Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus: igasugune ehitamine Natura alal ei ole keelatud

28. November 2019
PrintPDF

Riigikohus rahuldas täna maaomaniku kassatsioonkaebuse Keskkonnaameti peale vaidluses Natura alal suvila projekteerimise tingimuste üle. Halduskolleegium ei nõustunud Keskkonnaameti seisukohaga, et Natura alal ei tohi kaitstavat elupaika ehitamisega vähimalgi määral kahjustada. Kolleegium jättis jõusse Tallinna Halduskohtu otsuse, mis kohustab Keskkonnaametit projekteerimistingimuste kooskõlastamise võimalikkust uuesti hindama.

Riigikohtusse jõudnud vaidluses keeldus Keskkonnaamet kooskõlastamast projekteerimistingimusi suvila ehitamiseks Saaremaal Kahtla-Kübassaare hoiualal asuvale kinnistule, mis kuulub Natura võrgustikku. Kinnistu on üleni kaetud Natura alal kaitstava kadastiku elupaigatüübiga. Kadastikul kasvavad haruldased käpalised. Kaitsekorralduskavas on seatud eesmärk suurendada kadastiku pindala kaitsealal. Keskkonnaameti hinnangul tooks alal ehitamine kaasa kadastike vähenemise ning see ei oleks looduskaitseseaduse ega Euroopa Liidu loodusdirektiiviga lubatud.

Riigikohtu halduskolleegium selgitas, et Natura alale ehitamise keelamine peab olema proportsionaalne. Kaitstava elupaiga vähendamist kuitahes väiksel alal ei ole põhjust lugeda elupaiga kahjustamiseks looduskaitseseaduse mõttes. Ka Euroopa Liidu loodusdirektiiv ei keela elupaika väheolulisel määral kahjustada. Keelata tuleb tegevus, mis kahjustab ala terviklikkust.

Elupaiga terviklikkuse hindamisel tuleb arvestada mitmeid tegureid kogumis, seal hulgas mõju ulatust, elupaiga haavatavust ja Natura ala kaitse eesmärke. Kui ehitamine ei takista ega raskenda oluliselt ala kaitse eesmärgi saavutamist, võib ehitamine olla lubatud.

Riigikohus jättis jõusse halduskohtu otsuse, mis kohustab Keskkonnaametit projekteerimistingimuste kooskõlastamist uuesti kaaluma. Amet peab välja selgitama, kui suurt osa elupaigatüübist suvila ehitus kahjustaks ning kuidas see ala kaitse eesmärki mõjutaks.

OTSUS

Susann Kivi
Riigikohtu pressiesindaja
+372 5333 9846
susann [dot] kiviatriigikohus [dot] ee