Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus arutab sundliitmise vaidlustanud valdade kaebusi septembri alguses

21. august 2017
PrintPDF
Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium arutab vallavolikogude kaebusi sundliitmist puudutavatele valitsuse määrustele kirjalikus menetluses 5. ja 12. septembril.

Vabariigi Valitsus võttis tänavu (vastavalt haldusreformi seaduse § 9 lõikele 2) vastu haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks sundliitmise määrused 26 valla osas, kes ei olnud omaalgatusliku ühinemise osas kokkuleppele jõudnud või kes ei täitnud haldusreformi 5000 elaniku kriteeriumi. Osa omavalitsusüksusi pöördus seejärel halduskohtusse taotlemaks sundliitmist puudutavate valitsuse määruste tühistamist.

Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegium selgitas 12. juulil tehtud otsuses, et ehkki vaidlustatud määrused puudutavad vahetult konkreetseid omavalitsusüksusi ning on antud n-ö ühekordselt läbiviidava haldusreformi raames, muudetakse nendega sisuliselt Eesti haldusterritoriaalset korraldust tervikuna, mistõttu peaks vaidlust õigusloovate aktide põhiseaduspärasuse üle lahendama Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium. 

Tänase seisuga on Riigikohtusse põhiseaduslikkuse järelevalve kontrolliks pöördunud ühtekokku 17 vallavolikogu – Kambja, Ülenurme, Pala, Illuka, Emmaste, Tõstamaa, Koeru, Lasva, Mikitamäe, Rakke, Lüganuse, Padise, Vasalemma, Pühalepa, Võru, Vastseliina ja Sõmerpalu.
Üheksa valla (Kambja, Ülenurme, Pala, Illuka, Emmaste, Tõstamaa, Mikitamäe, Padise ja Vasalemma) taotlustes esines puudusi, nende kõrvaldamiseks andis kohus aega kuni 14. augustini. Kõik vallad kõrvaldasid puudused tähtaegselt.

Lisaks esitasid Mikitamäe, Illuka, Padise, Vasalemma, Tõstamaa, Koeru, Rakke, Lüganuse, Lasva, Kambja, Ülenurme, Emmaste, Pala, Pühalepa, Vastseliina, Võru ja Sõmerpalu vallavolikogud Riigikohtule esialgse õiguskaitse taotluse vaidlusaluste määruste kehtivuse peatamiseks. Riigikohus jättis nii tänase kui ka 7. augusti määrustega esialgse õiguskaitse taotlused rahuldamata, leides, et käesolevas menetlusetapis puudub vajadus määruse jõustumise peatamiseks.

Kaebuste läbivaatamine toimub kirjalikus menetluses, see tähendab, et menetlusosalised esitavad oma seisukohad kohtule kirjalikult. Riigikohus ootab vaidlustatud määruste osas arvamust ka Vabariigi Valitsuselt (riigihalduse ministrilt) ja õiguskantslerilt. Asja asub arutama viieliikmeline koosseis, menetlust juhib Riigikohtu esimees Priit Pikamäe. Riigikohtul on põhiseaduslikkuse järelevalve taotluste lahendamiseks aega neli kuud alates nõuetekohase taotluse saabumisest. 

Lisaks tegi Riigikohus täna liitmise määrused kahes kohtuasjas, liites ühe määrusega Emmaste ja Pühalepa vallavolikogude taotlused ning teise määrusega Lasva, Vastseliina, Sõmerpalu ja Võru vallavolikogude taotlused.
 

Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846