Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus ei rahuldanud EKRE kaebust valimiskomisjoni otsusele

21. september 2017
PrintPDF
Riigikohus jättis tänase otsusega rahuldamata Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) kaebuse Vabariigi Valimiskomisjoni 6. septembri 2017. a otsusele, millega ei keelatud kohaliku omavalitsuse volikogu korralistel valimistel elektroonilist hääletamist.


Riigikohus selgitas, et kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 12 lõike 2 punkti 4 kohaselt on Vabariigi Valimiskomisjonil õigus mitte alustada elektroonilist hääletamist, kui elektroonilise hääletamise süsteemi turvalisust või töökindlust ei ole võimalik tagada nõuetekohase hääletamise läbiviimiseks. 

Kuid valimiskomisjonil ei ole kohustust jätta elektroonilise hääletamisega alustamata mistahes kahjuliku tagajärje saabumise võimalusele viitava teabe saamisel. Vabariigi Valimiskomisjon peab seda meedet kohaldama, kui turvariski ärakasutamine ja sellest tuleneva kahjuliku tagajärje saabumine on komisjoni hinnangul otsuse tegemise ajahetkel teadaolevatel konkreetsetel asjaoludel piisavalt tõenäoline. Seejuures peab valimiskomisjon hindama ka seda, kas turvariski ärakasutamisest tulenevad võimalikud rikkumised elektroonilisel hääletamisel võivad mõjutada hääletamise tulemust olulisel määral.

Riigikohus ei näinud alust kahelda valimiskomisjoni kogutud teabe piisavuses ja elektroonilise hääletamise süsteemi turvalisusele antud hinnangu adekvaatsuses. Praegu teada olevate asjaolude põhjal on turvariski tegelikuks realiseerimiseks vajalik aja ning muude ressursside kulu piisavalt suur, et isegi turvariski realiseerumisel ei ole tõenäoline selle õigusvastane ära kasutamine sellises ulatuses, mis võiks mõjutada hääletamistulemusi. 

Uute asjaolude ilmnemisel on Vabariigi Valimiskomisjon kohustatud uuesti hindama elektroonilise hääletamise turvalise läbiviimise võimalikkust ja ning uuesti kaaluma elektroonilise hääletamise ärajätmist. Kui komisjon tuvastab elektroonilise hääletamise toimumise ajal, et turvariski ärakasutamine võib oluliselt mõjutada elektroonilise hääletamise tulemusi, siis tuleb elektrooniline hääletamine peatada või lõpetada. Kui aga turvariski on elektroonilisel hääletamisel ära kasutatud sellises ulatuses, mis Vabariigi Valimiskomisjoni arvates mõjutas või võis mõjutada juba toimunud hääletamise tulemusi oluliselt, peab Vabariigi Valimiskomisjon KOVVS § 12 lõike 2 punkti 3 kohaselt tunnistama elektroonilise hääletamise tulemused kehtetuks täies ulatuses või osaliselt ja korraldama kordushääletamise.
 
OTSUS 5-17-29
 
Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846