkumuse.

OTSUS 3-3-1-50-15


Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846